POŽEHNANIE RUŽENCA

282. Je dobré, ak sa požehnanie viacerých ružencov koná slá­vením, ktoré bezprostredne predchádza nábožnej modlitbe ru­ženca za účasti ľudu.

283. Obrad spoločného slávenia sa vhodne použije aj na sviatky a spomienky blahoslavenej Márie Panny alebo pri príle­žitosti nábožnej púte.

284. Tento obrad môže použiť kňaz alebo diakon.

ÚVODNÉ OBRADY

285. Obrad sa môže začať vhodnou piesňou. Po nej kňaz po­vie:

K.: V mene Otca i Syna + i Ducha Svätého.

Ľ.: Amen.

K.: Milosť a pokoj od Boha, nášho Otca, od ktorého skrze Syna, narodeného z Panny, pochádzajú všetky dobrá, nech je s vami všetkými.

Ľ.: I s duchom tvojím.

286. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Blahoslavená Panna, od večnosti predurčená spo­lu s vtelením Božieho Slova za Božiu Matku, tu na zemi bola slávnou matkou Vykupiteľa a cel­kom jedinečným spôsobom spolupracovala na diele spásy.

Tento zámer Božej prozreteľnosti sa osobitne a obdivuhodne zvýrazňuje v modlitbe, ktorú vo­láme ruženec. Preto si pastieri Cirkvi ruženec vy­soko cenili a horlivo ho odporúčali. Cirkev teda právom obdarúva osobitným požeh­naním ružence a aj tých, ktorí modlitbou ruženca uctievajú tajomstvá nášho vykúpenia a rozjímajú o nich, aby s Máriou a skrze Máriu vzdávali Bo­hu chvály.

287. Nasleduje čítanie Božieho slova. Kňaz prečíta buď na­sledovný text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Ježišova matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša 2, 46 - 52

Po troch dňoch Mária a Jozef našli chlapca Ježiša v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho ro­zumnosťou a odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľa­dali!" On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Ne­vedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?" Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v ob­ľube u Boha i u ľudí.

Počuli sme slovo Pánovo.

288. Po čítaní môže byť krátky príhovor. Po ňom nasleduje spoločná modlitba veriacich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Bratia a sestry, keďže sa ruženec právom pokladá za vynikajúci znak našej úcty k Panne Márii, na orodovanie blahoslavenej Panny vzývajme vše­mohúceho Boha Otca a volajme:

Bože Otče, vyslyš nás.

·         Najláskavejší Otče, ty si Máriu, poslušnú tvojmu slovu, vyvolil za spoločníčku vykúpenia; daj, aby tvoja Cirkev na orodovanie blahoslavenej Panny hojne prijímala ovocie vykúpenia.

·         Ty si Pannu Máriu spojil s Kristom, tvojím Synom, úzkym putom a obdivuhodne si ju obdaril plnos­ťou svojej milosti; daj, aby sme ustavične cítili, že nám vyprosuje milosti.

·         Ty si nám v Panne Márii poskytol dokonalý vzor nasledovania Krista; daj, aby sme sa usilovali tajomstvá spásy, ktoré si v modlitbe ruženca nábožne pripomíname, účinne vnášať aj do svojho života.

·         Ty si naučil Pannu Máriu, aby všetky tvoje slová zachovávala vo svojom srdci; daj, aby sme nasledujúc jej príklad vierou prijímali slová tvojho Syna a skutkami ich uskutočňovali.

·         Ty si dal svojim apoštolom, ktorí sa modlili s Ježi­šovou matkou Máriou, Ducha Svätého; daj, aby sme zotrvávali na modlitbách a ako žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konali.

289. Spoločná modlitba veriacich sa uzavrie modlitbou po­žehnania, vyberie sa jedna z uvedených, ktorú kňaz prednesie s rozopnutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

A

K.: Pane Ježišu, ty jednorodený Syn Boží, zrodený z Otca pred všetkými vekmi, mocou Ducha Svätého vzal si si telo z Márie Panny a stal si sa človekom. Požehnaj + tento ruženec, ktorým vzdávame úctu tvojej najsvätejšej Matke. Daj, aby sa všetci, čo budú tento ruženec s dôverou nosiť a rozjímať o tajomstvách tvojho života, utrpenia a slávy, vždy pevnejšie spájali s tebou a čoraz viac milovali svojich blížnych. Ochraňuj nás od všetkého zla a raz nás uveď medzi zástupy svojich vyvolených, ktorí ťa v sláve Boha Otca v jednote s Duchom Svätým chvália na veky vekov.

Ľ.: Amen.

B

K.: Všemohúci a milosrdný Bože, ty si vo svojej nesmiernej láske, ktorou nás miluješ, chcel, aby si tvoj Syn mocou Ducha Svätého vzal telo z blahoslavenej Panny Márie, podstúpil smrť na kríži a vstal z mŕtvych; láskavo + požehnaj všetkých, čo budú používať tento ruženec na počesť rodičky tvojho Syna, budú sa ho modliť perami aj srdcom, aby oplývali trvalou nábožnosťou, a keď skončia svoj život, aby ich k tebe mohla priviesť sama blahoslavená Panna Mária. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

290. Kňaz pokropí ruženec požehnanou vodou.

291. Podľa miestnych zvykov nasleduje modlitba ruženca.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

292. Po speve antifóny, napríklad Zdravas', Kráľovná alebo inej primeranej piesne, kňaz obrad zakončí slovami:

K.: Pán s vami.

Ľ.: I s duchom tvojím.

K.: Boh, ktorý skrze blahoslavenú Máriu Pannu po­tešil celý svet, nech vás milostivo obdarí svojou dobrotou.

Ľ.: Amen.

K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna + i Ducha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.

Ľ.: Amen.

K.: Iďte v mene Božom.

Ľ.: Bohu vďaka.

293. Na záver sa môže spievať vhodná pieseň.