POŽEHNANIE STARÝCH ĽUDÍ

126. Starí ľudia, ktorí upadajú na sile a bývajú doma alebo v spoločných domovoch, potrebujú bratskú pomoc, aby sa ešte cítili plne prijímaní v rodine alebo v cirkevnom spoločenstve. Zmyslom tohto požehnania je, aby starší prijímali bratské svedectvo úcty a vďačnosti, keď spolu s nimi vzdávame Pánovi vďaky za dobrode­nia prijaté od neho a za dobré skutky vykonané jeho pomocou.

127. Požehnanie starých ľudí sa môže konať pri slávení omše po homílii alebo na konci omše, alebo keď sa starým prináša najsvätej­šia Eucharistia.

128. Ak sa obrad požehnania koná v omši, vykoná ho kňaz, ak mimo omše, môže mu predsedať aj diakon.

ÚVODNÉ OBRADY

129. Obrad sa začne vhodnou piesňou. Potom kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna + i Ducha Svätého.

Ľ.: Amen.

K.: Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všet­kými.

Ľ.: I s duchom tvojím.

130. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Čas staroby je Boží dar, ktorý musíme prijať s vďač­ným srdcom. Títo naši bratia a sestry pokročilého veku môžu nám odovzdať bohaté skúsenosti kres­ťanského života. V spojení s nimi vzdávajme Bohu vďaky a prosme pre nich Božiu pomoc, aby sa upev­nila ich nádej a posilnila dôvera.

131. Nasleduje čítanie Božieho slova. Kňaz prečíta buď nasle­dovný text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Očakávali potechu Izraela

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša 2, 25 - 32. 36 - 38

V Jeruzaleme žil muž menom Simeon, človek spra­vodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov, svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu. Žila vtedy aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svoj­ho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov, po­tom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema.

Počuli sme slovo Pánovo.

132. Po čítaní môže kňaz povedať krátky príhovor. Potom na­sleduje spoločná modlitba veriacich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Pokorne prosme Boha Otca všemohúceho, ktorý nás v každom veku svojou milosťou omladzuje a posil­ňuje; vrúcne volajme:

Neopúšťaj nás, Pane.

Alebo:

Pane, daj nám útechu svojho Ducha.

·         Bože, ty si vo svojom milosrdenstve Simeonovi a Anne, ktorí očakávali vykúpenie Izraela, zjavil svojho Syna; daj, aby títo tvoji služobníci vierou videli tvoju spásu a tešili sa z útechy Ducha Svätého.

·         Ty si skrze svojho Syna, ktorý prišiel na tento svet, sľúbil všetkým, čo znášajú ťarchu námah a úzkosti, pravé osvieženie a pokoj; daj, aby títo tvoji služobníci denne trpezlivo niesli svoj kríž.

·         Ty svojou dobrotivosťou a štedrosťou prevyšuješ všetko naše očakávanie; daj, aby týmto tvojim služobníkom ich príbuzní a priatelia s láskou preukazovali povinnú útechu.

·         Ty nikoho nevylučuješ zo svojej otcovskej lásky, ale pokorných miluješ ešte väčšou láskou; daj, aby ľudská spoločnosť uznávala dôstojnosť sta­rých ľudí a vážila si ich.

133. Spoločnú modlitbu uzavrie kňaz modlitbou požehnania. Vyberie jednu z uvedených foriem modlitby a prednesie ju s rozop­nutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

A

K.: Pane a Bože náš, ty si týmto svojim veriacim udelil milosť, aby v premenách života do teba vkladali svoju nádej a aby skúsili a videli, aký si dobrý; velebíme ťa, že si ich počas toľkých rokov zahŕňal mnohými dobrodeniami, a prosíme ťa, daj, + aby sa ustavične radovali z obnovenej mladosti ducha, aby sa tešili zdraviu tela a svojím životom svedčili o tom, že aj staroba má svoju krásu a pôvab. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

B

K.: Vzdávame ti vďaky, všemohúci a večný Bože, že v tebe žijeme, hýbeme sa a sme, a velebíme ťa, že si týmto svojim služobníkom udelil dlhý život s vytrvalosťou vo viere a v dobrých skutkoch; prosíme ťa, Pane, daj, aby sa posilňovaní dobrotou bratov a sestier tešili z pevného zdravia a v chorobe neklesali na mysli; osviež ich svojím + požehnaním, aby čas zrelého veku ochotne využívali na tvoju chválu. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

C

K.: Všemohúci a večný Bože, ty si týchto svojich služobníkov obdaril vysokou starobou; milostivo im udeľ svoje + požehnanie: nech cítia sladkosť tvojej prítomnosti, aby sa pri pohľade do minulosti tešili z tvojho milosrdenstva a pozerajúc sa do budúcnosti s dôverou vytrvali vo svätej nádeji. Skrze Krista nášho Pána.

Ľ.: Amen.

134. Kňaz uzavrie obrad záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.

Ľ.: I s duchom tvojím.

K.: Pán Ježiš Kristus nech u vás zostáva a nech vás chráni.

Ľ.: Amen.

K.: Nech je pred vami, aby vás viedol, nech je za vami, aby vás chránil.

Ľ.: Amen.

K.: Nech na vás zhliadne, nech vás opatruje a nech vás žehná.

Ľ.: Amen.

K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna + i Ducha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.

Ľ.: Amen.

135. Je chvályhodné zakončiť slávenie primeranou piesňou.