POŽEHNANIE SVIEC

324. Horiaca svieca je i pre súčasného človeka znamením ra­dosti, nádeje, spoločenstva, modlitby a obety. Kresťanom pripo­mína, že Kristus je svetlom sveta a že on sám nám prikazuje, aby sme žili ako deti svetla.

325. Týmto obradom sa môžu požehnať sviece určené na li­turgické účely, ale aj sviece, ktoré sa používajú pri rôznych pro­cesiách či modlitbách na pútnických miestach.

326. Tento obrad môže použiť kňaz alebo diakon.

ÚVOD

327. Obrad sa môže začať vhodnou piesňou. Po nej kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna + i Ducha Svätého.

Ľ.: Amen.

K.: Milosť nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je svetlom sveta, nech je s vami všetkými.

Ľ.: I s duchom tvojím.

328. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Bratia a sestry, stojíme pred tvárou Pána, ktorý stvoril svetlo a ktorý je sám pravým svetlom osvecujúcim každého človeka. Máme pred sebou sviece, ktoré nám symbolizujú neprestajnú prí­tomnosť Boha medzi nami. S odovzdaným srd­com pripraveným prijať Božie svetlo do svojho vnútra buďme účastní požehnania týchto sviec, ktoré svojím svetlom osvecujú naše oči, svojím teplom roztápajú ľad ľudskej zloby a ktoré tým, že horia a samy sa strácajú, ukazujú, ako sa i my máme strácať a dávať v obete lásky na ceste k večnosti.

329. Nasleduje čítanie Božieho slova. Kňaz prečíta buď na­sledovný text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Vy ste svetlo sveta

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša 5,14-16

Ježiš povedal: „Vy ste svetlo sveta. Mesto posta­vené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby vi­deli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach."

Počuli sme slovo Pánovo.

330. Po čítaní môže byť krátky príhovor. Po ňom nasleduje spoločná modlitba veriacich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: (Bratia a sestry,) pokorne prosme všemohúceho Boha Otca, aby vždy viedol kroky nášho života v Kristovom svetle a aby sme svojím životom, podľa jeho vôle, boli synmi svetla. Volajme:

Bože, vyslyš nás.

·         Bože Otče, ty si stvoril svetlo, a tak si zahnal tem­noty sveta; pomáhaj nám svetlom svojej milosti premáhať naše slabosti a hriechy.

·         Bože Otče, ty vedieš svojich verných po ceste svet­la; stoj pri nás, aby sme svojím životom vydávali svedectvo o tvojej láske a dobrote.

·         Bože Otče, tvoj Syn Ježiš Kristus je svetlom sveta; daj, aby sme vždy žili v jeho milosti a nasledovali ho v premáhaní zla a temnoty ľudských sŕdc.

331. Spoločná modlitba veriacich sa uzavrie modlitbou po­žehnania, ktorú kňaz prednesie s rozopnutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

K.: Bože, ty si svetlo a nie sú v tebe žiadne temnoty. Ty si poslal svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ako svetlo na tento svet. Nech nám táto svieca pripomína (tieto sviece pripomínajú) svetlo jeho pravdy a žiaru jeho lásky. Tvoje požehnanie + nech spočinie všade tam, kde bude táto svieca (tieto sviece) horieť. Jej (Ich) plameň nech je znamením radosti, dôvery a bezpečia vo všetkých ohrozeniach nášho života. Vlej do našich sŕdc svetlo svojho Svätého Ducha, aby sme žiarili ako hviezdy vo vesmíre a pre všetkých boli znamením lásky. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

332. Kňaz pokropí sviece požehnanou vodou.

333. Obrad sa uzavrie záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.

Ľ.: I s duchom tvojím.

K.: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.

Ľ.: Amen.

K.: Iďte v mene Božom.

Ľ.: Bohu vďaka.

334. Obrad sa zakončí vhodným spevom.