POŽEHNANIE VÍNA

440. Podľa kresťanskej tradície apoštol Ján kedysi požehnal ná­dobu s otráveným vínom a tým zbavil jed jeho účinku. Žehnanie ví­na sa tradične koná v deň sviatku tohto svätca. Pripomína túto uda­losť a zdôrazňuje i prikázanie lásky zaznamenané v jeho spisoch. To­to požehnanie však možné použiť kedykoľvek počas roka.

441. Ak je toto požehnanie spojené s omšou, použije sa pred zá­verečným požehnaním iba modlitba požehnania.

442. Tomuto obradu môže predsedať kňaz alebo diakon. Ak je obrad v omši, predsedá mu kňaz.

K.: Naša pomoc + v mene Pánovom.

Ľ.: Ktorý stvoril nebo a zem.

443. Nasleduje čítanie Božieho slova. Lektor, niekto z prítom­ných alebo sám kňaz prečíta nasledovný text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Nie my sme milovali Boha, ale on miloval nás

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána 4, 7 - 12

Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh po­slal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme po­vinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme na­vzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.

Počuli sme Božie slovo.

444. Modlitbu požehnania prednesie kňaz s rozopnutými ru­kami. Vyberie sa jedna z uvedených podľa okolností.

MODLITBA POŽEHNANIA

A (na sv. apoštola Jána)

K.: Pane, náš Bože, ty dávaš mnoho dobrých darov. Aj víno je tvojím darom. Je plodom zeme a ľudskej práce a tvoj Syn Ježiš Kristus si ho zvolil ako znamenie novej zmluvy vo svojej krvi. Požehnaj & nás na príhovor svätého apoštola Jána a daj, nech toto víno prijmeme ako dar tvojej lásky k nám. Pomôž nám, nech stále pociťujeme, že si Boh pravý, dobrý a verný, ktorý vlieva radosť do ľudských sŕdc a upevňuje ich spoločenstvo. Prosíme ťa o to skrze Krista nášho Pána.

Ľ.: Amen.

B (počas roka)

K.: Pane Ježišu Kriste, ty si na svadbe v Kane Galilejskej premenil vodu na víno; nazval si sa pravým viničom a uistil si nás o tom, že ak ostaneme v tvojej láske, prinesieme ako živé ratolesti mnoho ovocia. Rozmnož nad nami svoje milosrdenstvo a preukáž nám svoju milosť, ako si to už mnohokrát urobil tým, ktorí dúfali v tvoju dobrotivosť. Požehnaj + toto víno, ktoré si nám dal ako plod viniča a našej práce, a všetkých, ktorí ho budú požívať, napĺňaj svojím požehnaním, aby hľadali teba, pravý vinič, a upevňuj ich v zdraví tela i duše. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Ľ.: Amen.

445. Nádoby s vínom kňaz pokropí požehnanou vodou.

K.: Dobrorečme Pánovi.

Ľ.: Bohu vďaka.

446. Ak sa víno požehnané na sviatok sv. Jána podáva na pitie, môže sa podľa starej tradície povedať: „Pi lásku svätého Jána“