POŽEHNANIE VODY MIMO SLÁVENIA OMŠE

214. Podľa dávneho zvyku spomedzi znakov, ktoré Cirkvi slúžia na požehnanie veriacich, sa často používa voda. Požeh­naná voda totiž pripomína veriacim Krista, ktorý je pre nás vr­cholom Božieho požehnania. On sám sa nazval živou vodou a ustanovil pre nás krst na znak spásonosného požehnania.

215. Požehnanie vody a kropenie vodou sa riadne koná v nedeľu podľa obradu, ktorý je opísaný v Rímskom misáli. Pou­žíva sa namiesto úkonu kajúcnosti.

216. Keď sa však požehnanie vody koná mimo slávenia om­še, kňaz alebo diakon použije obrad, ktorý sa predkladá, pričom pri zachovaní štruktúry a hlavných prvkov obradu prispôsobí slávenie okolnostiam.

ÚVODNÉ OBRADY

217. Obrad sa môže začať spievaním vhodnej piesne. Potom kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna + i Ducha Svätého.

Ľ.: Amen.

K.: Boh, ktorý nás v Kristovi znovuzrodil z vody a z Ducha Svätého, nech je s vami všetkými.

Ľ.: I s duchom tvojím.

218. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Požehnaním vody si pripomíname Krista, živú vodu, a sviatosť krstu, v ktorom sme sa znovuzrodili z vody a z Ducha Svätého. Vždy, keď sme kropení touto vodou alebo keď ju používame so znakom kríža pri vstupe do chrámu alebo keď sme v našich domoch, vzdávajme Bohu vďaky za jeho nevýslovný dar a vzývajme jeho pomoc, aby sme životom potvrdzovali sviatosť, ktorú sme s vierou prijali.

219. Nasleduje čítanie Božieho slova. Kňaz prečíta buď na­sledovný text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána 7, 37 - 39

V posledný veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvo­lal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody." To povedal o Duchu, kto­rého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte ne­bolo Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.

Počuli sme slovo Pánovo.

220. Po čítaní môže nasledovať krátky príhovor. Po ňom jed­na z modlitieb požehnania. Tú kňaz prednesie s rozopnutými ru­kami.

MODLITBA POŽEHNANIA

A

K.: Modlime sa.

Velebíme ťa, Pane, všemohúci Bože, že si nás v Kristovej živej vode našej spásy » milostivo požehnal a vnútorne obnovil. Požehnaj + túto vodu a daj, nech nás pokropenie touto vodou alebo jej nábožné používanie ochraňuje, aby sme obnovení mladosťou ducha silou Ducha Svätého kráčali stále v novosti života. Skrze Krista, nášho Pána,

Ľ.: Amen.

B

K.: Pane, svätý Otče, zhliadni na nás, vykúpených tvojím Synom a v krste znovuzrodených z vody a z Ducha Svätého; prosíme ťa, požehnaj + túto vodu a daj, aby sme sa pokropení touto vodou obnovovali na tele i na duši a čisto a verne ti slúžili. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

221. Po modlitbe požehnania nasleduje spoločná modlitba veriacich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Drahí bratia a sestry, s vďačným srdcom prednes­me svoje prosby, aby Boh vo svojej nekonečnej milosti zhliadol na nás svojou láskou.

·         Bože, ty si prameňom živej vody; vlej do nás nádej a silu kráčať v otvorenosti srdca a čistote života.

·         Otče, v tebe má pôvod všetko stvorenie; nechaj nás čerpať vodu s radosťou z prameňov spásy.

·         Bože, tvoja dobrotivosť je nesmierna; zmy z nás naše viny a pomôž nám znovuzrodiť sa k novému životu.

·         Otče, vodou si naplnil moria i toky riek; urob aj z nás pramene dobra a prúdy pomoci svojim blíž­nym.

·         Bože, vodu dávaš všetkým živým tvorom a rastli­nám, aby rástli a napĺňali zem; dovoľ nám po skončení nášho pozemského života zavŕšiť svoj rast a naplnenie pred tvojou tvárou v nebeskom kráľovstve.

K.: Milosrdný Bože, vypočuj naše prosby, ktorými voláme k tebe smädní po vode tvojej dobroty, aby sme ovlažení tvojou radosťou a očistení od hriechov mohli neprestajne šíriť tvoje slovo a chváliť tvoje meno naveky. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

222. Potom kňaz pokropí prítomných požehnanou vodou a ak je to vhodné, povie:

K.: Nech nám táto voda pripomenie náš krst i Ježiša Krista, ktorý nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

223. Obrad sa uzavrie záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.

Ľ.: I s duchom tvojím.

K.: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.

Ľ.: Amen.

K.: Iďte v mene Božom.

Ľ.: Bohu vďaka.

224. Na záver sa môže spievať vhodná pieseň.