POŽEHNANIE KOLEDNIKOV

29. Vyslanie koledníkov sa môže robiť dvoma spôsobmi:

a. Deti sa môžu vyslať mimo sv. omše. Všetky koledujúce sku­pinky sa stretnú v kostole a kňaz ich rozpošle odniesť zvesť o Kris­tovom narodení do farnosti.

b. Vyslanie sa môže robiť napr. aj pri jasličkovej pobožnosti. Na konci pobožnosti sa koledníci predstavia, prípadne môžu byť zara­dení aj do programu pobožnosti.

30. Ak je tento obrad spojený so svätou omšou, nasleduje po modlitbe po prijímaní, a to od príhovoru po čítaní.

31. Ak je tento obrad v omši, koná ho kňaz, ak je mimo omše, môže ho viesť aj diakon.

32. Používa sa fialové alebo biele liturgické rúcho, podľa litur­gického obdobia. Kňaz môže mať pluviál.

ÚVOD ;

33. Na úvod sa spieva vhodná pieseň. Potom kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna + i Ducha Svätého.

Ľ.: Amen.

K.: Pokoj a láska, ktorú svojím narodením priniesol Je­žiš na svet, nech je s vami všetkými.

Ľ.: I s duchom tvojím.

34. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Milí koledníci, bratia a sestry, v tieto dni myslíme na to, že Boh prišiel k ľuďom. Prišiel ako malé dieťa. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil. Leží ako malé dieťa v jasliach. Osobitne sa takto približuje k deťom. Boh chce mať blízko všetky deti. Dnes vysielame koledníkov, aby priniesli do našich domovov pozdrav a požehnanie. (Koledníci prosia v domoch o príspevok, ktorým mô­že naša farnosť pomôcť iným ľuďom. Naším darom si svojich povinností vzmáhali sa v múdrosti a mi­losti, mali na mysli to, čo je pravdivé, spravodlivé a sväté, to aj konali, a tak sa stali svedkami Krista vo svete a hlásateľmi jeho evanjelia.

56. Nasleduje čítanie Božieho slova. Kňaz prečíta buď nasle­dovný text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Nechajte deti prichádzať ku mne

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša 19,13 - 15

Ježišovi priniesli deti, aby na ne položil ruky a po­modlil sa. Ale učeníci ich okrikovali. Ježiš im povedal: „Nechajte deti a nebráňte im pri­chádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo." Potom na ne kládol ruky a odišiel odtiaľ.

Počuli sme slovo Pánovo.

57. Po čítaní Božieho slova môže byť krátky príhovor. Po ňom nasleduje spoločná modlitba veriacich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Pokorne prosme všemohúceho Boha, ktorého nás Pán Ježiš naučil vzývať ako nášho Otca, a volajme:

Nebeský Otče, ochraňuj svoje deti.

·         Láskavý Otče, ty si tak miloval ľudí, že si nám dal svojho jednorodeného Syna; stráž a ochraňuj nás, svoje deti, zrodené vo sviatosti krstu.

·         Ty máš zaľúbenie vo svojom milovanom Synovi; daj, aby sme verne vykonávali úlohu, ktorú si kaž­dému z nás zveril v Cirkvi a vo svete.

·         Ty si zveril svojho Syna, keď dospieval, do vernej ochrany Márie a Jozefa; daj, aby naši synovia a dcéry rástli podľa jeho prí­kladu do plnej ľudskej a kresťanskej dospelosti.

·         Ty s veľkou láskou sleduješ údel opustených; daj, aby pomoc kresťanského spoločenstva umožnila všetkým deťom zbaveným tepla rodiny živo pocítiť tvoju otcovskú lásku.

58. Spoločnú modlitbu kňaz uzavrie požehnaním. Modlitbu prednáša s rozopnutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

K.: Pane Ježišu Kriste, ty si deťom prejavoval veľkú lásku a povedal si, že kto ich prijíma, teba prijíma; vypočuj naše prosby za tieto deti (za toto dieťa) ustavične ich (ho) + ochraňuj, aby ťa vtedy, keď dospejú (dospeje), odvážne vierou vyznávali (vyznávalo), vrúcne milovali (milovalo), a vytrvali (vytrvalo) v dôvernom očakávaní tvojho kráľovstva. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Ľ.: Amen.

59. Ak sú vysluhovateľmi rodičia, po spoločnej modlitbe pozna­čia deti znakom kríža na čele a prednesú modlitbu požehnania:

Svätý Otče, nevyčerpateľný prameň života a pôvodca každého dobra, velebíme ťa a vzdávame ti vďaky, lebo si naše spoločenstvo lásky potešil darom detí; daj, prosíme, aby títo mladí členovia rodiny našli v domácom prostredí cestu, na ktorej sa budú vždy usilovať o to, čo je lepšie, a tak by s tvojou pomocou mohli raz dosiahnuť svoj cieľ, ktorý si im určil. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

60. Potom sa rodičia prežehnajú a obrad zakončia slovami:

Nech nás Pán Ježiš, ktorý miloval deti, žehná a zachová vo svojej láske.

61. Kňaz uzavrie obrad požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.

Ľ.: I s duchom tvojím.

K.: Nech vás Pán Ježiš, ktorý miloval deti, žehná a za­chová vo svojej láske.

Ľ.: Amen.

K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna + i Ducha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.

Ľ.: Amen.

K.: Dobrorečme Pánovi.

Ľ.: Bohu vďaka.

62. Na záver obradu sa môže spievať vhodná pieseň.