POŽEHNANIE RODÍN NA SVIATOK SVÄTEJ RODINY

15. Na sviatok Svätej rodiny sa použije po omši alebo pri popo­ludňajšej pobožnosti nasledujúce požehnanie manželov.

16. Tento obrad môže použiť kňaz alebo diakon, pričom použijú liturgické rúcho bielej farby. Kňaz si môže obliecť aj pluviál.

17. Ak sa tento obrad koná v omši, vyberie sa úvodný príhovor, obrad obnovenia manželského sľubu a modlitba požehnania, ktoré sú po homílii.

 

ÚVOD

18. Obrad sa začne spevom vhodnej piesne, po ktorej kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna + i Ducha Svätého.

Ľ.: Amen.

K.: Pán s vami.

Ľ.: I s duchom tvojím.

19. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Drahí bratia a sestry, keď ste prijali sviatosť man­želstva, Pán Ježiš vás posvätil za kresťanských manželov. Pri prijatí tejto sviatosti ste sľúbili, že budete žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte cez celý život a že ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanje­lia a podľa zákonov jeho Cirkvi. Dnes na sviatok Svätej rodiny, keď nám Cirkev vy­zdvihuje Svätú rodinu ako žiarivý vzor, zhromaž­dili ste sa pred oltárom v dome Božej rodiny, aby ste prijali osobitné požehnanie pre svoj manželský a rodinný život. Aby ste na orodovanie svätého Jo­zefa a Panny Márie zveľaďovali svoju lásku, žili ako domáca cirkev v Božej milostí a boli pravými svedkami viery v Ježiša Krista pre svoje deti.

20. Potom kňaz s rozopnutými rukami prednesie modlitbu:

MODLITBA

K.: Modlime sa.

Nebeský Otče, ty si z lásky stvoril človeka a na cestu lásky ho neprestajne voláš, aby si mu dal podiel na svojej večnej láske; ty si sviatostným zväzkom spojil týchto manželov, aby verne zobrazovali tvoju lásku a mali účasť na tvojom stvoriteľskom diele. Daruj im radosť a svoje požehnanie. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.

Ľ.: Amen.

21. Nasleduje čítanie Božieho slova. Lektor, niekto z prítomných alebo sám kňaz prečíta buď jeden z nasledovných textov, alebo vy­berie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

A

Zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna myseľ

 

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom 2,1 - 5

Bratia, ak teda jestvuje nejaké potešenie v Kristovi, ak jestvuje nejaká útecha z lásky, nejaké spoločenstvo ducha, nejaké srdce a zľutovanie, dovŕšte moju radosť: zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna myseľ. Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na zá­ujmy iných.

Počuli sme Božie slovo.

B

Snažte sa, aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Pána

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Kolosanom 1,10 -12

Bratia, snažte sa, aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Pána, a páčili sa mu vo všetkom, tým, že budete pri­nášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v poz­naní Boha, a aby ste mocou jeho slávy upevnení všet­kou silou boli veľmi trpezliví a vytrvalí a s radosťou vzdávali vďaky Otcovi, ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle.

Počuli sme Božie slovo.

22. Kňaz sa krátko prihovorí prítomným.

23. Po príhovore nasleduje obnovenie manželského sľubu.

OBNOVENIE MANŽELSKÉHO SĽUBU

K.: Teraz si obnovte svoj manželský súhlas.

24. Jednotlivé manželské páry si podajú ruky a všetci hovoria (alebo opakujú po kňazovi):

Ľ.: Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista obnovujeme svoj manželský súhlas a prosíme Pána, aby sme žili v jeho milosti a láske. Tak nám Pán Boh pomáhaj.

25. Nasleduje modlitba požehnania. Po vzývaniach prednesie kňaz s rozopnutými rukami modlitbu.

MODLITBA POŽEHNANIA

K.: Velebíme ťa, Bože, Otče, že tvoj Syn žil v ľudskej rodine a mal účasť na jej starostiach a radostiach.

Ľ.: Velebíme ťa, Bože.

K.: Velebíme ťa, Bože, Ježišu Kriste, že si povýšil man­želstvo na sviatostný zväzok.

Ľ.: Velebíme ťa, Bože.

K.: Velebíme ťa, Bože, Duchu Svätý, že prebývaš v čistých srdciach ako vo svojom chráme a napĺňaš nás svojou láskou.

Ľ.: Velebíme ťa, Bože.

K.: Bože, nebeský Otče, zachovaj a ochraňuj týchto manželov a ich rodiny vo svojej milosti, urob ich pokojnými a šťastnými, daj, aby aj v ťažkostiach a bolestiach stáli jeden pri druhom a navzájom si slúžili, ako tvoj Syn slúžil nám. Udeľ im aj ich deťom svoje + požehnanie, aby stále žili v tvojej láske a raz sa všetci stretli v tvojom nebeskom domove. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen

26. Po modlitbe požehnania nasleduje spoločná modlitba veria­cich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Modlime sa k nebeskému Otcovi za posvätenie na­šich rodín, za vernosť a svornosť manželov a za ne­šťastné rodiny.

·         Otče, ukáž týmto manželom cestu, po ktorej majú kráčať, aby boli šťastní, a drž nad nimi svoju ochran­nú ruku.

·         Daj, aby boli prvými učiteľmi viery svojim deťom a pravými svedkami evanjelia tvojho Syna.

·         Daj, aby všetci manželia našej farnosti pamätali na svoj manželský sľub a na prísahu pred tvojím oltárom.

·         Obráť všetkých, čo porušili manželskú sviatostnú zmluvu a pomáhaj im, aby žili podľa tvojej vôle.

K.: A teraz slovami Pána Ježiša, ktorý posvätil vašu lásku vo sviatosti manželstva, modlime sa k nebes­kému Otcovi:

Ľ.: Otče náš...

K.: A s dôverou sa obráťme na Pannu Máriu, matku Pá­na Ježiša a Jozefovu nevestu:

Ľ.: Zdravas' Mária...

K.: Dajte si znak pokoja.

Ľ.: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.

27. Kňaz uzavrie obrad záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.

Ľ.: I s duchom tvojím.

K.: Pokoj, ktorý vychádza od Boha, pokoj, ktorý prevy­šuje každú chápavosť, nech chráni vaše srdcia i myšlienky, aby ste vždy lepšie poznali a väčšmi milovali Boha Otca i jeho Syna, nášho Pána Ježiša Krista.

Ľ.: Amen.

K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna + i Ducha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.

Ľ.: Amen.

K.: Iďte v mene Božom.

Ľ.: Bohu vďaka.

28. Je chvályhodné zakončiť obrad vhodnou piesňou.