POŽEHNANIE SNÚBENCOV (ZÁSNUBY)

63. Medzi povinnosťami kresťanských manželov a formami ich apoštolátu je nemenej dôležitá pomoc, ktorú treba poskytnúť snú­bencom, aby sa lepšie mohli pripraviť na manželstvo.

64. Dôstojné zásnuby kresťanov sú teda pre dve rodiny osobit­nou udalosťou, ktorú je vhodné osláviť nejakým obradom a spoloč­nou modlitbou, aby sa vyprosením Božieho požehnania na to, čo sa šťastlivo začína, vo svojom čase aj šťastlivo zavŕšilo.

65. Tento obrad slávenia možno použiť aj vtedy, keď sa snú­benci už po zásnubách zhromažďujú na katechetickej príprave, kto­rá sa má konať pred slávením manželstva.

66. Nikdy však nie je možné spájať zásnuby alebo osobitné po­žehnanie snúbencov so slávením omše.

67. Obradu môže predsedať kňaz alebo diakon. Použije sa litur­gické rúcho bielej farby, kňaz si môže obliecť aj pluviál.

ÚVODNÉ OBRADY

68. Podľa okolností sa môže v úvode obradu spievať vhodná pieseň. Potom kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna + i Ducha Svätého.

Ľ.: Amen.

K.: Milosť vám a pokoj od nášho Pána, Ježiša Krista, ktorý nás miluje a vydal seba samého za nás, nech je s vami všetkými.

Ľ.: I s duchom tvojím.

69. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Vieme, že každému a v každom čase je potrebná Božia milosť. Aj tí, ktorí sa pripravujú na založenie novej rodiny, túto milosť osobitne potrebujú. Aby teda títo naši snúbenci čoraz viac rástli vo vzá­jomnej úcte, úprimnej láske a primeraným vzájomným vzťahom a spoločnou modlitbou čisto dozrie­vali na slávenie posvätného manželstva, vzývajme pre nich Božie požehnanie.

70. Potom kňaz s rozopnutými rukami prednesie modlitbu:

MODLITBA

K.: Nebeský Otče, od teba pochádza láska, lebo ty si žriedlo pravej lásky a dobroty; buď blízko pri M. a M., ktorí sa dnes zasnubujú; daruj im radosť a svoje požehnanie. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

71. Nasleduje čítanie Božieho slova. Kňaz prečíta buď nasle­dovný text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána 15,9-12

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám po­vedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie: ,Aby ste sa milovali navzá­jom, ako som ja miloval vás.“

Počuli sme slovo Pánovo.

72. Kňaz sa krátko prihovorí prítomným, pričom vysvetlí bib­lické čítanie, aby vierou chápali zmysel slávenia a vedeli ho správne rozlíšiť od slávenia manželstva.

73. Nasleduje spoločná modlitba veriacich, ktorá sa zakľúči Modlitbou Pána.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: S dôverou vzývajme Boha Otca, ktorý tak miloval ľudí, že ich v Kristovi urobil svojimi deťmi, a že ich svetu zjavil ako svedkov svojej lásky, a spoločne volajme:

Otče, daj, aby sme mali účasť na tvojej večnej láske.

·         Ty si chcel, aby sa Kristovi bratia a sestry prejavovali vo vzájomnej láske ako tvoje pravé deti.

·         Ty kladieš ľuďom príjemné podmienky tvojej lásky, aby tí, čo ich zachovajú, našli pravé šťastie.

·         Ty spájaš vzájomnou láskou muža a ženu, aby sa po položení základu rodiny tešili z venca svojich detí.

·         Ty si plnosť snúbeneckej lásky tajomne naznačil vo sviatosti manželstva veľkonočnou obetou svojho Sy­na, Krista, ktorý miloval Cirkev a svojou krvou ti ju urobil nepoškvrnenou.

·         Ty voláš M. a M. do plného spoločenstva lásky, kto­rou sa členovia kresťanskej rodiny stávajú jedným srdcom a jednou dušou.

K.: A teraz posilnime svoje prosby modlitbou, ktorú nás naučil náš Pán Ježiš Kristus:

Ľ.: Otče náš...

74. Pred modlitbou požehnania nastávajúci snúbenci podľa miestneho zvyku môžu vyjadriť znak zasnúbenia, napríklad podpí­saním listiny, odovzdaním prsteňov alebo iných darov.

75. Snubné prstene možno požehnať touto formulou:

K.: Požehnaj, + Bože, tieto prstene, ktoré budú nosiť M. a M. ako vyjadrenie svojej lásky, a sprevádzaj ich svojou milosťou, aby túto svoju lásku zachovali čistú a nepoškvrnenú, aby tak mohli hľadieť na tvoju tvár, ktorú raz uvidia blahoslavení čistého srdca. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

76. Iné snubné dary možno požehnať touto formulou:

K.: Dary, ktoré ste si navzájom odovzdali, zachovávajte si tak, aby ste to, čo ste si vzájomným darovaním sľúbili, zavŕšili + vo svojom čase.

Ľ.: Amen.

77. Modlitbu požehnania prednáša kňaz s rozopnutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

A

K.: Velebíme ťa, Bože, veď všetko, čo si stvoril, je dobré.

Ľ.: Velebíme ťa, Bože.

K.: Ty si človekovi zveril svoje stvorenie.

Ľ.: Velebíme ťa, Bože.

K.: Ty si stvoril človeka na svoj obraz; muža a ženu si ich stvoril.

Ľ.: Velebíme ťa, Bože.

K.: Modlime sa.

Bože, náš Otec, ty dávaš život každému a všetkým ľuďom chceš darovať radostný život vo večnej blaženosti; prosíme ťa o požehnanie + pre týchto snúbencov: osvieť ich myseľ, aby spoznali, akú úlohu im zveruješ; posilni ich vôľu, aby sa odteraz ešte s väčšou oddanosťou vinuli k tebe, a drž nad nimi svoju ochrannú ruku, aby sa v tomto čase prípravy na manželstvo zachovali podľa tvojich príkazov v počestnej a čistej láske, aby raz boli pred tvojou tvárou svoji a vzájomnou pomocou získali nebeskú blaženosť v tvojom kráľovstve. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

B

K.: Pane a Bože náš, prameň všetkej lásky, ty si vo svojom prozreteľnom zámere chcel, aby sa títo mladí M. a M. stretli; láskavo im udeľ milosť dobrej prípravy na sviatosť manželstva, o ktorú ťa prosia, aby podporovaní + tvojím nebeským požehnaním napredovali vo vzájomnej úcte a úprimnej láske. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

78. Celý obrad kňaz ukončí záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

A

K.: Pán s vami.

Ľ.: I s duchom tvojím.

K.: Nech prebýva vo vás Boh lásky a pokoja, nech riadi vaše kroky a posilňuje vaše srdcia svojou láskou.

Ľ.: Amen.

K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna + i Ducha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.

Ľ.: Amen.

K.: Pán s vami.

Ľ.: I s duchom tvojím.

K.: Pokoj, ktorý vychádza z Boha, pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, nech chráni vaše srdcia a myšlienky, aby ste vždy lepšie poznali a väčšmi milovali Boha Otca i jeho Syna, nášho Pána Ježiša Krista.

Ľ.: Amen.

K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna + i Ducha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.

Ľ.: Amen.

79. Toto požehnanie snúbencov sa vhodne dáva aj v rámci pred­manželskej náuky. Úvodná modlitba sa vtedy prispôsobí takto:

MODLITBA

K.: Nebeský Otče, od teba pochádza láska, lebo ty si žriedlo pravej lásky a dobroty; buď blízko pri M. a M., ktorí sa teraz pripravujú na sviatosť manželstva; daruj im radosť a svoje požehnanie. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

80. Čítania sa môžu vhodne vybrať aj z čítaní zo sobášnych ob­radov.

81. Vynecháva sa požehnanie prsteňov