Birmovanie v nebezpečenstve smrti

136. Ak to okolnosti dovoľujú, celý obrad sa má zachovať, ako je uvedený v Obrade birmovania.

V súrnom prípade sa obrad upraví takto:

Kňaz položí ruky na chorého a povie:

Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, ty si znovuzrodil z vody a z Ducha Svätého tohto svojho služobníka (túto svoju služobnicu) a oslobodil si ho (ju) od hriechu; Otče, zošli naňho (na ňu) Ducha Svätého, Tešiteľa: udeľ mu (jej) ducha múdrosti a rozumu, ducha rady a sily, ducha poznania a nábožnosti a naplň ho (ju) duchom bázne voči tebe. Skrze Krista, nášho Pána.

V. Amen.

Potom si namočí do krizmy palec pravej ruky, urobí ním znak kríža na če­le birmovanca a hovorí:

M., PRIJMI ZNAK DARU DUCHA SVÄTÉHO.

A pobirmovaný, ak môže, odpovie: Amen.

V jednotlivých prípadoch sa môžu na úvod a na záver pridať iné prvky uvedené v Obrade birmovania, pričom treba brať na zreteľ všetky okolnosti.

137. V krajnom prípade stačí, ak kňaz pomaže chorého krizmou a povie sviatostnú formulu:

M., PRIJMI ZNAK DARU DUCHA SVÄTÉHO.