OBRAD UDEĽOVANIA SVIATOSTÍ CHORÉMU, KTORÝ JE V BLÍZKOM NEBEZPEČENSTVE SMRTI

 

I. SÚVISLÝ OBRAD POKÁNIA, POMAZANIA A VIATIKA

II. OBRAD POMAZANIA BEZ VIATIKA

III. SKRÁTENÝ SÚVISLÝ OBRAD POKÁNIA, POMAZANIA CHORÝCH A VIATIKA

IV. UDELENIE SVIATOSTI POMAZANIA CHORÉMU, KTORÝ STRÁCA VEDOMIE

V. PODMIENEČNÉ POMAZANIE

 

I. SÚVISLÝ OBRAD POKÁNIA, POMAZANIA A VIATIKA

115. Ak sa chorý chce spovedať, čomu kňaz musí venovať veľkú pozor­nosť, kňaz ho vyspovedá, ak môže, ešte pred slávením pomazania a viatika. Ak má sviatostnú spoveď konať pri samom slávení, má sa tak urobiť na za­čiatku obradu pred pomazaním. Ak sviatostná spoveď nie je v rámci obradu, je vhodné vykonať úkon kajúcnosti.

116. Ak hrozí nebezpečenstvo, chorého treba pomazať rýchlo jediným pomazaním a podať mu viatikum. Keď nastáva nebezpečenstvo smrti, sa pod­ľa normy č. 30 ihneď podá chorému viatikum, aby pri prechode z tohto života posilnený Kristovým telom bol vystrojený závdavkom vzkriesenia. V nebezpečenstve smrti totiž viaže veriacich príkaz prijať sväté prijímanie.

117. Birmovanie v nebezpečenstve smrti a pomazanie chorých sa, ak je to možné, nemajú udeľovať súvislým obradom, aby sa tieto rozdielne sviatosti nemiešali, keďže v oboch je mazanie. Ak je to však nevyhnutné, birmovanie sa má udeliť bezprostredne pred modlitbou nad olejom chorých, pričom sa vy­nechá to vkladanie rúk, ktoré patrí k obradu pomazania.

UVODNE OBRADY

118. Kňaz oblečený na túto posvätnú službu do primeraného rúcha príde k chorému a vľúdne pozdraví jeho i ostatných prítomných. Môže to urobiť týmito slovami:

Pokoj tomuto domu a všetkým, čo v ňom bývajú.

Alebo: Pokoj Pánov nech je s vami (s tebou).

Iné formuly pozdravu pozri v č. 230 - 231.

Potom položí Sviatosť na stôl a spolu s prítomnými sa jej klania.

* Možno použiť niektorú z týchto formúl. Po nej treba zachovať chvíľu ticha.

1.

Klaniame sa ti, Pane Ježišu, v Najsvätejšej oltárnej sviatosti.

2.

Svätá hostina, pri ktorej prijímame Krista: slávi sa pamiatka jeho umučenia, duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy.

Ak uzná za vhodné, pokropí požehnanou vodou chorého a izbu a povie:

Táto požehnaná voda nech nám pripomenie náš krst i Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, ktorý nás vykúpil svojím umučením a zmŕtvychvstaním.

119. Ak treba, kňaz bratským rozhovorom pripraví chorého na prijatie sviatostí. Z evanjelia môže prečítať krátky text, ktorý povzbudí jeho kajúcnosť a lásku k Bohu.

A prítomných môže osloviť týmito alebo inými slovami, vhodne prispô­sobenými stavu chorého.

Drahí bratia a sestry, Pán Ježiš je stále s nami a vždy nás posilňuje milosťou svia­tostí. Službou kňazov vo sviatosti pokánia rozhrešuje kajúcni­kov, svätým pomazaním posilňuje chorých a tým, čo očakávajú jeho príchod, viatikom svojho Tela upevňuje nádej na večný život. Pomáhajme teda nášmu bratovi (našej sestre), ktorému (ktorej) udeľujeme tieto tri sviatosti, po ktorých tak túži.

POKÁNIE

120. Ak treba, kňaz chorého vyspovedá. V prípade potreby stačí aj vše­obecné vyznanie, ak sa to nedá inak.

121. Ak sa chorý nespovedá alebo ak budú prijímať aj iní, kňaz vyzve cho­rého a ostatných na úkon kajúcnosti:

1.

Bratia a sestry, uznajme svoje hriechy, aby sme mohli mať účasť na posvätnom slávení.

Nasleduje chvíľa ticha.

1.

Vyznávam...

2.

Potom kňaz povie:

Zmiluj sa nad nami, Pane.

Všetci odpovedajú:

Lebo sme sa prehrešili proti tebe.

Kňaz:

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.

Všetci odpovedajú:

A daj nám svoju spásu.

3.

Kňaz:

Pane, ty si nám veľkonočným tajomstvom získal spásu; Pane, zmiluj sa. (Alebo: Kýrie, eléison.)

Všetci:

Pane zmiluj sa. (Alebo: Kýrie, eléison.)

Kňaz:

Ty stále obnovuješ medzi nami zázračnosť svojho umučenia; Kriste, zmiluj sa. (Alebo: Christe, eléison.)

Všetci:

Kriste zmiluj sa. (Alebo: Christe, eléison.)

Kňaz:

V prijímaní tvojho tela (a krvi) nám dávaš účasť na veľkonočnej obete; Pane, zmiluj sa. (Alebo: Kýrie, eléison.)

Všetci:

Pane, zmiluj sa. (Alebo: Kýrie, eléison.)

Kňaz uzavrie úkon kajúcnosti:

Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.

Všetci odpovedajú:

Amen.

ÚPLNÉ ODPUSTKY

122. Sviatosť pokánia alebo úkon kajúcnosti možno zakončiť udelením úplných odpustkov v okamihu smrti. Kňaz na úvod povie:

* Aby náš chorý brat (naša chorá sestra) získal (získala) odpustenie dočasných trestov za hriechy, udelím mu (jej) úplné odpustky: Ja, na základe splnomocnenia,  ktoré mám od Apoštolskej stolice, udeľujem ti úplné odpustky a odpustenie všetkých hriechov v mene Otca i Syna S i Ducha Svätého.

V. Amen.

Alebo:

Pre posvätné tajomstvá vykúpenia ľudstva nech ti všemohúci Boh odpustí všetky tresty terajšieho i budúceho života, nech ti otvorí brány raja a vovedie ťa do večných radostí.

V. Amen.

VYZNANIE KRSTNEJ VIERY

123. Patrí sa, aby si chorý pred prijatím viatika obnovil vyznanie krstnej viery. Kňaz krátko uvedie chorého do vyznania krstnej viery týmito alebo po­dobnými slovami:

* Pri krste si sa stal (stala) adoptovaným Božím dieťaťom a dedičom prisľúbenia večného života. Obnov si teraz vyznanie krstnej viery.

Potom sa kňaz pýta:

Veríš v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme?

Chorý:

Verím.

Kňaz:

Veríš v Ježiša Krista, jeho jediného Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca?

Chorý:

Verím.

Kňaz:

Veríš v Ducha Svätého, vo svätú katolícku Cirkev, v spoločenstvo svätých v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný?

Chorý:

Verím.

LITÁNIOVÉ PROSBY

Ak to dovoľuje stav chorého, nasledujú krátke litániové prosby. Chorý, nakoľko môže, a prítomní odpovedajú na prosby.

Nasledujúce prosby možno upraviť tak, aby čo najlepšie vyjadrovali mod­litbu chorého a prítomných.

Milovaní, prosme za nášho brata (za našu sestru) M., Pána, ktorý ho (ju) v túto hodinu posilní svojimi sviatosťami. Aby zhliadol na neho (na ňu) a spoznal v ňom (v nej) tvár svojho trpiaceho Syna, prosme Pána.

V. Pane, vyslyš nás.

Aby ho (ju) upevnil a zachoval vo svojej láske, prosme Pána.

V. Pane, vyslyš nás.

Aby mu (jej) udelil silu a svoj pokoj, prosme Pána.

V. Pane, vyslyš nás.

BIRMOVANIE

124. Ak sviatosť birmovania treba udeliť v tomto súvislom obrade, kňaz pokračuje, ako je to v č. 136 - 137. Potom sa vynechá vkladanie rúk, o ktorom sa hovorí v č. 125, a požehná olej, ak to treba, a vykoná pomazanie, ako sa ďalej opisuje (č. 126 - 128).

SVÄTÉ POMAZANIE

Vkladanie rúk

125. Kňaz vloží ruky na hlavu chorého, pričom nič nehovorí.

Modlitba nad olejom

126. Ak je olej už požehnaný, kňaz sa pomodli nad ním túto ďakovnú modlitbu:

* Kňaz na úvod povie:

Tento požehnaný olej je znakom Božej dobroty voči ľu­ďom. Patrí sa, aby sme sa teraz, keď ho berieme do rúk, poďa­kovali za tento Boží dar a velebili Boha.

Kňaz sa modlí:

Velebíme ťa, Bože, všemohúci Otec; ty si pre nás a pre našu spásu poslal na svet svojho Syna.

V. Velebíme ťa, Bože.

Velebíme ťa, Bože, jednorodený Syn; ty si sa stal pre nás človekom a liečiš naše choroby.

V. Velebíme ťa, Bože.

Velebíme ťa, Bože, Duch Svätý, Tešiteľ; ty nás ustavične posilňuješ v slabosti.

V. Velebíme ťa, Bože.

Bože, tvoj služobník (tvoja služobnica) bude vo viere pomazaný (pomazaná) týmto svätým olejom; prosíme ťa, nech nájde úľavu v bolestiach a posilu v slabostiach. Skrze Krista, nášho Pána.

V. Amen.

127. Keď má kňaz podľa č. 21 v rámci obradu požehnať olej, požehná ho touto formulou:

Pane, požehnaj * tento olej a tohto chorého (túto chorú), ktorého (ktorú) ním pomažeme, aby sa mu (jej) uľavilo.

Iná modlitba na požehnanie oleja je pod č. 242 alebo 75bis.

Pomazanie

128. Kňaz vezme posvätný olej a pomaže chorého na čele a na rukách, pri­čom povie iba raz:

SKRZE TOTO SVÄTÉ POMAZANIE

A PRE SVOJE LÁSKAVÉ MILOSRDENSTVO

NECH TI PÁN POMÁHA MILOSŤOU DUCHA SVÄTÉHO;

V. AMEN.

A OSLOBODENÉHO (OSLOBODENÚ) OD HRIECHOV

NECH ŤA SPASÍ

A MILOSTIVO POSILNÍ.

V. AMEN.

Modlitba po pomazaní

128a. Potom sa kňaz môže pomodliť túto modlitbu:

Modlime sa.

Bože, Otec milosrdenstva a tešiteľ smutných, milostivo zhliadni na svojho služobníka M. (na svoju služobnicu M.), ktorý (ktorá) dôveruje v teba; nech ho (ju) milosť svätého pomazania posilní v jeho (v jej) ťažkom utrpení a telo a krv tvojho Syna, ktoré prijme ako pokrm na cestu, nech ho (ju) osvieži, aby mohol (mohla) kráčať do večného života. Skrze Krista, nášho Pána.

V. Amen.

VIATIKUM

129. Kňaz povie úvod na Modlitbu Pána týmito alebo podobnými slovami:

A teraz spoločne prosme nebeského Otca a modlime sa, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.

A všetci pokračujú:

Otče náš, ....

130. Kňaz ukáže Najsvätejšiu sviatosť a povie:

Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu.

Chorý, ak môže, a tí, čo budú prijímať, hovoria:

Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.

131. Kňaz pristúpi k chorému, ukáže mu Sviatosť a povie:

Telo Kristovo. (Alebo: Krv Kristova.)

Chorý odpovie: Amen.

A hneď alebo až po prijatí Sviatosti kňaz dodá:

Sám Kristus Pán nech ťa chráni a vovedie do života večného.

Chorý odpovie:

Amen.

Prítomní, ktorí chcú prijímať, prijímajú Sviatosť zvyčajným spôsobom.

132. Po prijímaní kňaz zvyčajne koná purifikáciu.

Ak je to vhodné, možno zachovať chvíľu posvätného ticha.

* 132a. Kňaz môže podľa potreby v čase posvätného ticha pomôcť cho­rému modliť sa týmito zvolaniami:

1.

Pán môj a Boh môj (Jn 20, 28).

Ty si Mesiáš, Syn živého Boha (Mt 16,16).

Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus (Gal 2, 20).

Kto nás odlúči od Kristovej lásky? (Rim 8, 35).

Žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa (Gal 2,20b).

Jemu sláva na veky. Amen (Rim 11,36).

 2. (Vzdychy k najsvätejšiemu Spasiteľovi) -

Duša Kristova, posväť ma...

MODLITBA PO PRIJÍMANÍ

133. Kňaz povie záverečnú modlitbu:

Modlime sa.

Otče, tvoj Syn je našou cestou, pravdou a životom; láskavo zhliadni na svojho služobníka M. (na svoju služobnicu M.), ktorý (ktorá) verí tvojim prísľubom; daj, nech posilnený (posilnená) telom a krvou tvojho Syna v pokoji kráča do tvojho kráľovstva. Skrze Krista, nášho Pána.

V. Amen.

Alebo (č. 259):

Modlime sa.

Bože, ty si večná spása tých, čo veria v teba; prosíme ťa, daj, aby tvoj služobník M. (tvoja služobnica) M., ktorého (ktorú) si posilnil nebeským chlebom a nápojom, bezpečne došiel (došla) do kráľovstva svetla a života. Skrze Krista, nášho Pána.

V. Amen.

Alebo (č. 57):

Modlime sa.

Pane, svätý Otče, všemohúci večný Bože, s dôverou ťa prosíme, nech prijatie Najsvätejšieho tela (Najsvätejšej krvi) nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ochraňuje a posilňuje tohto nášho brata (túto našu sestru), nech mu (jej) prinesie úľavu na tele i na duši a nech mu (jej) slúži na večnú spásu. Skrze Krista, nášho Pána.

V. Amen.

ZÁVEREČNÉ OBRADY

Napokon kňaz chorého i prítomných požehná. Ak zostala Sviatosť, urobí s cibóriom znak kríža, ak nie, použije niektorý z nasledujúcich formulárov po­žehnania alebo formulár požehnania z omše.

 

1.

Pán Ježiš Kristus nech u teba zostáva a nech ťa chráni.

V. Amen.

Nech je pred tebou, aby ťa viedol, nech je za tebou, aby ťa chránil.

V. Amen.

Nech zhliadne na teba, nech ťa opatruje a nech ťa žehná.

V. Amen.

Aj vás všetkých tu prítomných nech žehná všemohúci Boh, Otec i Syn * i Duch Svätý.

V. Amen.

2.

Nech ťa žehná Boh Otec.

V. Amen.

Nech ťa uzdraví Boží Syn.

V. Amen.

Nech ťa osvieti Duch Svätý.

V. Amen.

Nech ti ochraňuje telo a spasí tvoju dušu.

V. Amen.

Nech ti rozjasní srdce a nech ťa vedie do nebeského života.

V. Amen.

Aj vás všetkých tu prítomných nech žehná všemohúci Boh, Otec i Syn * i Duch Svätý.

V. Amen.

3.

Požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna * i Ducha Svätého nech zostúpi na vás a zostane s vami navždy.

V. Amen.

Napokon kňaz a prítomní môžu dať chorému znak pokoja.

 

II. OBRAD POMAZANIA BEZ VIATIKA

134. Ak sa chorému, ktorý sa nachádza v blízkom nebezpečenstve smrti, má udeliť iba pomazanie, bez viatika, má sa zachovať obrad uvedený pod č. 118 -129.

ÚVODNÉ OBRADY

(118.) Kňaz oblečený na túto posvätnú službu do primeraného rúcha, prí­de k chorému a vľúdne pozdraví jeho i ostatných prítomných. Môže to urobiť týmito slovami:

Pokoj tomuto domu a všetkým, čo v ňom bývajú.

Alebo:

Pokoj Pánov nech je s vami (s tebou).

Ak uzná za vhodné, pokropí požehnanou vodou chorého a izbu a povie:

Táto požehnaná voda nech nám pripomenie náš krst i Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, ktorý nás vykúpil svojím umučením a zmŕtvychvstaním.

(119.) Ak treba, kňaz bratským rozhovorom pripraví chorého na prijatie sviatostí. Z evanjelia môže prečítať krátky text, ktorý povzbudí jeho kajúcnosť a lásku k Bohu.

Úvodný príhovor upraví takto:

Drahí bratia a sestry, náš Pán Ježiš Kristus prostredníctvom apoštola Jakuba pri­kázal: „Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa do­pustil hriechov, odpustia sa mu." Odporúčajme teda nášho chorého brata (našu chorú sestru) Kristovej milosti, aby dosiahol (dosiahla) úľavu a spásu.

POKÁNIE

(120.) Ak treba, kňaz chorého vyspovedá. V prípade potreby stačí aj vše­obecné vyznanie, ak sa to nedá inak.

(121.) Ak sa chorý nespovedá alebo ak budú prijímať aj iní, kňaz vyzve chorého a ostatných na úkon kajúcnosti:

1.

Bratia a sestry, uznajme svoje hriechy, aby sme mohli mať účasť na posvätnom slávení.

Nasleduje chvíľa ticha.

1.

Vyznávam...

2.

Potom kňaz povie:

Zmiluj sa nad nami, Pane.

Všetci odpovedajú:

Lebo sme sa prehrešili proti tebe.

Kňaz:

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.

Všetci odpovedajú:

A daj nám svoju spásu.

3.

Kňaz:

Pane, ty si nám veľkonočným tajomstvom získal spásu; Pane, zmiluj sa. (Alebo: Kýrie, eléison.)

Všetci:

Pane zmiluj sa. (Alebo: Kýrie, eléison.)

Kňaz:

Ty stále obnovuješ medzi nami zázračnosť svojho umučenia; Kriste, zmiluj sa. (Alebo: Christe, eléison.)

Všetci:

Kriste zmiluj sa. (Alebo: Christe, eléison.)

Kňaz:

V prijímaní tvojho tela (a krvi) nám dávaš účasť na veľkonočnej obete; Pane, zmiluj sa. (Alebo: Kýrie, eléison.)

Všetci:

Pane, zmiluj sa. (Alebo: Kýrie, eléison.)

Kňaz uzavrie úkon kajúcnosti:

Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.

Všetci odpovedajú:

Amen.

ÚPLNÉ ODPUSTKY

(122.) Sviatosť pokánia alebo úkon kajúcnosti možno zakončiť udelením úplných odpustkov v okamihu smrti. Kňaz na úvod povie:

* Aby náš chorý brat (naša chorá sestra)

získal (získala) odpustenie dočasných trestov za hriechy,

udelím mu (jej) úplné odpustky:

Ja, na základe splnomocnenia,

ktoré mám od Apoštolskej stolice,

udeľujem ti úplné odpustky.

a odpustenie všetkých hriechov

v mene Otca i Syna * i Ducha Svätého.

V. Amen.

Alebo:

Pre posvätné tajomstvá vykúpenia ľudstva

nech ti všemohúci Boh odpustí

všetky tresty terajšieho i budúceho života,

nech ti otvorí brány raja

a vovedie ťa do večných radostí.

V. Amen.

VYZNANIE KRSTNEJ VIERY

(123.) Potom, ak to podmienky chorého dovoľujú, nasleduje vyznanie krstnej viery.

Kňaz krátko uvedie chorého do vyznania krstnej viery týmito alebo po­dobnými slovami:

* Pri krste si sa stal (stala) adoptovaným Božím dieťaťom a dedičom prisľúbenia večného života. Obnov si teraz vyznanie krstnej viery.

Potom sa kňaz pýta:

Veríš v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme?

Chorý: Verím. Kňaz:

Veríš v Ježiša Krista, jeho jediného Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca?

Chorý: Verím.

Kňaz:

Veríš v Ducha Svätého, vo svätú katolícku Cirkev, v spoločenstvo svätých v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný?

Chorý:

Verím.

LITÁNIOVÉ PROSBY

Ak to dovoľuje stav chorého, nasledujú krátke litániové prosby. Chorý, nakoľko môže, a prítomní odpovedajú na prosby.

Nasledujúce prosby možno upraviť tak, aby čo najlepšie vyjadrovali mod­litbu chorého a prítomných.

Milovaní, prosme za nášho brata (za našu sestru) M., Pána, ktorý ho (ju) v túto hodinu posilní svojimi sviatosťami.

Aby zhliadol na neho (na ňu)

a spoznal v ňom (v nej) tvár svojho trpiaceho Syna,

prosme Pána.

V. Pane, vyslyš nás.

Aby ho (ju) upevnil a zachoval vo svojej láske, prosme Pána.

V. Pane, vyslyš nás.

Aby mu (jej) udelil silu a svoj pokoj, prosme Pána.

V. Pane, vyslyš nás.

BIRMOVANIE

(124.) Ak sviatosť birmovania treba udeliť v tomto súvislom obrade, kňaz pokračuje, ako je to v č. 136 - 137. Potom sa vynechá vkladanie rúk, o ktorom sa hovorí v č. 125, a požehná olej, ak to treba, a vykoná pomazanie, ako sa ďalej opisuje (č. 125 - 28).

SVÄTÉ POMAZANIE

Vkladanie rúk

(125.) Kňaz vloží ruky na hlavu chorého, pričom nič nehovorí.

Modlitba nad olejom

(126.) Ak je olej už požehnaný, kňaz sa pomodlí nad ním túto ďakovnú modlitbu:

 Kňaz na úvod povie:

Tento požehnaný olej je znakom Božej dobroty voči ľu­ďom. Patrí sa, aby sme sa teraz, keď ho berieme do rúk, poďa­kovali za tento Boží dar a velebili Boha.

Kňaz sa modlí:

Velebíme ťa, Bože, všemohúci Otec; ty si pre nás a pre našu spásu poslal na svet svojho Syna.

V. Velebíme ťa, Bože.

Velebíme ťa, Bože, jednorodený Syn; ty si sa stal pre nás človekom a liečiš naše choroby,

V. Velebíme ťa, Bože.

Velebíme ťa, Bože, Duch Svätý, Tešiteľ; ty nás ustavične posilňuješ v slabosti.

V. Velebíme ťa, Bože.

Bože, tvoj služobník (tvoja služobnica) bude vo viere pomazaný (pomazaná) týmto svätým olejom; prosíme ťa, nech nájde úľavu v bolestiach a posilu v slabostiach. Skrze Krista, nášho Pána.

V. Amen.

(127.) Keď má kňaz podľa č. 21 v rámci obradu požehnať olej, požehná ho touto formulou:

Pane, požehnaj * tento olej a tohto chorého (túto chorú), ktorého (ktorú) ním pomažeme, aby sa mu (jej) uľavilo.

Iná modlitba na požehnanie oleja je pod č. 242 alebo 75bis.

Pomazanie

(128.) Kňaz vezme posvätný olej a pomaže chorého na čele a na rukách, pričom povie iba raz:

SKRZE TOTO SVÄTÉ POMAZANIE

A PRE SVOJE LÁSKAVÉ MILOSRDENSTVO

NECH TI PÁN POMÁHA MILOSŤOU DUCHA SVÄTÉHO;

V. AMEN.

A OSLOBODENÉHO (OSLOBODENÚ) OD HRIECHOV NECH ŤA SPASÍ A MILOSTIVO POSILNÍ.

V. AMEN.

MODLITBA PÁNA

(129.) Kňaz povie úvod na Modlitbu Pána takto alebo podobne:

A teraz spoločne prosme nebeského Otca a modlime sa, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.

A všetci pokračujú:

Otče náš...  

MODLITBA PO POMAZANÍ

Potom sa kňaz modlí jednu z nasledujúcich modlitieb:

1. (č. 243 - Za chorého starca)

Modlime sa.

Bože, milostivo zhliadni na tohto svojho služobníka

(na túto svoju služobnicu) zoslabnutého (zoslabnutú) starobou a vypočuj jeho (jej) prosbu, aby svätým pomazaním dosiahol (dosiahla) zdravie tela i duše, aby posilnený (posilnená) plnosťou tvojho Ducha pevne vytrval (vytrvala) vo viere a istý (istá) v nádeji, aby dával (dávala) všetkým príklad trpezlivosti a s radostnou mysľou svedčil (svedčila) o tvojej láske. Skrze Krista, nášho Pána.

V. Amen.

2. (č. 244 - Za chorého, ktorý je vo veľkom nebezpečenstve)

Modlime sa.

Pane Ježišu, Vykupiteľ sveta, pri svojom utrpení si vzal na seba naše bolesti

a niesol si naše choroby; pokorne ťa prosíme za nášho chorého brata M. (za našu chorú sestru M.), ktorého (ktorú) si vykúpil: upevni jeho (jej) nádej na spásu a posilni ho (ju) na tele i na duši. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

V. Amen.

3. (č. 246 - Za chorého, ktorý je v smrteľnom zápase)

Modlime sa.

Dobrotivý Otče, ty poznáš každé hnutie dobrej vôle, ty vždy odpúšťaš hriechy a nikdy neodopieraš milosť tomu, kto ťa prosí: zmiluj sa nad svojím služobníkom M. (nad svojou služobnicou M.), ktorý (ktorá) je v smrteľnej úzkosti; pre toto sväté pomazanie a pre našu modlitbu s vierou uľahči mu (jej) v bolestiach tela i duše; a keďže dosiahol (dosiahla) odpustenie hriechov, posilni ho (ju) svojou láskou skrze Ježiša Krista, tvojho Syna, lebo on premohol smrť, otvoril nám cestu do večnej spásy a s tebou žije a kraľuje na veky vekov.

V. Amen.

POŽEHNANIE

Napokon kňaz chorého i prítomných požehná:

Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn * i Duch Svätý.

V. Amen.

 

III. SKRÁTENÝ SÚVISLÝ OBRAD POKÁNIA, POMAZANIA CHORÝCH A VIATIKA

(podľa č. 30)

Ak sa pre blízke nebezpečenstvo smrti nedajú udeliť všetky sviatosti v uvedenom poriadku, treba dať chorému možnosť sviatostnej spovede, ktorú v nevyhnutnom prípade možno vykonať aj všeobecne, a potom viatikum, kto­ré je v nebezpečenstve smrti povinný prijať každý veriaci. Nakoniec sa mu dá, ak je ešte čas, sväté pomazanie.

* Postupuje sa takto:

Kňaz pozdraví chorého a prítomných:

Pokoj Pánov nech je s vami (s tebou).

Potom položí Sviatosť na stôl a spolu s prítomnými sa jej pokloní:

Klaniame sa ti, Pane Ježišu, v Najsvätejšej oltárnej sviatosti.

SVIATOSTNÁ SPOVEĎ

Kňaz láskavo upozorní chorého, že sa môže vyspovedať a že mu pri tom pomôže. Ak sa chorý nevládze vyznať z jednotlivých hriechov, stačí vše­obecné vyznanie.

Kňaz pomôže chorému vzbudiť si ľútosť, vykoná s ním krátke zadosťuči­nenie (napr. nejakou invokáciou) a hneď mu dá rozhrešenie:

Milosrdný Boh Otec, ktorý smrťou a zmŕtvychvstaním svojho Syna zmieril svet so sebou a zoslal Ducha Svätého na odpustenie hriechov, nech ti službou Cirkvi udelí odpustenie a pokoj.

A JA ŤA ROZHREŠUJEM OD TVOJICH HRIECHOV

V MENE OTCA I SYNA * I DUCHA SVÄTÉHO.

Chorý odpovie: Amen.

VIATIKUM

Po sviatostnej spovedi kňaz vezme Sviatosť a povie:

Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu.

Chorý a tí, čo budú prijímať, hovoria:

Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.

Kňaz pristúpi k chorému, ukáže mu Sviatosť a povie:

Telo Kristovo.

Chorý odpovie:

Amen.

A hneď alebo až po prijatí Sviatosti kňaz dodá:

Sám Kristus Pán nech ťa chráni a vovedie do života večného.

Chorý odpovie:

Amen.

Ostatní prijímajú zvyčajným spôsobom.

Po prijímaní kňaz urobí purifikáciu nádobky.

SVÄTÉ POMAZANIE

Ak má kňaz podľa č. 21 požehnať olej, požehná ho touto formulou:

Pane, požehnaj * tento olej a tohto chorého (túto chorú), ktorého (ktorú) ním pomažeme, aby sa mu (jej) uľavilo.

Vkladanie rúk

Kňaz vloží ruky na hlavu chorého, pričom nič nehovorí.

Pomazanie

Kňaz vezme požehnaný olej a pomaže chorého na čele a na rukách (v ne­vyhnutnom prípade len na čele), pričom povie:

SKRZE TOTO SVÄTÉ POMAZANIE

A PRE SVOJE LÁSKAVÉ MILOSRDENSTVO

NECH TI PÁN POMÁHA MILOSŤOU DUCHA SVÄTÉHO;

V. AMEN.

A OSLOBODENÉHO (OSLOBODENÚ) OD HRIECHOV

NECH ŤA SPASÍ

A MILOSTIVO POSILNÍ.

V. AMEN.

ÚPLNÉ ODPUSTKY

Napokon chorému môže udeliť úplné odpustky touto formulou:

Pre posvätné tajomstvá vykúpenia ľudstva nech ti všemohúci Boh odpustí všetky tresty terajšieho i budúceho života, nech ti otvorí bránu raja a vovedie ťa do večných radostí.

V. Amen.

POŽEHNANIE

Kňaz chorého i prítomných požehná:

Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn * i Duch Svätý.

V. Amen.

 

IV. UDELENIE SVIATOSTI POMAZANIA CHORÉMU, KTORÝ STRÁCA VEDOMIE

(podľa č. 14)

Ak chorý stráca vedomie, a preto sa vôbec nevie vyznať z hriechov ani všeobecne, kňaz s ním rýchlo vzbudí ľútosť nad hriechmi a udelí mu hneď sviatostné pomazanie (Porov. č. 14).

V nevyhnutnom prípade stačí jedno pomazanie na čele alebo pri osobit­nom stave chorého na inej vhodnej časti tela, pričom sa povie celá formula:

SKRZE TOTO SVÄTÉ POMAZANIE

A PRE SVOJE LÁSKAVÉ MILOSRDENSTVO

NECH TI PÁN POMÁHA MILOSŤOU DUCHA SVÄTÉHO;

V. AMEN.

A OSLOBODENÉHO (OSLOBODENÚ) OD HRIECHOV

NECH ŤA SPASÍ

A MILOSTIVO POSILNÍ.

V. AMEN.

V. PODMIENEČNÉ POMAZANIE

135. Ak kňaz pochybuje, že chorý ešte žije, má mu udeliť pomazanie takto: Pristúpi k chorému a ak je čas, povie:

Modlitbou našej viery prosme Pána za nášho brata M. (za našu sestru M.), aby ho (ju) milosrdne navštívil a svätým pomazaním posilnil.

V. Prosíme ťa, vyslyš nás.

Hneď mu udelí pomazanie, hovoriac:

SKRZE TOTO SVÄTÉ POMAZANIE

A PRE SVOJE LÁSKAVÉ MILOSRDENSTVO

NECH TI PÁN POMÁHA MILOSŤOU DUCHA SVÄTÉHO;

V. AMEN.

A OSLOBODENÉHO (OSLOBODENÚ) OD HRIECHOV

NECH ŤA SPASÍ

A MILOSTIVO POSILNÍ.

V. AMEN.

Nakoniec môže pridať niektorú z modlitieb pod č. 243 - 246.