OBRAD ODPORÚČANIA ZOMIERAJÚCICH

Krátke zvolania

138. Láska k blížnemu núti kresťanov, aby vyjadrili spoločenstvo s umie­rajúcim bratom alebo sestrou, a to tak, že s ním a zaňho prosia o Božie milosr­denstvo a dôveru v Krista.

139. Modlitby, litániové prosby, krátke zvolania, žalmy a čítania Božieho slova, ktoré sú v tejto kapitole určené na odporúčanie duše, majú chorému, ktorý je ešte pri vedomí, pomôcť, aby podľa príkladu trpiaceho a umierajú­ceho Krista prijal vrodenú úzkosť zo smrti v sile toho, ktorý svojou smrťou zničil našu smrť a premohol ju v nádeji na nebeský život a zmŕtvychvstanie.

Aj tí, čo sa starajú o umierajúceho, ktorý je už v bezvedomí, môžu čerpať z týchto modlitieb útechu a pochopiť veľkonočný zmysel kresťanskej smrti. Je vhodné vyjadriť tento zmysel aj viditeľným znakom a to poznačením umie­rajúceho znakom kríža na čele, kde bol týmto znakom prvý raz poznačený pri krste.

140. Modlitby a čítania sa majú vybrať z tých, ktoré sú tu uvedené, a pri­dať, ak treba, aj iné. Vždy sa majú prispôsobiť duševnému a telesnému stavu umierajúceho a iným okolnostiam miesta a osôb. Majú sa recitovať pomaly, skôr tichým hlasom a chvíľkami ticha. Často je osožné opakovať pomaly, raz i druhý raz, jedno alebo druhé krátke zvolanie z tu uvedených a odriekať ich s umierajúcim.

141. Hneď ako umierajúci skona, všetci si podľa možnosti kľaknú a jeden z prítomných alebo presbyter, či diakon odrieka modlitbu, ktorá je v č. 151.

142. Kňazi a diakoni, nakoľko je to možné, majú spolu s príbuznými po­máhať umierajúcemu a odriekať modlitby odporúčania a skonu. Svojou prí­tomnosťou jasne ukazujú, že kresťan umiera v spoločenstve Cirkvi. Ak však pre iné vážne pastoračné úlohy nemôžu byť prítomní, nech nezabudnú pri­pomenúť laikom, aby tí, čo sa starajú o zomierajúcich, spolu s nimi odriekali modlitby tu uvedené alebo iné. Treba sa postarať, aby laici mali po ruke texty takýchto modlitieb a čítaní.

143. Krátke zvolania

Na upevnenie viery

1. Kto verí v Syna, má večný život (porov. Jn 6, 40).

2. Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich (Z 27,13).

3. V nebi máme večný dom (2 Kor 5,1).

4. Budeme vidieť Boha takého, aký je (1 Jn 3, 2).

5. Budeme navždy s Pánom (1 Sol 4,17).

Na upevnenie nádeje

1. Či žijeme alebo umierame, patríme Pánovi (Rim 14, 8).

2. Pán je moje svetlo a moja spása (Ž 27,1).

3. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou (Ž 23, 4).

Na upevnenie lásky

1. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? (Rim 8,35).

2. Prešli sme zo smrti do života, lebo milujeme bratov (1 Jn 3,14).

Na upevnenie túžby

1. K tebe, Pane, dvíham svoju dušu (Ž 25,1).

2. Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom (Ž 42,3).

Ježišove slová

1. Pán Ježiš hovorí:

„Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené" (Mt 25, 34).

2. Pán Ježiš hovorí:

„Idem vám pripraviť miesto a vezmem vás k sebe" (porov. Jn 14, 2-3).

3. Pán Ježiš hovorí:

„V dome môjho Otca je mnoho príbytkov" (Jn 14, 2).

4. Pán Ježiš hovorí:

„Chcem, aby aj oni boli so mnou, kde som ja" (porov. Jn 17, 24).

5. Pán Ježiš hovorí:

„Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji" (Lk 23, 43).

Slová odovzdania do Božej vôle

1. Pane, do tvojich rúk porúčam svojho ducha (Ž 31, 6a).

2. Pane Ježišu, prijmi môjho ducha (Sk 7,59).

Vzývanie Panny Márie a svätého Jozefa

1. Svätá Mária, oroduj za mňa.

2. Svätý Jozef, oroduj za mňa.

3. Ježiš, Mária, Jozef, stojte pri mne v poslednom boji.

BIBLICKÉ ČÍTANIA

144. Môžu sa vziať niektoré čítania zo Svätého písma, ktoré sú uvedené v č. 153 - 229 alebo z týchto:

Čítania zo Starého zákona

Iz 35, 3 - 4. 6c - 7.10

Boh sám príde a spasí vás

Posilňujte ruky zoslabnuté, upevňujte chvejúce sa kolená. Povedzte malomyseľným: „Vzchopte sa, nebojte sa! Hľa, váš Boh! Príde odveta, odplata Boha. On sám príde a spasí vás." Lebo na púšti vyrazí voda, potoky na pustatine. Vyprahnutá zem sa zmení na jazero a žíznivá pôda na pramene vôd. Na mieste, kde sa rozvaľovali šakaly, vyrastie tŕstie a sítie. A tí, ktorých Pán vykúpil, sa vrátia, s jasotom vojdú na Sion. Večná radosť ovenčí im hlavy, zaplaví ich radosť a veselosť, zmizne bôľ a vzdychanie.

 

Jób 19,1.23 -27a

Viem, že môj vykupiteľ žije

Jób prehovoril takto: „Bár by moje slová boli napísané, bár by ich zaznačili do knihy železným rydlom a olovom, aby navždy zostali vrýpané do skaly. Ja viem, že môj vykupiteľ žije a ako posledný bude stáť nad prachom; a hoc moja koža bude rozrušená, zo svojho tela budem vidieť Boha. Veru, ja sám ho uvidím."

Žalmy

Ž 23,1 - 3. 4. 5. 6

O. –  Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

1. Pán je môj pastier, nič mi nechýba: * pasie ma na zelených pašienkach.

2. Vodí ma k tichým vodám, * dušu mi osviežuje.

3. Vodí ma po správnych chodníkoch, * verný svojmu menu. – O.

4. I keby som mal ísť tmavou dolinou, + nebudem sa báť zlého, * lebo ty si so mnou.

5. Tvoj prút a tvoja palica, * tie sú mi útechou. – O.

6. Prestieraš mi stôl * pred očami mojich protivníkov.

7. Leješ mi olej na hlavu * a kalich mi napĺňaš až po okraj. – O.

8. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať * po všetky dni môjho života.

9. A budem bývať v dome Pánovom * mnoho a mnoho dní. – O.

 

Ž 25,1. 4b -11

O. –  K tebe, Pane, dvíham svoju dušu.

1. K tebe, Pane, dvíham svoju dušu; * pouč ma o svojich chodníkoch.

2. Veď ma vo svojej pravde a uč ma, + lebo ty si Boh, moja spása, * a v teba dúfam celý deň. – O.

3. Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie * a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov.

4. Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky, + ale pamätaj na mňa, vo svojom milosrdenstve, * veď si, Pane, dobrotivý. – O.

5. Pán je dobrý a spravodlivý: * ukazuje cestu hriešnikom.

6. Pokorných vedie k správnemu konaniu * a tichých poúča o svojich cestách. – O.

7. Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť * pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy.

8. Pre tvoje meno, Pane, odpusť mi môj hriech, * i keď je veľký. – O.

 

Ž 91,1-2.14-16

O. –  V tebe mám dôveru, Bože môj.

1. Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva * a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,

2. povie Pánovi: + „Ty si moje útočište a pevnosť moja; * v tebe mám dôveru, Bože môj." – O.

3. „Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, * ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.

4. Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším + a budem pri ňom v súžení, * zachránim ho i oslávim. – O.

 

Ž114,1-8

O. –  Živý Boh je s nami.

1. Keď Izrael vyšiel z Egypta, * dom Jakubov spomedzi ľudu cudzieho,

2. Judea sa stala jeho svätyňou, * Izrael jeho kráľovstvom. – O.

3. More to videlo a zutekalo, * Jordán sa naspäť obrátil;

4. vrchy poskakovali ako barance, * pahorky ako jahňatá. – O.

5. Čo ti je, more, že utekáš, * a tebe, Jordán, že sa naspäť obraciaš?

6. Vrchy, prečo poskakujete ako barance * a vy, pahorky, ako jahňatá? – O.

7. Zachvej sa, zem, pred tvárou Pánovou, * pred tvárou Boha Jakubovho,

8. čo skalu mení na jazerá vôd * a kameň na pramene vôd. – O.

 

Ž116,1-6

O. –  Ďakujem, ti, Pane, že si ma zachránil.

1. Milujem Pána, lebo vypočul * môj prosebný hlas,

2. lebo svoj sluch naklonil ku mne, * kedykoľvek som ho vzýval. – O.

3. Keď ma omotali povrazy smrti *a zmocnili sa ma úzkosti podsvetia,

4. keď som sa ocitol v súžení a trápení, + vzýval som meno Pánovo: *

„Pane, zachráň môj život!" – O.

5. Milostivý a spravodlivý je Pán, * náš Boh sa zľutúva.

6. Pán ochraňuje maličkých; * pomohol mi, keď som bol v biede. – O.

 

Ž 121,1 - 2. 5 - 8

O. –  Pomoc mi príde od Pána.

1. Svoj zrak upieram na vrchy: * príde mi odtiaľ pomoc?

2. Pomoc mi príde od Pána, * ktorý stvoril nebo i zem. – O.

3. Pán ťa stráži, + Pán je tvoja záštita * po tvojej pravici.

4. Za dňa ťa slnko nezraní * ani mesiac za noci. – O.

5. Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; * Pán ti bude chrániť život.

6. Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod * odteraz až na veky. – O.

 

Ž123,1-3

O. –  Ty si, Pane, s nami v hodine skúšky.

1. Oči dvíham k tebe, * čo na nebesiach prebývaš.

2. Ako oči sluhov hľadia na ruky svojich pánov, * ako oči služobníc hľadia na ruky svojej panej,

3. tak hľadia naše oči na Pána, nášho Boha, * kým sa nezmiluje nad nami. – O.

4. Zmiluj sa, Pane, nad nami, * zmiluj sa nad nami. – O.

 

Čítania z Nového zákona

1 Kor 15,1-4

Oznamujem vám blahozvesť

Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali, zotrvávate v ňom a prostredníctvom neho do­sahujete spásu, ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal, iba­že by ste boli nadarmo uverili.

Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Píšem; že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem.

1 Jn 4,16

Boh je láska

A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.

Zj 17 21,1-7

Nové nebo a nová zem

Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha. A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: "Hľa, Boží stá­nok je medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh - ich Boh - bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo."  A ten, čo sedel na tróne, povedal: „Hľa, všetko robím nové." A hovoril: „Píš: Tieto slová sú verné a pravdivé." A povedal mi: „Stalo sa! Ja som Alfa a Omega, Počiatok i Koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody. Kto zvíťazí, zdedí toto; a ja budem jeho Bohom a on bude mojím synom."

Evanjeliá

Mt 25,1-13

Hľa, ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pan­nám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a za­spali. O polnoci sa strhol krik: ,Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!' Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym: ,Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú/ Ale múdre odvetili: ,Aby azda nebolo ani nám, ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!' No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo bo­li pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ,Pane, Pane, ot­vor nám!' Ale on im povedal: ,Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.' Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny."

Mk 15, 33 - 37

Ježiš na kríži zomiera

Keď bolo dvanásť hodín, nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: „Heloi, heloi, lema sabakťhani?", čo v preklade zna­mená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?" Keď to počuli, niektorí z okolostojacich vraveli: „Pozrite, volá Eliáša." Ktosi odbehol, naplnil špongiu octom, nastokol ju na trstinu, dával mu piť a hovoril: „Počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať." Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol.

Mk 16,1 - 8

 Ženy pri Pánovom hrobe

Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu a hovorili si: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?" Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli. On sa im prihovoril: „Ne­ľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: ,Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.'" Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali nikomu nič, lebo sa báli.

Lk 22,39-48

Ježiš na Olivovej hore

Potom Ježiš vyšiel von a ako zvyčajne šiel na Olivovú horu a učeníci išli za ním. Keď prišiel na miesto, povedal im: „Mod­lite sa, aby ste neprišli do pokušenia!" Sám sa od nich vzdialil asi toľko, čo by kameňom dohodil, kľakol si a modlil sa: „Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento ka­lich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!" Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil, pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi. Keď vstal od modlitby a vrátil sa k učeníkom, našiel ich spať od zármutku. I povedal im: „Čo spíte? Vstaňte, modlite sa, aby ste neprišli do pokuše­nia!"

Lk 23,39 - 43

Kajúci zločinec

Jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa Ježišovi rúhal: „Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!" Ale druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si od­súdený na to isté? Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé." Potom povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva." On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji."

Lk 24,1 - 8

Vstal z mŕtvych

V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli ženy k hrobu a pri­niesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kameň našli od hrobu odvalený, vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli. Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve. Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. Ale oni sa im prihovorili: „Prečo hľadáte živého medzi mŕt­vymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám pove­dal, keď bol ešte v Galilei: ,Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕt­vych/" Tu sa rozpamätali na jeho slová.

Jn 6, 37-40

Kto vidí Syna a verí v neho, má život večný

Ježiš povedal zástupom ľudu: „Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. A toho, kto prichá­dza ku mne, neodoženiem, lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A vôľa to­ho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň. Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň."

Jn 14,1 - 6. 22 - 23. 27

Ježiš odchádza k Otcovi

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak ne­bolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte." Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože mô­žeme poznať cestu?!" Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik ne­príde k Otcovi, iba cezo mňa." Júda, nie ten Iškariotský, sa ho spýtal: „Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám, a svetu nie?" Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a ne­strachuje."

LITÁNIE

145. Ak umierajúci vydrží dlhšiu modlitbu, odporúča sa, aby sa prítomní podľa okolnosti modlili zaňho litánie s odpoveďou: oroduj zaňho - za ňu (ale­bo aspoň niekoľko prosieb z nich), pričom zvlášť spomenú svätca alebo svä­tých patrónov umierajúceho alebo rodiny. Možno odriekať aj niektoré zo zvy­čajných modlitieb. Modlitby vedie niekto z prítomných.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Svätá Mária, Matka Božia, oroduj zaňho (za ňu).

Svätý Michal, oroduj zaňho (za ňu).

Svätí Boží anjeli, orodujte zaňho (za ňu).

Svätý Ján Krstiteľ, oroduj zaňho (za ňu).

Svätý Jozef, oroduj zaňho (za ňu).

Svätý Peter a Pavol, orodujte zaňho (za ňu).

Svätý Ondrej, oroduj zaňho (za ňu).

Svätý Ján, oroduj zaňho (za ňu).

Svätá Mária Magdaléna, oroduj zaňho (za ňu).

Svätý Štefan, oroduj zaňho (za ňu).

Svätý Ignác Antiochijský, oroduj zaňho (za ňu).

Svätý Vavrinec, oroduj zaňho (za ňu).

Svätý Vojtech, oroduj zaňho (za ňu).

Svätý Ján Nepomucký, oroduj zaňho (za ňu).

Svätá Perpetua a Felicita, orodujte zaňho (za ňu).

Svätá Agnesa, oroduj zaňho (za ňu).

Svätý Gregor, oroduj zaňho (za ňu).

Svätý Augustín, oroduj zaňho (za ňu).

Svätý Atanáz, oroduj zaňho (za ňu).

Svätý Bazil, oroduj zaňho (za ňu).

Svätý Martin, oroduj zaňho (za ňu).

Svätý Benedikt, oroduj zaňho (za ňu).

Svätý Cyril a Metod, orodujte zaňho (za ňu).

Svätý Andrej-Svorad a Benedikt, orodujte zaňho (za ňu).

Svätý František a Dominik, orodujte zaňho (za ňu).

Svätý František Xaverský, oroduj zaňho (za ňu).

Svätý Kamil, oroduj zaňho (za ňu).

Svätý Ján z Boha, oroduj zaňho (za ňu).

Svätý Vincent de Paul, oroduj zaňho (za ňu).

Svätý Ján Mária Vianney, oroduj zaňho (za ňu).

Svätá Katarína Sienská, oroduj zaňho (za ňu).

Všetci Boží svätí a sväté, orodujte zaňho (za ňu).

Buď mu (jej) milostivý, ochraňuj ho (ju), Pane.

Od všetkého zla ochraňuj ho (ju), Pane.

Od každého hriechu ochraňuj ho (ju), Pane.

Od večnej smrti ochraňuj ho (ju), Pane.

Pre tvoje vtelenie ochraňuj ho (ju), Pane.

Pre tvoju smrť a zmŕtvychvstanie ochraňuj ho (ju), Pane.

Pre zoslanie Ducha Svätého ochraňuj ho (ju), Pane.

My hriešnici, prosíme (a, vyslyš nás.

Odpusť nám hriechy, prosíme (a, vyslyš nás.

Ježišu, Syn živého Boha, prosíme (a, vyslyš nás.

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

MODLITBY ODPORÚČANIA

Keď sa zdá, že prichádza okamih smrti, niekto z prítomných môže recito­vať niektorú z týchto modlitieb v súlade s duchovnými dispozíciami umiera­júceho. .

146. Vydaj sa na cestu

Vydaj sa na cestu, kresťanská duša, z tohto sveta, v mene všemohúceho Boha Otca, ktorý ťa stvoril, v mene Ježiša Krista, Syna živého Boha, ktorý za teba trpel, v mene Ducha Svätého, ktorý bol zoslaný na teba, aby si dnes našla miesto pokoja a prebývala u Boha na svätom Sione spolu so svätou Božou Rodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom a so všetkými anjelmi a Božími svätými.

147. Odporúčam ťa

Odporúčam ťa, drahý brat (drahá sestra), všemohúcemu Bohu a zverujem ťa do rúk toho, ktorý ťa stvoril; vráť sa k svojmu Pôvodcovi, ktorý ťa utvoril z prachu zeme. Keď opustíš tento pozemský život, nech ti prídu v ústrety Panna Mária, anjeli a svätí. Nech ťa vyslobodí Kristus, ktorý bol za teba ukrižovaný, nech ťa oslobodí Kristus, ktorý za teba umrel, nech ťa uvedie do raja Kristus, Syn živého Boha. On, dobrý Pastier, nech ťa spozná medzi svojimi ovcami, nech ťa oslobodí od všetkých hriechov a prijme medzi svojich vyvolených. Kiež uzrieš svojho Vykupiteľa z tváre do tváre a kiež budeš naňho hľadieť na veky vekov.

V. Amen.

148. Prijmi, Pane, svojho služobníka

Prijmi, Pane, svojho služobníka (svoju služobnicu) na miesto spásy, v ktorú dúfa pre tvoje milosrdenstvo.

V. Amen.

Pane, vysloboď svojho služobníka (svoju služobnicu) zo všetkých úzkostí.

V. Amen.

Pane, vysloboď svojho služobníka (svoju služobnicu) ako si vyslobodil Noema zo záplav potopy.

V. Amen.

Pane, vysloboď svojho služobníka (svoju služobnicu) ako si vyslobodil Abraháma z chaldejskej krajiny.

V. Amen.

Pane, vysloboď svojho služobníka (svoju služobnicu) ako si vyslobodil Jóba z jeho utrpení.

V. Amen.

Pane, vysloboď svojho služobníka (svoju služobnicu) ako si vyslobodil Mojžiša z ruky faraóna.

V. Amen.

Pane, vysloboď svojho služobníka (svoju služobnicu) ako si vyslobodil Daniela z jamy levov.

V. Amen.

Pane, vysloboď svojho služobníka (svoju služobnicu) ako si vyslobodil troch mládencov z horiacej pece a z rúk krutého kráľa.

V. Amen.

Pane, vysloboď svojho služobníka (svoju služobnicu) ako si vyslobodil Zuzanu z falošného obvinenia.

V. Amen.

Pane, vysloboď svojho služobníka (svoju služobnicu) ako si vyslobodil Dávida z rúk kráľa Saula a z ruky Goliáša.

V. Amen.

Pane, vysloboď svojho služobníka (svoju služobnicu) ako si vyslobodil z väzenia Petra a Pavla.

V. Amen.

Vysloboď, Pane, svojho služobníka (svoju služobnicu) skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, ktorý za nás podstúpil trpkú smrť a daroval nám večný život.

V. Amen.

149. Odporúčame ti, Pane

Odporúčame ti, Pane, tohto tvojho služobníka (túto tvoju služobnicu) a prosíme ťa, Pane Ježišu Kriste, Spasiteľ sveta, milosrdne ho (ju) prijmi do radosti svojho kráľovstva, veď ty si z lásky k nemu (k nej) zostúpil z neba na zem; hoci aj zhrešil (a), predsa nezaprel (a) Otca, Syna a Ducha Svätého, veril (a) a verne sa klaňal (a) Bohu, ktorý všetko stvoril.

150. Môže sa recitovať alebo spievať antifóna:

Zdravas', Kráľovná, matka milosrdenstva;

život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas'.

K tebe voláme, hriešni synovia Evy,

v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci.

A preto teda, Orodovnica naša,

obráť k nám tie svoje premilosrdné oči.

A nám Ježiša, ktorý je požehnaný

plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž.

Ó, milostivá a nad všetky pobožná

ó, presladká Panna, Matka Božia Mária.

MODLITBA PO SKONANÍ

151. Hneď po skonaní sa treba modliť:

K. Svätí Boží, príďte na pomoc, anjeli Pánovi, ponáhľajte sa v ústrety.

V. Vezmite túto dušu a zaveďte ju pred tvár Najvyššieho.

K. Nech ťa prijme Kristus, ktorý ťa povolal, a nech ťa anjeli vovedú do lona Abrahámovho.

V. Vezmite túto dušu a zaveďte ju pred tvár Najvyššieho.

K. Odpočinutie večné, daj mu (jej), Pane. a svetlo večné nech mu (jej) svieti.

V. A zaveďte ju pred tvár Najvyššieho.

Modlime sa.

Odporúčame ti, Pane, dušu tvojho služobníka M., (dušu tvojej služobnice M.), ktorý (á) už opustil (a) tento svet. Pre svoje láskavé milosrdenstvo odpusť mu (jej) viny, ktorých sa dopustil (a) z ľudskej krehkosti. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

V. Amen.