OBRAD POMAZANIA CHORÝCH

 

PRÍPRAVA SLÁVENIA

64. Kňaz, ktorý má udeliť chorému sväté pomazanie, má zistiť jeho stav, aby ho mal na zreteli pri usporiadaní slávenia, pri výbere čítaní zo Svätého písma a modlitieb. O tom všetkom, ak je to možné, dohovorí sa so samým cho­rým alebo jeho rodinou a zároveň im vysvetlí význam sviatosti.

65. Keď treba chorého sviatostne vyspovedať, kňaz, ak môže, má to uro­biť ešte pred slávením pomazania. Ak sa má sviatostná spoveď chorého konať počas pomazania, nech sa to urobí na začiatku obradu. Ak to nie je v rámci ob­radu, je vhodné vykonať úkon kajúcnosti.

66. Chorý, ktorý neleží, môže prijať sviatosť v kostole alebo na inom vhodnom mieste, kde si môže sadnúť a kde sa môžu zhromaždiť aspoň prí­buzní a priatelia, ktorí budú mať účasť na slávení.

V nemocniciach má kňaz brať zreteľ na ostatných chorých, ktorí ležia v tej istej miestnosti, pričom má prizerať na to, či môžu mať nejakú účasť na slá­vení, či by ich to azda neunavovalo, alebo či by im to nebolo nepríjemné, ak nevyznávajú katolícku vieru.

67. Obrad, ktorý sa tu uvádza, zachová sa aj vtedy, keď sa pomazanie udeľuje naraz viacerým chorým. Vkladanie rúk a pomazanie s formulou sa koná pri každom osobitne, všetko ostatné sa hovorí iba raz a v množnom čísle.

ÚVODNÉ OBRADY

68. Kňaz, oblečený na túto posvätnú službu do primeraného rúcha, príde k chorému a vľúdne pozdraví jeho i ostatných prítomných. Môže to urobiť týmito slovami:

Pokoj tomuto domu a všetkým, čo v ňom bývajú.

Alebo: Pokoj Pánov nech je s vami (s tebou).

Alebo: Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými.

V. I s duchom tvojím.

Alebo:

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.

V. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána, Ježiša Krista.

Alebo: I s duchom tvojím.

68a. Ak kňaz nesie chorému aj Eucharistiu, položí ju na stôl a spolu s prí­tomnými sa jej klania.

* Možno použiť niektorú z týchto formúl. Po nej treba zachovať chvíľu ticha.

1.

Klaniame sa ti, Pane Ježišu, v Najsvätejšej oltárnej sviatosti.

2.

Svätá hostina, pri ktorej prijímame Krista: slávi sa pamiatka jeho umučenia, duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy.

3.

Pane Ježišu, ty si naša sila a naša útecha: ty vo svojej nesmiernej láske prichádzaš navštíviť nášho chorého brata (našu chorú sestru). Posilni ho (ju) svojím slovom a Eucharistiou. Poteš ho (ju) svojou prítomnosťou: nech nájde v tebe darcu zdravia a spásy.

69. Ak uzná za vhodné, pokropí požehnanou vodou chorého a izbu a povie:

Táto požehnaná voda nech nám pripomenie náš krst i Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, ktorý nás vykúpil svojím umučením a zmŕtvychvstaním.

70a. Potom sa prihovorí k prítomným takto alebo podobne:

Drahí bratia a sestry, v evanjeliu čítame, ako prichádzali k Pánu Ježišovi chorí a prosili ho, aby ich uzdravil. On, ktorý toľko trpel za nás, je prítomný medzi nami zhro­maždenými v jeho mene. On prostredníctvom apoštola Jakuba prikazuje: „Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, od­pustia sa mu." Odporúčajme teda nášho chorého brata (našu chorú sestru) milosti a sile Krista, aby našiel (našla) úľavu a spásu.

70b (239). Namiesto tohto príhovoru sa kňaz môže pomodliť:

Pane, Bože, ty si prostredníctvom apoštola Jakuba povedal: „Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu." Pane, s dôverou ťa prosíme, buď s nami zhromaždenými v tvojom mene a nášho chorého brata M. (našu chorú sestru M.) (aj ostatných, čo tu ležia) vo svojom milosrdenstve dobrotivo ochraňuj. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

V. Amen.

Úkon kajúcnosti

71. Ak sa chorý počas obradu nespovedá, alebo keď budú prijímať aj iní, kňaz vyzve chorého a ostatných prítomných na úkon kajúcnosti.

1.

Kňaz začne:

Bratia a sestry, uznajme svoje hriechy, aby sme mohli mať účasť na posvätnom slávení.

Nasleduje chvíľa ticha.

1.

Vyznávam...

2.

Potom kňaz povie:

Zmiluj sa nad nami, Pane.

Všetci odpovedajú:

Lebo sme sa prehrešili proti tebe.

Kňaz:

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.

Všetci odpovedajú:

A daj nám svoju spásu.

3.

Kňaz:

Pane, ty si nám veľkonočným tajomstvom získal spásu; Pane, zmiluj sa. (Alebo: Kýrie, eléison.)

Všetci:

Pane zmiluj sa. (Alebo: Kýrie, eléison.)

Kňaz:

Ty stále obnovuješ medzi nami zázračnosť svojho umučenia; Kriste, zmiluj sa. (Alebo: Christe, eléison.)

Všetci:

Kriste zmiluj sa. (Alebo: Christe, eléison.)

Kňaz:

V prijímaní tvojho tela (a krvi) nám dávaš účasť na veľkonočnej obete; Pane, zmiluj sa. (Alebo: Kýrie, eléison.)

Všetci:

Pane, zmiluj sa. (Alebo: Kýrie, eléison.)

Kňaz uzavrie úkon kajúcnosti:

Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.

Všetci odpovedajú:

Amen.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

72. Niekto z prítomných alebo sám kňaz číta krátky text zo Svätého písma.

Počúvajte, bratia a sestry, slová svätého evanjelia podľa Matúša. Mt 8, 5 - 10.13

Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí." On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho." Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: ,Chod" - ide; inému: ,Poď sem!' - tak príde; a svojmu sluhovi: ,Urob toto!' - on to urobí." Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, po­vedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli." A stotníkovi Ježiš povedal: „Choď a nech sa ti stane, ako si uveril."

Môže sa čítať aj iné čítanie, napr. z tých, čo sú pod č. 153 a ďalšími. Prečí­taný text možno - ak je to vhodné - krátko vysvetliť.

POMAZANIE CHORÝCH

Litániové prosby

73. Tieto litániové prosby sa možno modliť teraz alebo až po pomazaní, alebo ak je to potrebné, aj na obidvoch miestach. Kňaz si podľa okolností môže text prispôsobiť alebo skrátiť.

Bratia a sestry, modlitbou viery pokorne prosme Pána za nášho brata M. (za našu sestru M.). Pane, skloň sa k nemu (k nej) vo svojom milosrdenstve a posilni ho (ju) svätým pomazaním.

V. Prosíme ťa, vyslyš nás.

Vysloboď ho (ju) z každého zla.

V. Prosíme ťa, vyslyš nás.

Uľav v chorobe všetkým (tu prítomným) chorým.

V. Prosíme ta, vyslyš nás.

Pomáhaj všetkým, čo sa starajú o chorých a čo ich opatrujú.

V. Prosíme ťa, vyslyš nás.

Chráň ho (ju) od hriechu a od každého pokušenia.

V. Prosíme ťa, vyslyš nás.

Chorému (chorej), na ktorého (na ktorú) v tvojom mene vkladáme ruky, milostivo udeľ život a spásu.

V. Prosíme ťa, vyslyš nás.

Iná formula podľa ľubovôle (č. 241):

Za nášho chorého brata (za našu chorú sestru) a za všetkých, čo sa oňho (o ňu) starajú a čo ho (ju) opatrujú, prosme Pána.

Aby si láskavo zhliadol na tohto chorého (túto chorú).

V. Prosíme ťa, vyslyš nás.

Aby si vlial do jeho (jej) údov silu.

V. Prosíme ťa, vyslyš nás.

Aby si zmiernil jeho (jej) úzkosti.

V. Prosíme ťa, vyslyš nás.

Aby si ho (ju) milostivo oslobodil od hriechu a od každého pokúšania.

V. Prosíme ťa, vyslyš nás.

Aby si svojou milosťou prišiel na pomoc všetkým chorým.

V. Prosíme ťa, vyslyš nás.

Aby si tým, čo sa o nich starajú, pomáhal svojou božskou pomocou.

V. Prosíme ťa, vyslyš nás.

Aby si tomu (tej), na ktorého (na ktorú) v tvojom mene vkladáme ruky, udelil život a spásu.

V. Prosíme ťa, vyslyš nás.

Vkladanie rúk

74. Potom kňaz položí ruky na hlavu chorého, pričom nič nehovorí.

Modlitba nad požehnaným olejom

75. * Kňaz na úvod povie:

Tento požehnaný olej je znakom Božej dobroty voči ľu­ďom. Patrí sa, aby sme sa teraz, keď ho berieme do rúk, poďa­kovali za tento Boží dar a velebili Boha.

Kňaz sa modlí:

Velebíme ťa, Bože, všemohúci Otec; ty si pre nás a pre našu spásu poslal na svet svojho Syna.

V. Velebíme ťa, Bože.

Velebíme ťa, Bože, jednorodený Syn; ty si sa stal pre nás človekom a liečiš naše choroby.

V. Velebíme ťa, Bože.

Velebíme ťa, Bože, Duch Svätý, Tešiteľ; ty nás ustavične posilňuješ v slabosti.

V. Velebíme ťa, Bože.

Bože, tvoj služobník (tvoja služobnica) bude vo viere pomazaný (pomazaná) týmto svätým olejom; prosíme ťa, nech nájde úľavu v bolestiach a posilu v slabostiach. Skrze Krista, nášho Pána.

V. Amen.

75bis. Keď má kňaz podľa č. 21 v rámci obradu požehnať olej, pokračuje:

Modlime sa.

Buď s nami, Pane, a požehnaj * tento olej pripravený na posilnenie a úľavu tvojim veriacim; daj, aby toto sväté pomazanie sprevádzané modlitbou viery oslobodilo chorého (chorú) od každého zla. Skrze Krista, nášho Pána.

V.. Amen.

Iná modlitba na požehnanie oleja je pod č. 242.

Sväté pomazanie

76. Kňaz vezme posvätný olej a pomaže chorého na čele a na rukách, pri­čom povie iba raz:

SKRZE TOTO SVÄTÉ POMAZANIE

A PRE SVOJE LÁSKAVÉ MILOSRDENSTVO

NECH TI PÁN POMÁHA MILOSŤOU DUCHA SVÄTÉHO;

V. AMEN.

A OSLOBODENÉHO (OSLOBODENÚ) OD HRIECHOV

NECH ŤA SPASÍ

A MILOSTIVO POSILNÍ.

V. AMEN.

77. Potom sa modlí jednu z nasledujúcich modlitieb:

Modlime sa.

Ježišu, náš Vykupiteľ, milosťou Ducha svätého uzdrav tohto chorého (túto chorú), zahoj mu (jej) rany a odpusť hriechy, odvráť od neho (od nej) všetky duševné i telesné bolesti a navráť mu (jej) plné zdravie tela i duše, aby sa mocou tvojho milosrdenstva uzdravený (uzdravená) opäť mohol (mohla) venovať svojim povinnostiam. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

V. Amen.

2.

Modlime sa.

Pane Ježišu Kriste, ty si si vzal našu ľudskú prirodzenosť, aby si nás vykúpil a uzdravoval chorých; milostivo pozri na tohto svojho služobníka (na túto svoju služobnicu), ktorý (ktorá) očakáva od teba zdravie duše i tela; v tvojom mene sme ho (ju) pomazali svätým olejom: daj mu (jej) sviežosť a silu, poteš ho (ju) pomocou, aby nadobudol (nadobudla) silu a prekonal (prekonala) každé zlo; (a keďže si mu (jej) dal účasť na svojom utrpení, posilni ho (ju) aj v nádeji, že jeho (jej) bolesti budú na úžitok Cirkvi). Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

V. Amen.

3. (č. 243 - Za starcov)

Modlime sa.

Bože, milostivo zhliadni na tohto svojho služobníka (na túto svoju služobnicu) zoslabnutého (zoslabnutú) starobou a vypočuj jeho (jej) prosbu, aby svätým pomazaním dosiahol (dosiahla) zdravie tela i duše, aby posilnený (posilnená) plnosťou tvojho Ducha pevne vytrval (vytrvala) vo viere a istý (istá) v nádeji, aby dával (dávala) všetkým príklad trpezlivosti a s radostnou mysľou svedčil (svedčila) o tvojej láske. Skrze Krista, nášho Pána.

V. Amen.

4. (č. 244 - Za chorého, ktorý je vo veľkom nebezpečenstve)

Modlime sa.

Pane Ježišu, Vykupiteľ sveta, pri svojom utrpení si vzal na seba naše bolesti a niesol si naše choroby; pokorne ťa prosíme za nášho chorého brata M. (za našu chorú sestru M.), ktorého (ktorú) si vykúpil: upevni jeho (jej) nádej na spásu a posilni ho (ju) na tele i na duši. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

V. Amen.

5. (č. 245 - Za toho, komu sa udeľuje pomazanie a viatikum)

Modlime sa.

Bože, Otec milosrdenstva a tešiteľ smutných, milostivo zhliadni na svojho služobníka M. (na svoju služobnicu M.), ktorý (ktorá) dôveruje v teba; nech ho (ju) milosť svätého pomazania posilní v jeho (v jej) ťažkom utrpení a telo a krv tvojho Syna, ktoré prijme ako pokrm na cestu, , nech ho (ju) osvieži, aby mohol (mohla) kráčať do večného života. Skrze Krista, nášho Pána.

V. Amen.

6. (č. 246 - Za chorého, ktorý je v smrteľnom zápase)

Modlime sa.

Dobrotivý Otče, ty poznáš každé hnutie dobrej vôle, ty vždy odpúšťaš hriechy a nikdy neodopieraš milosť tomu, kto ťa prosí; zmiluj sa nad svojím služobníkom M. (nad svojou služobnicou M.), ktorý (ktorá) je v smrteľnej úzkosti: pre toto sväté pomazanie a pre našu modlitbu s vierou uľahči mu (jej) v bolestiach tela i duše; a keďže dosiahol (dosiahla) odpustenie hriechov, posilni ho (ju) svojou láskou skrze Ježiša Krista, tvojho Syna, lebo on premohol smrť, otvoril nám cestu do večnej spásy a s tebou žije a kraľuje na veky vekov.

V. Amen.

ZÁVEREČNÉ OBRADY

78. Kňaz povie úvod na Modlitbu Pána týmito alebo podobnými slovami:

A teraz spoločne prosme nebeského Otca a modlime sa, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.

A všetci pokračujú:

Otče náš...

Ak chorý chce prijímať, po Modlitbe Pána sa koná všetko tak, ako je v ob­rade prijímania chorých (č. 55 - 58).

(55.) Kňaz ukáže Najsvätejšiu sviatosť a povie:

Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu.

Chorý a tí, čo budú prijímať, hovoria:

Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.

(56.) Kňaz pristúpi k chorému, ukáže mu Sviatosť a povie:

Telo Kristovo. (Alebo: Krv Kristova.)

Chorý odpovie: Amen.

A prijíma.

Ostatní, čo budú prijímať, prijímajú Sviatosť zvyčajným spôsobom.

(57.) Po svätom prijímaní vysluhovateľ zvyčajne očistí si prsty a nádobku. Podľa okolností možno chvíľu zachovať posvätné ticho.

* Kňaz môže prípadne pomôcť chorému modliť sa zvolaniami, ako sú na konci obradu č. 79a.

Potom kňaz povie záverečnú modlitbu:

Modlime sa.

Pane, svätý Otče, všemohúci večný Bože, s dôverou ťa prosíme, nech prijatie Najsvätejšieho tela (Najsvätejšej krvi) nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ochraňuje a posilňuje tohto nášho brata (túto našu sestru), nech mu (jej) prinesie úľavu na tele i na duši a nech mu (jej) slúži na večnú spásu. Skrze Krista, nášho Pána.

V. Amen.

Alebo:

Modlime sa.

Bože, podľa tvojej vôle sme jedli z jedného chleba (a pili z jedného kalicha); prosíme ťa, pomôž nám žiť tak, aby sme sa všetci zjednotili v Kristovi a radostne pracovali na spáse sveta. Skrze Krista, nášho Pána.

V. Amen.

Alebo

Modlime sa.

Ďakujeme ti, Otče, za posvätný chlieb a vrúcne ťa prosíme: nech pôsobí v nás tvoj Duch, aby sme si udržali úprimnú oddanosť k tebe, ktorú sme dostali v tejto sviatosti. Skrze Krista, nášho Pána.

V. Amen.

Alebo, vo Veľkonočnom období:

Modlime sa.

Bože, pri veľkonočnej hostine si nás posilnil sviatostným pokrmom; naplň nás všetkých svojím Duchom a v láske nám zjednoť srdcia i mysle. Skrze Krista, nášho Pána.

V. Amen.

(58.) Napokon kňaz chorého i prítomných požehná. Ak zostala Sviatosť, urobí s cibóriom znak kríža, ak nie, použije niektorý z nasledujúcich formulá­rov požehnania alebo formulár požehnania z omše.

Požehnanie

79. Obrad sa uzavrie kňazským požehnaním; kňaz vloží ruky na hlavu chorého a povie:

1.

Nech ťa žehná Boh Otec.

V. Amen.

Nech ťa uzdraví Boží Syn.

V. Amen.

Nech ťa osvieti Duch Svätý.

V. Amen.

Nech ti ochraňuje telo a spasí tvoju dušu.

V. Amen.

Nech ti rozjasní srdce a nech ťa privedie do nebeského života.

V. Amen.

Aj vás všetkých tu prítomných nech žehná všemohúci Boh, Otec i Syn * i Duch Svätý.

V. Amen.

2.

Pán Ježiš Kristus nech u teba zostáva a nech ťa chráni.

V. Amen.

Nech je pred tebou, aby ťa viedol, nech je za tebou, aby ťa chránil.

V. Amen.

Nech zhliadne na teba, nech ťa opatruje a nech ťa žehná.

V. Amen.

Aj vás všetkých tu prítomných nech žehná všemohúci Boh, Otec i Syn * i Duch Svätý.

V. Amen.

* 79a. Kňaz môže podľa potreby v čase posvätného ticha (pozri č. 57) po­môcť chorému modliť sa týmito zvolaniami:

1.

Pán môj a Boh môj (Jn 20, 28).

Ty si Mesiáš, Syn živého Boha (Mt 16,16).

Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus (Gal 2, 20).

Kto nás odlúči od Kristovej lásky? (Rim 8,35).

Žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa (Gal 2,20b).

Jemu sláva na veky. Amen (Rim 11,36).

2. (Vzdychy k najsvätejšiemu Spasiteľovi)

Duša Kristova, posväť ma.

Telo Kristovo, spas ma. Krv Kristova, opoj ma. Voda z boku Kristovho, obmy ma. Umučenie Kristovo, posilni ma. Ó, dobrý Ježišu, vyslyš ma. Do svojich svätých rán skry ma. Nedaj mi odlúčiť sa od teba. Pred zlým nepriateľom chráň ma. V hodinu mojej smrti povolaj ma. A daj mi prísť k tebe, aby som ťa chválil s tvojimi svätými na veky vekov. Amen.