MŠE SVATÁ.

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA 

Pán s vámi.

I s tebou.

Vzhůru srdce.

Máme je u Pána.

Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.

Je to důstojné a spravedlivé.

 

PREFÁCIA

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

 

 

 

PRVÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA

DRUHÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA

TRETIA EUCHARISTICKÁ MODLITBA

ŠTVRTÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA

PIATA EUCHARISTICKÁ MODLITBA A

PIATA EUCHARISTICKÁ MODLITBA B

PIATA EUCHARISTICKÁ MODLITBA C

PIATA EUCHARISTICKÁ MODLITBA D

EUCHARISTICKÁ MODLITBA O ZMIERENÍ - PRVÁ

EUCHARISTICKÁ MODLITBA O ZMIERENÍ - DRUHÁ

PRVÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA

 

Proto skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána, pokorně žádáme a prosíme, dobrotivý Otče: Přijmi a požehnej + tyto dary, tuto oběť svatou a nekrvavou. V jednotě s tvým služebníkem, naším papežem N , s naším biskupem N a se všemi, kterým je svěřena pravá, obecná, apoštolská víra, obětujeme tyto dary především za tvou církev, svatou a obecnou. Po celém světě ji naplňuj pokojem, chraň, sjednocuj a veď.

 

Vzpomínka na živé

Pamatuj, Bože, na své služebníky a služebnice, které ti dnes připomínáme (zvláště na N).

Pamatuj také na všechny kolem shromážděné; vždyť jejich víru i zbožnost znáš. Za ně ti přinášíme a oni ti přinášejí tuto oběť chvály za sebe i za všechny sobě blízké, za život v bezpečí, za vykoupení a naději ve spásu a modlí se k tobě, Bože věčný, živý a pravý.

Vzpomínka na svaté

O slavnosti Narození Páně a po celý oktáv:

V tomto společenství slavíme (svatou noc) posvátný den, kdy neporušené panenství Mariino dalo tomuto světu Spasitele; a také uctíváme ji, slavnou Matku i Pannu, Rodičku našeho Boha a Pána, Ježíše Krista, *

O slavnosti Zjevení Páně:

V tomto společenství slavíme posvátný den, kdy se tvůj jednorozený Syn, tobě rovný ve věčné slávě, zjevil v našem skutečném lidském těle; a také uctíváme slavnou Pannu Marii, Rodičku našeho Boha a Pána, Ježíše Krista, *

Od velikonoční vigilie až do 2. neděle velikonoční:

V tomto společenství slavíme (velikou noc) posvátný den, kdy náš Pán Ježíš Kristus vpravdě vstal z mrtvých; a také uctíváme slavnou Pannu Marii, Rodičku našeho Boha a Pána, Ježíše Krista, *

O slavnosti Nanebevstoupení Páně:

V tomto společenství slavíme posvátný den, kdy náš Pán, tvůj jednorozený Syn, vyvýšil naše slabé lidství spojené se svým božstvím na trůn tvé slávy; a také uctíváme slavnou Pannu Marii, Rodičku našeho Boha a Pána, Ježíše Krista, *

O slavnosti Seslání Ducha svatého:

V tomto společenství slavíme svátek letnic, kdy se apoštolům zjevil Duch svatý v ohnivých jazycích; a také uctíváme slavnou Pannu Marii, Rodičku našeho Boha a Pána, Ježíše Krista, *

V tomto společenství také uctíváme slavnou Pannu Marii, Rodičku našeho Boha a Pána, Ježíše Krista,

jejího snoubence svatého Josefa, tvé svaté apoštoly a mučedníky Petra a Pavla, Ondřeje,

(Jakuba, Jana, Tomáše, Jakuba, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Šimona a Tadeáše, Lína, Kléta, Klementa, Sixta, Kornélia, Cypriána, Vavřince, Chryzogona, Jana a Pavla, Kosmu a Damiána)

a všechny tvé svaté. Pro jejich zásluhy a na jejich přímluvu ať nás vždycky a všude chrání tvá moc.

(Skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Amen.)

 

Přijmi tedy milostivě, Bože, oběť svých služebníků i celé své rodiny. Dej našim dnům svůj řád a mír. Vysvoboď nás od věčné záhuby a připočti k zástupu vyvolených

(v Kristu, našem Pánu. Amen).


Od velikonoční vigilie až do 2. neděle velikonoční:

Přijmi tedy milostivě, Bože, oběť svých služebníků i celé své rodiny. Přijmi tuto oběť zvláště za ty, kdo se znovu narodili z vody a z Ducha svatého a dostali od tebe odpuštění všech hříchů. Dej našim dnům svůj řád a mír. Vysvoboď nás od věčné záhuby a připočti k zástupu vyvolených

(v Kristu, našem Pánu. Amen).


 

Učiň, Bože, ty sám, ať je tato oběť v plnosti tvého požehnání tobě zasvěcená, pravoplatná a duchovní, hodná tvého zalíbení; ať se nám stane tělem a krví tvého milovaného Syna, našeho Pána Ježíše Krista.

Neboť on večer před svým utrpením vzal do svatých a ctihodných rukou chléb, pozdvihl oči k nebi, k tobě, svému Otci všemohoucímu, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl:

 

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI:

TOTO JE MOJE TĚLO,

KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.

 

Po večeři vzal do svatých a ctihodných rukou také tento slavný kalich, znovu ti vzdal díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl:

 

VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI:

TOTO JE KALICH MÉ KRVE,

KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY

NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ.

TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ.

TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.

 

Tajemství víry.

Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.

Nebo:

Kdykoli jíme tento chléb a kdykoli pijeme tento kalich, zvěstujeme tvou smrt a čekáme na tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste.

Nebo:

Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa.

 

Proto na památku požehnané smrti, slavného vzkříšení a nanebevstoupení tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, obětujeme, Bože, ke tvé slávě my, tvoji služebníci i tvůj svatý lid, dar z tvých darů, oběť čistou, oběť svatou, oběť neposkvrněnou: svatý chléb věčného života a kalich věčné spásy.

 

Shlédni na ně s vlídnou a jasnou tváří. Přijmi je se zalíbením jako oběť svého služebníka, spravedlivého Ábela, jako oběť našeho praotce Abraháma, jako oběť z rukou svého kněze Melchizedecha, jako oběť svatou a neposkvrněnou.

 

V pokoře tě prosíme, všemohoucí Bože: Přikaž svému svatému andělu, ať ji přenese na tvůj nebeský oltář, před tvář tvé božské velebnosti. A nás všechny, kdo máme účast na tomto oltáři a přijmeme toto svaté tělo a krev tvého Syna, naplň veškerým nebeským požehnáním a milostí

(skrze Krista, našeho Pána. Amen).

 

Vzpomínka na mrtvé

Pamatuj také, Bože, na své služebníky a služebnice, kteří nás předešli se znamením víry a spí spánkem pokoje (zvláště na N ).

Do místa občerstvení, světla a míru uveď všechny, kdo odpočinuli v Kristu

(našem Pánu. Amen).

 

I nám, hříšníkům, kteří ti sloužíme s důvěrou ve tvé velké slitování, dej podíl a společenství se svými svatými apoštoly a mučedníky: Janem, Štěpánem, Matějem, Barnabášem,

(Ignácem, Alexandrem, Marcelinem, Petrem, Felicitou, Perpetuou, Agátou, Lucií, Anežkou, Cecílií, Anastázií)

 a se všemi svými svatými. Neposuzuj nás podle skutků, ale přijmi nás do jejich společnosti jako štědrý dárce milosti.

 Skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Neboť skrze něho toto všechno stále tvoříš a je to dobré, všechno posvěcuješ, životem naplňuješ, žehnáš a nám rozděluješ.

 

Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.

Amen.

 

OBBRAD PRIJÍMANIA

 

DRUHÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA

 

Pán s vámi.

I s tebou.

Vzhůru srdce.

Máme je u Pána.

Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.

Je to důstojné a spravedlivé.

 

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, Otče svatý, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze Ježíše Krista.

Neboť on je tvé Slovo, skrze něž všechno tvoříš, on je Spasitel a Vykupitel, kteréhos nám poslal, on je tvůj milovaný Syn: mocí svatého Ducha se stal člověkem, narodil se z Panny, a aby naplnil tvou vůli a učinil z nás tvé vlastnictví a tvůj svatý lid, rozepjal ruce a dal se přibít na kříž, přemohl smrt a ukázal slávu vzkříšení.

A proto společně s anděly a se všemi svatými hlásáme tvou slávu a voláme:

 

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

 

Vpravdě jsi svatý, Bože, jsi pramen všeho posvěcení.

Proto prosíme: Sešli rosu svého Ducha také na tyto dary a posvěť je,

ať se nám stanou tělem a + krví našeho Pána, Ježíše Krista.

 

Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl:

 

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI:

TOTO JE MOJE TĚLO,

KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.

 

Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl:

 

VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI:

TOTO JE KALICH MÉ KRVE,

KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY

NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ.

TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ.

TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.

 

Tajemství víry.

Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.

Nebo:

Kdykoli jíme tento chléb a kdykoli pijeme tento kalich, zvěstujeme tvou smrt a čekáme na tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste.

Nebo:

Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa.

 

Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého Syna, obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžem ti sloužit.

 

A v pokoře tě prosíme: Ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch svatý.

 

Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě; veď ji k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem N , naším biskupem  N  a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry, zesnulé v naději ve vzkříšení, a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování; přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář.

 

Smiluj se nad námi nade všemi: dej nám věčný život ve společenství se svatou Pannou a Bohorodičkou Marií, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa; ať tě s nimi

 

Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.

Amen.

OBBRAD PRIJÍMANIA

 

TRETIA EUCHARISTICKÁ MODLITBA

 

Vpravdě jsi svatý, Bože, a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil: Neboť skrze svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, mocí Ducha svatého všemu dáváš život a všechno posvěcuješ; a ustavičně si shromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá.

 

Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým Duchem tyto dary, které před tebe klademe; ať se stanou tělem a krví tvého Syna, našeho Pána, Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství:

 

V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl:

 

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI:

TOTO JE MOJE TĚLO,

KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.

 

Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl:

 

VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI:

TOTO JE KALICH MÉ KRVE,

KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY

NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ.

TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ.

TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.

 

Tajemství víry.

Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.

 

Nebo:

Kdykoli jíme tento chléb a kdykoli pijeme tento kalich, zvěstujeme tvou smrt a čekáme na tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste.

 

Nebo:

Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa.

 

Proto na památku spasitelné smrti tvého Syna i jeho vzkříšení a nanebevstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díkůvzdání, tuto oběť živou a svatou.

Shlédni na oběť své církve: vždyť je to oběť tvého Syna, a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni.

A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým Duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu, našem Pánu.

 

Skrze něho ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými: s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky (se svatým N) a se všemi svatými – našimi zastánci a stálými pomocníky.

 

Pro tuto oběť našeho smíření dej, Bože, celému světu mír a spásu.

Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevni ji ve víře a lásce.

 

Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže N, našeho biskupa N, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid.

 

Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle.

 

Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě.  

 

Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství.

Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu;  skrze našeho Pána, Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré.

 

Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.

Amen.

 

OBBRAD PRIJÍMANIA

 

ŠTVRTÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA

 

 

Pán s vámi.

I s tebou.

Vzhůru srdce.

Máme je u Pána.

Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.

Je to důstojné a spravedlivé.

 

Vpravdě je důstojné, svatý Otče, abychom ti vzdávali díky, vpravdě je spravedlivé hlásat tvou slávu.

Neboť tys jediný Bůh, živý a pravý; jsi dřív, než začal čas, a žiješ navěky a přebýváš v nedostupném světle. Tys jediné dobro a zdroj všeho života. Všechno jsi stvořil a naplňuješ svým požehnáním, a všem dáváš své světlo a radost. Proto před tebou stojí nesčetné zástupy andělů, ve dne v noci ti slouží, hledí na tvou tvář a ustavičně tě slaví. S nimi také my radostně vyznáváme tvé jméno, a našimi ústy tě chválí celý vesmír a všechno tvorstvo zpívá:

 

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

 

Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti a lásce. Člověka jsi stvořil k svému obrazu a svěřil jsi mu celý svět, aby vládl nade vším tvorstvem a sloužil jedině tobě, svému Stvořiteli.

 

A když ti člověk odepřel poslušnost a ztratil tvé přátelství, tys ho nenechal napospas smrti. Slitovával ses nad lidmi a pomáhal jim, aby tě hledali a nacházeli. Častokrát jsi jim nabízel smlouvu a kázáním proroků je učil očekávat spásu. A tak jsi, Otče, miloval svět, žes k naší spáse poslal svého jediného Syna, když přišla plnost času.

 

Mocí svatého Ducha se stal člověkem, narodil se z Panny Marie, žil náš život a podobal se nám ve všem, kromě hříchu. Chudým zvěstoval spásu, zajatým vykoupení, zarmouceným radost. A naplnil tvou vůli a byl poslušný až k smrti kříže; svou smrtí smrt přemohl a svým vzkříšením obnovil život.

 

A abychom už nežili sami sobě, a žili pro něho, tvého Krista, pro nás ukřižovaného a vzkříšeného, poslal jako svůj první dar těm, kdo uvěřili, tvého svatého Ducha; a ten dále koná ve světě jeho dílo, všechno naplňuje a posvěcuje.

Proto tě, Otče, prosíme: ať svatý Duch posvětí také tyto dary,

aby se staly tělem a + krví našeho Pána, Ježíše Krista.

Neboť skrze tělo a krev tvého Syna obnovujeme s tebou věčnou smlouvu a konáme veliké tajemství, které nám odkázal.

 

Když přišla hodina, abys ho, Otče, oslavil, ukázal všechnu svou lásku a těm, které zanechával ve světě, se vydal do krajnosti:

Při večeři vzal chléb, požehnal jej, lámal, dával svým učedníkům a řekl:

 

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI:

TOTO JE MOJE TĚLO,

KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.

 

Také vzal kalich naplněný vínem, vzdal ti díky, dal jej svým učedníkům a řekl:

 

VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI:

TOTO JE KALICH MÉ KRVE,

KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY

NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ.

TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ.

TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.

 

Tajemství víry.

Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.

Nebo:

Kdykoli jíme tento chléb a kdykoli pijeme tento kalich, zvěstujeme tvou smrt a čekáme na tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste.

Nebo:

Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa.

 

Proto konáme, Bože, slavnou památku našeho vykoupení: Zvěstujeme, že Kristus zemřel a sestoupil mezi mrtvé, vyznáváme, že vstal z mrtvých a usedl po tvé pravici, a v očekávání jeho slavného příchodu obětujeme ti jeho tělo a jeho krev, oběť, ve které ty máš zalíbení a celý svět spásu.

 

Shlédni, dobrotivý Otče, na oběť, kterous ty sám vložil do rukou své církvi; dej všem, kdo budou z tohoto jednoho chleba jíst a z tohoto jednoho kalicha pít, ať jsou v Duchu svatém jedno tělo, aby se stali dokonalou a živou obětí v Kristu, k chvále tvého jména.

 

A ještě, Bože, prosíme: Pamatuj na všechny, za které ti tuto oběť přinášíme: Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže N , našeho biskupa N , na celý biskupský sbor a všechny služebníky církve, na ty, kdo přinesli své dary, a na všechny kolem shromážděné, na všechen svůj lid i na všechny, kdo tě hledají s upřímným srdcem.

 

Pamatuj také na věřící, kteří odpočinuli v tvém Kristu, i na všechny zemřelé, neboť ty o jejich víře víš.

 

A nám všem, svým synům, dobrotivý Otče, dej nebeské dědictví s blahoslavenou Pannou a Bohorodičkou Marií, s tvými apoštoly a svatými. Ve tvém království a s celým vesmírem, vysvobozeným z hříchu a smrti, ať tě oslavujeme skrze našeho Pána, Ježíše Krista,

neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré.

 

Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.

Amen. 

OBBRAD PRIJÍMANIA

 

PIATA EUCHARISTICKÁ MODLITBA A

 

I. Církev na cestě k jednotě

 

Pán s vámi

I s tebou.       

Vzhůru srdce.

Máme je u Pána.

Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.

Je to důstojné a spravedlivé.

Dobrotivý Otče, zpíváme ti hymnus díků a chvály. Ty spojuješ slovem radostné zvěsti svého Syna lidi všech národů a jazyků ve společenství jedné církve. Tvůj Duch ji oživuje a skrze ni sjednocuje lidstvo. Ona vydává svědectví o tvé lásce a všem otvírá bránu naděje. Tak se stává znamením věrnosti, kterou jsi nám v Ježíši Kristu navždy přislíbil.

Proto tě oslavuje nebe i země a my s celou církví zpíváme píseň o tvé slávě a radostně voláme:

 

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

 

Vpravdě jsi svatý, Bože, jsi hodný chvály, miluješ lidi a stále je provázíš na jejich životních cestách. Vpravdě je požehnaný tvůj Syn, je zde mezi námi a shromažďuje nás k hostině lásky. Jako kdysi učedníkům, putujícím do Emauz, tak dnes i nám otvírá Písmo a láme chléb.

 

Proto tě, dobrotivý Otče, prosíme: Sešli svého svatého Ducha, ať posvětí dary chleba a vína, aby se nám staly tělem a + krví našeho Pána, Ježíše Krista.

 

Neboť on poslední noc před svým utrpením vzal při hostině chléb, pronesl modlitbu požehnání, lámal, dal svým učedníkům a řekl:

 

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI:

TOTO JE MOJE TĚLO,

KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.

 

Po večeři vzal kalich s vínem, pronesl modlitbu chvály a díků, dal ho svým učedníkům a řekl:

 

VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI:

TOTO JE KALICH MÉ KRVE,

KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY

NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ.

TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ.

TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.

 

Tajemství víry.

 

Dobrý Otče, slavíme památku Krista, tvého Syna a našeho Spasitele. Ty jsi ho utrpením a smrtí přivedl k slávě vzkříšení a posadil po své pravici. Hlásáme toto dílo tvé lásky, dokud on nepřijde ve slávě, a klademe před tebe chléb života a kalich požehnání. Shlédni, milosrdný Otče, na oběť své církve: Je to velikonoční oběť, ve které Ježíš Kristus vydává své tělo a prolévá svou krev, a tak nám otvírá cestu k tobě. Milosrdný Bože, dej nám Ducha lásky, ať se účastí na tomto stole stáváme živými údy Kristova těla.

Obnovuj světlem evangelia církev na celém světě, v naší (N) diecézi i naši církevní obec (v N). Upevni pouto lásky mezi věřícími a pastýři tvého lidu v jednotě s naším papežem N, naším biskupem N a celým sborem biskupů. Dej, ať v tomto světě, zraněném nesvorností, je tvůj lid zářivým znamením jednoty a pokoje.

Pamatuj na naše bratry a sestry (N, N), kteří zesnuli v Kristově pokoji, i na všechny zemřelé, vždyť jejich víru znáš ty sám. Dej, aby se radovali, že tě vidí tváří v tvář, a ve vzkříšení jim daruj plnost života. Až skončí i naše pozemské putování, přiveď nás do věčného domova, kde tě s blahoslavenou Bohorodičkou Pannou Marií, s apoštoly a mučedníky, (se svatým N) a se všemi svatými budeme navěky chválit a oslavovat

 

skrze tvého Syna, Ježíše Krista.

 

Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.

Amen.

OBBRAD PRIJÍMANIA

 

PIATA EUCHARISTICKÁ MODLITBA B

 

II. Církev v dějinách spásy

 

Pán s vámi.

I s tebou.

Vzhůru srdce.

Máme je u Pána.

Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.

Je to důstojné a spravedlivé.

Vzdáváme ti díky, Bože, náš Otče, Stvořiteli světa a prameni všeho života. Ty nás na naší cestě nenecháváš osamocené, ale mnoha způsoby projevuješ svou přítomnost mezi námi. Mocnou rukou jsi převedl pouští svůj izraelský lid, mocí svého svatého Ducha stále provázíš i svou církev. Skrze svého Syna jí otvíráš cestu, aby po svém putování dějinami vešla do věčné radosti tvého království.

A proto s anděly a svatými zpíváme píseň o tvé slávě a bez ustání voláme:

 

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

 

Vpravdě jsi svatý, Bože, jsi hodný chvály, miluješ lidi a stále je provázíš na jejich životních cestách. Vpravdě je požehnaný tvůj Syn, je zde mezi námi a shromažďuje nás k hostině lásky. Jako kdysi učedníkům, putujícím do Emauz, tak dnes i nám otvírá Písmo a láme chléb.

 

Proto tě, dobrotivý Otče, prosíme: Sešli svého svatého Ducha, ať posvětí dary chleba a vína, aby se nám staly tělem a + krví našeho Pána, Ježíše Krista.

 

Neboť on poslední noc před svým utrpením vzal při hostině chléb, pronesl modlitbu požehnání, lámal, dal svým učedníkům a řekl:

 

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI:

TOTO JE MOJE TĚLO,

KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.

 

Po večeři vzal kalich s vínem, pronesl modlitbu chvály a díků, dal ho svým učedníkům a řekl:

 

VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI:

TOTO JE KALICH MÉ KRVE,

KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY

NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ.

TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ.

TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.

 

Tajemství víry.

 

Dobrý Otče, slavíme památku Krista, tvého Syna a našeho Spasitele. Ty jsi ho utrpením a smrtí přivedl k slávě vzkříšení a posadil po své pravici. Hlásáme toto dílo tvé lásky, dokud on nepřijde ve slávě, a klademe před tebe chléb života a kalich požehnání. Shlédni, milosrdný Otče, na oběť své církve: Je to velikonoční oběť, ve které Ježíš Kristus vydává své tělo a prolévá svou krev, a tak nám otvírá cestu k tobě. Milosrdný Bože, dej nám Ducha lásky, ať se účastí na tomto stole stáváme živými údy Kristova těla.

 

Upevni nás v jednotě, ať spolu s naším papežem N, naším biskupem N, se všemi biskupy, kněžími a jáhny a s celým tvým lidem jdeme ve víře a naději po tvých cestách a všude šíříme lásku a radost.

 

Pamatuj na naše zemřelé bratry a sestry (N, N), kteří zesnuli v Kristově pokoji i na všechny zemřelé, vždyť jejich víru znáš ty sám. Dej, aby se radovali, že tě vidí tváří v tvář, a ve vzkříšení jim daruj plnost života. Až skončí i naše pozemské putování, přiveď nás do věčného domova, kde tě s blahoslavenou Bohorodičkou Pannou Marií, s apoštoly a mučedníky, (se svatým N) a se všemi svatými budeme navěky chválit a oslavovat

skrze tvého Syna, Ježíše Krista.

 

Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.

Amen. 

OBBRAD PRIJÍMANIA

 

PIATA EUCHARISTICKÁ MODLITBA C

 

III. Ježíš je cesta k Otci

 

Pán s vámi.

I s tebou.

Vzhůru srdce.

Máme je u Pána.

Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.

Je to důstojné a spravedlivé.

Vzdáváme ti díky, svatý Bože, Pane nebe i země. Ty jsi stvořil svět a určuješ běh jeho dějin. Tvůj Syn se stal člověkem, zvěstoval nám tvé slovo a volal k následování. On je cesta, která vede k tobě, pravda, která osvobozuje, život, který naplňuje radostí. Skrze něho spojuješ v jednu rodinu všechny, které jsi stvořil k slávě svého jména, vykoupil krví jeho kříže, označil pečetí svého Ducha.

A proto nyní, vždycky a navěky hlásáme s anděly a svatými tvou slávu a radostně voláme:

 

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

 

 

Vpravdě jsi svatý, Bože, jsi hodný chvály, miluješ lidi a stále je provázíš na jejich životních cestách. Vpravdě je požehnaný tvůj Syn, je zde mezi námi a shromažďuje nás k hostině lásky. Jako kdysi učedníkům, putujícím do Emauz, tak dnes i nám otvírá Písmo a láme chléb.

 

Proto tě, dobrotivý Otče, prosíme: Sešli svého svatého Ducha, ať posvětí dary chleba a vína, aby se nám staly tělem a + krví našeho Pána, Ježíše Krista.

 

Neboť on poslední noc před svým utrpením vzal při hostině chléb, pronesl modlitbu požehnání, lámal, dal svým učedníkům a řekl:

 

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI:

TOTO JE MOJE TĚLO,

KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.

 

Po večeři vzal kalich s vínem, pronesl modlitbu chvály a díků, dal ho svým učedníkům a řekl:

 

VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI:

TOTO JE KALICH MÉ KRVE,

KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY

NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ.

TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ,

TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.

 

Tajemství víry.

 

Dobrý Otče, slavíme památku Krista, tvého Syna a našeho Spasitele. Ty jsi ho utrpením a smrtí přivedl ke slávě vzkříšení a posadil po své pravici. Hlásáme toto dílo tvé lásky, dokud on nepřijde ve své slávě, a klademe před tebe chléb života a kalich požehnání. Shlédni, milosrdný Otče, na oběť své církve: Je to velikonoční oběť, ve které Ježíš Kristus vydává své tělo a prolévá svou krev, a tak nám otvírá cestu k tobě. Milosrdný Bože, dej nám Ducha lásky, ať se účastí na tomto stole stáváme živými údy Kristova těla.

 

A když máme účast na tomto tajemství, prosíme tě, všemohoucí Otče: Oživuj nás svým Duchem, ať se podobáme tvému Synu. Upevni pouto našeho společenství s papežem N, s biskupem N a ostatními biskupy, s kněžími, jáhny a celým svým lidem.

 

Dej, aby věřící uměli poznávat ve světle víry znamení času a ochotně dávali své síly do služeb evangelia. Nauč nás vnímat potřeby lidí: ať sdílíme jejich smutek i úzkost, radost i naději, ukazujeme jim cestu k spáse a jdeme společně s nimi do tvého království.

 

Pamatuj na naše bratry a sestry (N, N), kteří zesnuli v Kristově pokoji, i na všechny zemřelé, vždyť jejich víru znáš ty sám. Dej, aby se radovali, že tě vidí tváří v tvář, a ve vzkříšení jim daruj plnost života. Až skončí i naše pozemské putování, přiveď nás do věčného domova, kde tě s blahoslavenou Bohorodičkou Pannou Marií, s apoštoly a mučedníky, (se svatým N) a se všemi svatými budeme navěky chválit a oslavovat

skrze tvého Syna, Ježíše Krista.

 

Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.

Amen. 

OBBRAD PRIJÍMANIA

 

PIATA EUCHARISTICKÁ MODLITBA D

 

IV. Ježíš - znamení Otcovy lásky

 

Pán s vámi.

I s tebou.

Vzhůru srdce.

Máme je u Pána.

Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.

Je to důstojné a spravedlivé.

Svatý a milosrdný Otče, vzdáváme ti dík a chválu. Tys nám poslal svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. On se stal naším Vykupitelem, přítelem a bratrem. Ukázal svou lásku k malým a chudým, k nemocným a hříšným a nebyl lhostejný k žádné lidské nouzi. Jeho život a jeho poselství nás učí, že ty jsi náš Otec a s láskou se ujímáš svých dětí.

Proto tě chválíme a oslavujeme, vyznáváme tvou dobrotu a věrnost a s anděly a všemi svatými radostně voláme:

 

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

 

Vpravdě jsi svatý, Bože, jsi hodný chvály, miluješ lidi a stále je provázíš na jejich životních cestách. Vpravdě je požehnaný tvůj Syn, je zde mezi námi a shromažďuje nás k hostině lásky. Jako kdysi učedníkům, putujícím do Emauz, tak dnes i nám otvírá Písmo a láme chléb.

 

Proto tě, dobrotivý Otče, prosíme: Sešli svého svatého Ducha, ať posvětí dary chleba a vína, aby se nám staly tělem a + krví našeho Pána, Ježíše Krista.

 

Neboť on poslední noc před svým utrpením vzal při hostině chléb, pronesl modlitbu požehnání, lámal, dal svým učedníkům a řekl:

 

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI:

TOTO JE MOJE TĚLO,

KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.

 

Po večeři vzal kalich s vínem, pronesl modlitbu chvály a díků, dal ho svým učedníkům a řekl:

 

VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI:

TOTO JE KALICH MÉ KRVE,

KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY

NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ.

TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ.

TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.

 

Tajemství víry.

 

Dobrý Otče, slavíme památku Krista, tvého Syna a našeho Spasitele. Ty jsi ho utrpením a smrtí přivedl k slávě vzkříšení a posadil po své pravici. Hlásáme toto dílo tvé lásky, dokud on nepřijde ve slávě a klademe před tebe chléb života a kalich požehnání. Shlédni, milosrdný Otče, na oběť své církve: Je to velikonoční oběť, ve které Ježíš Kristus vydává své tělo a prolévá svou krev, a tak nám otvírá cestu k tobě. Milosrdný Bože, dej nám Ducha lásky, ať se účastí na tomto stole stáváme živými údy Kristova těla.

 

Upevni svou církev ve víře a lásce v jednotě s naším papežem N, naším biskupem N, se všemi biskupy, kněžími a jáhny a s celým svým vyvoleným lidem.

 

Vdechni nám slovo útěchy pro ty, kteří jsou osamocení a opuštění. Nauč nás účinně jim pomáhat a dej, ať jsme podle příkladu tvého Syna pohotoví k službě všem lidem. Bože, učiň svou církev živým svědectvím pravdy a svobody, pokoje a spravedlnosti, aby se stala znamením nové naděje pro lidstvo.

 

Pamatuj na naše bratry a sestry (N, N), kteří zesnuli v Kristově pokoji, i na všechny zemřelé, vždyť jejich víru znáš ty sám. Dej, aby se radovali, že tě vidí tváří v tvář, a ve vzkříšení jim daruj plnost života. Až skončí i naše pozemské putování, přiveď nás do věčného domova, kde tě s blahoslavenou Bohorodičkou Pannou Marií, s apoštoly a mučedníky, (se svatým N) a se všemi svatými budeme navěky chválit a oslavovat

skrze tvého Syna, Ježíše Krista.

 

Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.

Amen.

 

OBBRAD PRIJÍMANIA

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA O ZMIERENÍ - PRVÁ

Smíření - návrat k Otci

 

Pán s vámi.

I s tebou.

Vzhůru srdce.

Máme je u Pána.

Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.

Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je spravedlivé, Bože, abychom ti vzdávali díky pro tvou nekonečnou dobrotu. Ty nikdy nepřestáváš volat hříšníky a vyzýváš je, aby se obnovili v tvém Duchu. Tím, že nám stále odpouštíš, zjevuješ svou všemohoucnost. Člověk mnohokrát porušil smlouvu s tebou, tys ho však neopustil, ale skrze svého Syna Ježíše jsi ustanovil smlouvu novou a nezrušitelnou. I nám nabízíš čas smíření a pokoje. My se zcela svěřujeme tvému milosrdenství a tím znovu nacházíme cestu k tobě. Ty nám skrze svého svatého Ducha dáváš v Kristu nový život, abychom neustále chválili tvé jméno a sloužili našim bratřím a sestrám.

Oslavujeme tajemství tvé dobrotivosti, radujeme se z našeho vykoupení a spolu s anděly a svatými zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

 

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

 

Otče, ty jsi vpravdě svatý. Od počátku dáváš člověku poznat svou lásku a chceš, abychom i my byli svatí.

 

Shlédni na lid, shromážděný kolem tvého stolu a sešli svého Ducha na tyto dary, aby se staly tělem a + krví tvého milovaného Syna, Ježíše Krista.

 

Pro svůj hřích jsme byli mrtví a neschopní přiblížit se k tobě. Tys nám však dal důkaz svého nekonečného milosrdenství, když se tvůj Syn, jediný spravedlivý, vydal do našich rukou a nechal se přibít na kříž. Dříve než rozepjal ruce mezi nebem a zemí, slavil se svými učedníky velikonoční hostinu a ustanovil znamení věčné smlouvy. Při večeři vzal chléb, vzdal ti díky, lámal, dával jim a řekl:

 

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI:

TOTO JE MOJE TĚLO,

KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.

 

Protože věděl, že svou krví, prolitou na kříži, smíří všechno, vzal po večeři kalich naplněný vínem, v modlitbě požehnání ti vzdal díky, dal jej svým učedníkům a řekl:

 

VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI:

TOTO JE KALICH MÉ KRVE,

KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY

NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ.

TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ.

TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.

 

Tajemství víry.

 

Proto na památku smrti a vzkříšení tvého Syna, našeho velikonočního Beránka a Dárce pokoje, v očekávání jeho požehnaného příchodu na konci věků, přinášíme ti, Bože pravý a věrný, tuto oběť, která je pramenem smíření pro všechny lidi.

 

Shlédni, Otče, na tuto svou rodinu; ty ji shromažďuješ a dáváš jí účast na jediné oběti tvého Krista. Dej, ať v síle Ducha svatého překonáváme každé rozdělení a každou nesvornost, ať jsme jedno tělo a jedna duše.

 

Zachovej nás všechny ve společenství víry a lásky spolu s naším papežem N a s naším biskupem N. Pomáhej nám připravovat příchod tvého království až do dne, kdy tě ve společenství svatých uvidíme tváří v tvář spolu s blahoslavenou Pannou Marií, tvými apoštoly, se svatým N i s našimi zemřelými bratry a sestrami, které svěřujeme tvému milosrdenství. Potom bude všechno stvoření vysvobozeno z poroby hříchu a smrti a my ti budeme navěky zpívat chvalozpěv

skrze tvého Syna, Ježíše Krista.

 

Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.

Amen. 

OBBRAD PRIJÍMANIA

 

EUCARISTICKÁ MODLITBA O ZMIERENÍ - DRUHÁ

Smíření s Bohem - základ svornosti lidstva

Pán s vámi.

I s tebou.

Vzhůru srdce.

Máme je u Pána.

Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.

Je to důstojné a spravedlivé.

Děkujeme ti, Bože, všemohoucí Otče, a chválíme tě za to, že jsi skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, vykoupil svět. Vyznáváme tvou otcovskou lásku, která v lidstvu, rozděleném nesváry, stále působí a probouzí ochotu ke smíření. Mocí svého Ducha přetváříš srdce lidí, aby dokázali naslouchat jeden druhému, vzájemně si podat ruce a hledat cestu ke svornosti a jednotě. Tobě, Otče, vděčíme za to, že upřímná touha po dorozumění ukončuje spory, láska přemáhá nenávist, odpuštění vítězí nad pomstou.

A proto ti bez ustání děkujeme, s anděly a svatými ti zpíváme píseň chvály a radostně voláme:

 

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

 

Požehnaný jsi, Bože, všemohoucí Otče, Pane nebe a země. Vzdáváme ti chválu skrze tvého Syna, Ježíše Krista. On přišel v tvém jménu, on je tvé slovo záchrany, v něm jsi podal ruku hříšníkům, v něm jsi nám ukázal cestu pokoje. Bože, náš Otče, my jsme se od tebe vzdálili, ty nás však nikdy neopouštíš. Tvůj Syn pro nás zemřel na kříži. Jeho obětí jsi nás opět přivedl k sobě a chceš, abychom se i my darovali tobě a bližním. Proto s vděčností slavíme tajemství smíření a prosíme tě:

 

Posvěť mocí svého Ducha dary, které ti církev přináší, aby naplnila příkaz + tvého Syna.

 

Když přišla hodina, kdy on vydal svůj život pro naše vykoupení, vzal při večeři do svých rukou chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl:

 

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI:

TOTO JE MOJE TĚLO,

KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.

 

Tehdy vzal také kalich, velebil tvé milosrdenství, dal jej svým učedníkům a řekl:

 

VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI:

TOTO JE KALICH MÉ KRVE,

KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY

NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ.

TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ.

TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.

 

Tajemství víry.

 

Otče, nyní konáme, co nám tvůj Syn v lásce odkázal: Připomínáme si jeho smrt a zmrtvýchvstání a přinášíme ti oběť smíření, kterou jsi svěřil své církvi. Prosíme tě, Otče svatý, přijmi s touto obětí i nás, vždyť máme účast na této hostině.

Daruj nám svého svatého Ducha: ať odstraňuje, co nás dělí, a vede nás cestou svornosti, ať činí tvou církev znamením jednoty a nástrojem pokoje.

Duch svatý, který je poutem lásky, ať nás zachová ve společenství s naším papežem N , naším biskupem N a všemi biskupy, kněžími a jáhny a celým křesťanským lidem.

 

Přijmi do svého království naše bratry a sestry, kteří zesnuli v Kristu, i všechny zemřelé, neboť ty znáš jejich víru. Jako jsi nás shromáždil kolem stolu svého Syna, tak přiveď lidi všech národů a jazyků k hostině trvalého smíření v novém Jeruzalémě. Tam se budeme spolu s Pannou Marií, tvými apoštoly a svatými radovat v plnosti pokoje

našeho Pána Ježíše Krista.

 

Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.

Amen. 

 OBRAD PRIJÍMANIA