MAĎARSKY

 

ÚVODNÉ OBRADY

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek  nevében.

Ámen.

 

A mi Urunk,  Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje  legyen mindnyájatokkal.

alebo

Az Úr legyen veletek.

És a te lelkeddel.

alebo

Kegyelem nektek és békesség  Atyánktól, az Istentől,  és Urunktól, Jézus Krisztustól.

Áldott legyen az Isten,  a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja. (Alebo  És a te lelkeddel)

 

Úkon kajúcnosti

Testvéreim!  Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket,  és bánjuk meg bűneinket,  hogy méltóképpen  ünnepelhessük az Úr szent titkait!

alebo

Testvéreim!  Ismerjük be bűneinket,  hogy méltón vehessünk részt a szentmisén!

alebo

Testvéreim!  A szentmise kezdetén tekintsünk magunkba, és valljuk meg Isten előtt, hogy vétkeztünk!

alebo

Testvéreim!  Mielőtt Isten igéjét meghallgatjuk  és Krisztus áldozatában részt veszünk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát!

E

Testvéreim!  Mindnyájan rászorulunk Isten irgalmára. Szálljunk magunkba,  és bocsássunk meg szívből egymásnak,  hogy Isten irgalmára mi is méltók legyünk!

 

Gyónom a mindenható Istennek  és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem  gondolattal, szóval,  cselekedettel és mulasztással: én vétkem, én vétkem,  én igen nagy vétkem. Kérem ezért a Boldogságos,  mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem  Urunkhoz, Istenünkhöz.

alebo

Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk.

Mert vétkeztünk ellened.

Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat.

És add meg nekünk  az üdvösséget.

alebo

Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket: Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!

Jézus Krisztus, te eljöttél,  hogy magadhoz hívd a bűnösöket: Krisztus, kegyelmezz!

Krisztus, kegyelmezz!

Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk: Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!

 

Irgalmazzon nekünk  a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Ámen.

 

KIRIE

Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!

Krisztus kegyelmezz!

Krisztus, kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!

 

(Gloria)

Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség  a jóakaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mennyei Király, mindenható Atyaisten. Urunk, Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia, te elveszed a világ bűneit,  irgalmazz nekünk; te elveszed a világ bűneit,  hallgasd meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Fölséd, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt,  az Atyaisten dicsőségében. Ámen.

       

LITURGIA SLOVA

Az Úr legyen veletek.

És a te lelkeddel.

Evangélium Szent N. könyvéből.

Dicsőség neked, Istenünk.

Po evanjeliu

Ezek az evangélium igéi.

Áldunk téged, Krisztus.

 

KREDO

 (Nicejsko-Carihradské)

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában,  mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől,  Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű;  és minden általa lett. értünk, emberekért,  a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült  a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt  értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe,  ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben,  ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik; akit éppúgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget  a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen.

 

 (Apoštolské vyznaie viery)

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,  mennynek és földnek Teremtőjében. és Jézus Krisztusban,  az ő egyszülött Fiában,  a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől,  született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra,  harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe,  ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét,  a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet.  ámen.

       

LITURGIA EUCHARISTIE

   

PRÍPRAVA OBETNÝCH DAROV

Áldott vagy, Urunk,  mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből  kaptuk a kenyeret. Felajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere.

Áldott legyen az Isten mindörökké.

       

Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Felajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala.

Áldott legyen az Isten mindörökké.

       

Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk  kedves legyen  a mindenható Atyaisten előtt.

Fogadja el az Úr  kezedből az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk  és az egész Anyaszentegyház javára.

       

 

 

DRUHÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA

Az Úr legyen veletek.

És a te lelkeddel.

Emeljük föl szívünket.

Fölemeltük az Úrhoz.

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.

Méltó és igazságos.

Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös,  hogy mindig és mindenütt hálát adjunk, Szentséges Atyánk,  néked szeretett Fiad, Jézus Krisztus által.  A te örök Igéd ő, általa alkottál mindent,  és őt küldted,  hogy üdvözítőnk és Megváltónk legyen:  ezért öltött a Szentlélektől testet,  és született a Szent Szűztől.

Majd akaratodat teljesítve,  és szent népet szerezve néked,  a keresztfán kitárt karral  elszenvedte a kínhalált,  hogy feloldja a halálnak átkát,  és a feltámadásról  bizonyságot adjon nékünk.

(Mi) Ezért az angyalokkal  és minden szenteddel együtt  dicsőségedet hirdetjük,  és egy szívvel mondjuk:

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban.    

 

Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása.

Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, áraszd le rá Szentlelkedet, hogy számunkra a mi Urunk, Jézus Krisztus teste és vére legyen.

   

Ő, mielőtt önként átadta magát  a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt:

 

VEGYÉTEK, ÉS EGYETEK EBBŐL MINDNYÁJAN,

MERT EZ AZ ÉN TESTEM, MELY ÉRTETEK ADATIK.

 

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt:

 

VEGYÉTEK,  ÉS IGYATOK EBBŐL MINDNYÁJAN,

MERT EZ AZ ÉN VÉREM KELYHE, AZ ÚJ ÉS ÖRÖK SZÖVETSÉGÉ. EZ A VÉR ÉRTETEK ÉS SOKAKÉRT KIONTATIK A BŰNÖK BOCSÁNATÁRA.

EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE.  

 

Íme, hitünk szent titka:

Halálodat hirdetjük,  Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat,  amíg el nem jössz.

alebo

Íme, megváltásunk szent titka:

 Valahányszor esszük ezt a kenyeret,  és iszunk ebből a kehelyből, halálodat hirdetjük, Urunk,  amíg el nem jössz.

alebo

Íme, üdvösségünk szent titka:

Üdvözíts bennünket,  világ Megváltója, ki kereszted és feltámadásod által  megmentettél minket.

   

Ezért Fiad halálának  és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk  és szolgálhatunk neked.

Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében  részesülünk.

   

Viseld szíveden, Urunk,  Egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben N. pápánkkal,  N. püspökünkkel és az egész papsággal együtt.

 

Emlékezzél meg a feltámadás reményében  elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva  távoztak el a világból; bocsásd őket szent színed látására.

 

Könyörülj, kérünk, mindnyájunkon, hogy Isten anyjával,  a Boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal  és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta  kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve malasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te Fiad által.

 

Őáltala, Ővele és Őbenne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön-örökké.

Ámen.

       

Obrad prijímania

Üdvözítőnk parancsára  és isteni tanítása szerint  így imádkozunk:

alebo

Üdvözítőnk szavára és isteni tanításán felbátorodva így imádkozunk:

alebo

Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni:

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod,  amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket  add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk  az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg a gonosztól.    

 

Szabadíts meg, kérünk, Urunk,  minden gonosztól; Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn  és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk  az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.

Mert tied az ország,  a hatalom  és a dicsőség mindörökké. Ámen.

 

Urunk, Jézus Krisztus,  te azt mondottad apostolaidnak: Békességet hagyok rátok,  az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed,  hanem Egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint  békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol  mindörökkön-örökké.

Ámen.

   

Obrad pokoja

Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.

És a te lelkeddel.

Köszöntsétek egymást a béke jelével.

Legyen békesség köztünk mindenkor.

 

Isten Báránya,  te elveszed a világ bűneit:  irgalmazz nekünk.

Isten Báránya,  te elveszed a világ bűneit:  irgalmazz nekünk.

Isten Báránya,  te elveszed a világ bűneit:  adj nekünk békét.    

 

Íme, az Isten Báránya,  íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához  Jézus, az Isten Báránya.

Uram, nem vagyok méltó,  hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd,  és meggyógyul az én lelkem.

   

Záverečné obrady

Az Úr legyen veletek.

És a te lelkeddel.

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú + és a Szentlélek.

Ámen.

   

A szentmise végetért, menjetek békével.

Alebo

Menjetek békességben, és szolgáljátok Istent szeretetben.

Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat.

Istennek legyen hála.