VSTUP

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Amen.

Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
I z duchem twoim.

Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć Najświętszą Ofiarę

A

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu * i wam, bracia i siostry, * że bardzo zgrzeszyłem * myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem:

moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.

Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, * wszystkich Aniołów i Świętych * i was, bracia i siostry, * o modlitwę za mnie * do Pana Boga naszego.

Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy * doprowadzi nas do życia wiecznego.

B

Zmiłuj się nad nami, Panie

Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie

Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.

I daj nam swoje zbawienie.

Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy * doprowadzi nas do życia wiecznego.

C

Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami.

zmiłuj się nad nami.

Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami.

Zmiłuj się nad nami.

Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami

Zmiłuj się nad nami.

 

Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy * doprowadzi nas do życia wiecznego.

Amen.

 

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże, Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty * Tylko Tyś jest Panem. * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. * Amen.

 

WIERZĘ W JEDNEGO BOGA, * Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony * przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, Światłość ze Światłości * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony a nie stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego * przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, * jak oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych, * a Królestwu Jego nie będzie końca. * Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od Ojca i Syna pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * który mówił przez Proroków. * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie Amen.

 

PRÍPRAVA OBETNÝCH DAROV

Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, * bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, * który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich; * Tobie go przynosimy, * aby stał się dla nas chlebem życia.

Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki

Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, * bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, * który jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich; * Tobie je przynosimy, * aby stało się dla nas napojem duchowym.

Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki

Módlcie się, * aby moją i waszą Ofiarę * przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący.

Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich * na cześć i chwałę swojego imienia, * a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.

 

PRVÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA

DRUHÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA

TRETIA EUCHARISTICKÁ MODLITBA

PIATA EUCHARISTICKÁ MODLITBA A

PIATA EUCHARISTICKÁ MODLITBA B

PIATA EUCHARISTICKÁ MODLITBA C

PIATA EUCHARISTICKÁ MODLITBA

DETSKÝ KÁNON

 

 

 

PRVÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA

 

Ojcze nieskończenie dobry, * pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, * abyś przyjął i pobłogosławił + te święte dary ofiarne. *

Składamy je Tobie przede wszystkim * za Twój święty Kościół powszechny, * razem z Twoim sługą, naszym Papieżem N. * i naszym Biskupem N. * oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą * wiary katolickiej i apostolskiej. * Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, * otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi.

 

WSPOMNIENIE ŻYJĄCYCH

 

Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach N. i N., * i o wszystkich tu zgromadzonych, * których wiara i oddanie są Ci znane.

Za nich składamy Tobie tę Ofiarę uwielbienia, * a także oni ją składają * i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, * Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, * za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, * aby dostąpić o odkupienia dusz swoich * i osiągnąć zbawienie.

 

WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH

Zjednoczeni z całym Kościołem, * ze czcią wspominamy * najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, * Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, * a także świętego Józefa, * Oblubieńca Najświętszej Dziewicy, * oraz Twoich świętych Apostołów i Męczenników: * Piotra i Pawła, Andrzeja, *

(Jakuba, Jana, Tomasza, * Jakuba, Filipa, Bartłomieja, * Mateusza Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa, * Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, * Jana i Pawła, Kosmę i Damiana) *

i wszystkich Twoich Świętych. *

Przez ich zasługi i modlitwy * otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. *

(Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.)

___________________

 

WSPOMNIENIE TAJEMNICY DNIA

Zjednoczeni z całym Kościołem, * (dopĺňa sa text liturgického obdobia) i ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, * Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, * a także świętego Józefa, * Oblubieńca Najświętszej Dziewicy, oraz * Twoich świętych Apostołów i Męczenników: * Piotra i Pawła, Andrzeja, *

(Jakuba, Jana, Tomasza, * Jakuba, Filipa, Bartłomieja, * Mateusza, Szymona i Tadeusza, * Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa * Korneliusza Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, * Jana i Pawła, Kosmę i Damiana) *

i wszystkich Twoich Świętych. * Przez ich zasługi i modlitwy * otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką.
(Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.)

 

Boże, przyjmij łaskawie tę Ofiarę * od nas, sług Twoich * i całego ludu Twego. * Napełnij nasze życie swoim pokojem * zachowaj nas od wiecznego potępienia * i dołącz do grona swoich wybranych.

 (Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.)

 

Prosimy Cię, Boże, * uświęć tę Ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa, * mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, * aby się stała dla nas Ciałem i Krwią * Twojego umiłowanego Syna, * naszego Pana Jezusa Chrystusa.

 

On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu, * do Ciebie, Boga, swojego Ojca wszechmogącego, * i dzięki Tobie składając, błogosławił, * łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:

 

BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY:

TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE,

KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE.

 

Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich * w swoje święte i czcigodne ręce, * ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił, * i podał swoim uczniom mówiąc:

BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY:

TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ

NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA

KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA

NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.

TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.

 

A

Oto wielka tajemnica wiary.

Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, * wyznajemy Twoje zmartwychwstanie * i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

B

Wielka jest tajemnica naszej wiary.

Ile razy ten chleb spożywamy * i pijemy z tego kielicha * głosimy śmierć Twoją, Panie, * oczekując Twego przyjścia w chwale

C

Uwielbiajmy tajemnicę wiary.

Panie, Ty nas wybawiłeś * przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, * Ty jesteś Zbawicielem świata.

D

Tajemnica wiary.

Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.

 

Boże Ojcze, my, Twoi słudzy, * oraz lud Twój święty, * wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie * oraz chwalebne wniebowstąpienie Twojego Syna, * naszego Pana Jezusa Chrystusa, * składamy Twojemu najwyższemu majestatowi * z otrzymanych od Ciebie darów * Ofiarę czystą, świętą i doskonałą, * Chleb święty życia wiecznego * i Kielich wiekuistego zbawienia. *

 

Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, * podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi, * sprawiedliwego Abla, * i ofiarę naszego Patriarchy Abrahama * oraz tę ofiarę, * którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek, * jako zapowiedź Ofiary doskonałej.

 

Pokornie Cię błagamy, wszechmogący Boże, * niech Twój święty Anioł zaniesie tę Ofiarę na ołtarz w niebie * przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza * Najświętsze Ciało i Krew Twojego Syna, *otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę.

(Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.)

 

WSPOMNIENIE ZMARŁYCH

Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach N. i N., *, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary * i śpią w pokoju.

 

Błagamy Cię, daj tym zmarłym * oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie * udział w Twojej radości, światłości i pokoju.

(Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.)

 

Również nam, Twoim grzesznym sługom, * ufającym w Twoje miłosierdzie, * daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi Apostołami i Męczennikami: * Janem Chrzcicielem, Szczepanem, * Maciejem, Barnabą, *

(Ignacym, Aleksandrem * Marcelinem, Piotrem, * Felicytą, Perpetuą, * Agatą, Łucją, * Agnieszką, Cecylią, Anastazją)

 * i wszystkimi Twoimi Świętymi; * prosimy Cię, dopuść nas do ich grona * nie z powodu naszych zasług, * lecz dzięki Twojemu przebaczeniu.

 

Przez Chrystusa, naszego Pana, * przez którego, Boże, wszystkie te dobra * ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, * błogosławisz i nam ich udzielasz.

 

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, * Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, * wszelka cześć i chwała, * przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

OBBRAD PRIJÍMANIA

 

DRUHÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA

 

Pan z wami.
I z duchem twoim
W górę serca
Wznosimy je do Pana.
Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu
Godne to i sprawiedliwe

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy Tobie, Ojcze święty, * zawsze i wszędzie składali dziękczynienie * przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.

On jest Słowem Twoim, * przez które wszystko stworzyłeś. * Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, * który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego * i narodził się z Dziewicy. * On spełniając Twoją wolę, * nabył dla Ciebie lud święty, * gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, * aby śmierć pokonać i objawić moc Zmartwychwstania.

Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając:

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. * Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. * Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. * Hosanna na wysokości.

 

Zaprawdę, święty jesteś, Boże, * źrodło wszelkiej świętości.

 

WSPOMNIENIE TAJEMNICY DNIA

Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * (vsúva sa text z liturgického obdobia)  Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:

Uświęć te dary * mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas Ciałem + i Krwią * naszego Pana Jezusa Chrystusa.

 

On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, * łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc :

 

BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE,
KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE.

 

Podobnie po wieczerzy wziął kielich * i ponownie dzięki Tobie składając,* i podał swoim uczniom, mówiąc:

BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ
NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA
KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA
NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.
TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.

 

A

Oto wielka tajemnica wiary.

Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, * wyznajemy Twoje zmartwychwstanie * i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

B

Wielka jest tajemnica naszej wiary.

Ile razy ten chleb spożywamy * i pijemy z tego kielicha * głosimy śmierć Twoją, Panie, * oczekując Twego przyjścia w chwale

C

Uwielbiajmy tajemnicę wiary.

Panie, Ty nas wybawiłeś * przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, * Ty jesteś Zbawicielem świata.

D

Tajemnica wiary.

Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.

 

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, * ofiarujemy Tobie, Boże, Chleb życia i Kielich zbawienia * i dziękujemy, że nas wybrałeś, * abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli.
Pokornie błagamy, * aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, * przyjmujących Ciało i Krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. * Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości * razem z naszym Papieżem
N., * naszym Biskupem N., * oraz całym duchowieństwem.

 

(Pamiętaj o Twoim słudze N., którego * (Twojej służebnicy N., którą) * (dzisiaj) z tego świata wezwałeś do siebie. * Spraw, aby ten, który (ta, która) przez chrzest * został(a) włączony (włączona) w śmierć Twojego Syna, * miał(a) również udział w Jego zmartwychwstaniu.)

 

Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, * którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, * i o wszystkich, którzy w twojej łasce odeszli z tego świata. *

Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. * Prosimy Cię, zmiłyj się nad nami wszystkimi * i daj nam udział w życiu wiecznym * z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, * ze świętymi Apostołami, * (ze świętym N.) i wszystkimi świętymi, * którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, * abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

 

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, * Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, * wszelka cześć i chwała, * przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

 

OBBRAD PRIJÍMANIA

 

TRETIA EUCHARISTICKÁ MODLITBA

 

Zaprawdę, święty jesteś, Boże, * i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, * bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, * mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko * oraz nieustannie gromadzisz lud swój, * aby na całej ziemi * składał Tobie ofiarę czystą.

WSPOMNIENIE TAJEMNICY DNIA

Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy ...

 

Pokornie błagamy Cię, Boże, * uświęć mocą Twojego Ducha te dary, * które przynieśliśmy Tobie, aby się stały Ciałem + i Krwią * Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium.

 

On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, * łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc :

 

BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE,
KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE.

 

Podobnie po wieczerzy wziął kielich * i dzięki Tobie składając, błogosławił * i podał swoim uczniom, mówiąc:

 

BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ
NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA
KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA
NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.
TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.

 

A

Oto wielka tajemnica wiary.

Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, * wyznajemy Twoje zmartwychwstanie * i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

B

Wielka jest tajemnica naszej wiary.

Ile razy ten chleb spożywamy * i pijemy z tego kielicha * głosimy śmierć Twoją, Panie, * oczekując Twego przyjścia w chwale

C

Uwielbiajmy tajemnicę wiary.

Panie, Ty nas wybawiłeś * przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, * Ty jesteś Zbawicielem świata.

D

Tajemnica wiary.

Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.

 

Wspominając, Boże, * zbawczą mękę Twojego Syna, * jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, * oraz czekając na powtórne Jego przyjście, * składamy Ci wśród dziękczynnych modłów * tę żywą i świętą Ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła * i przyjmij Ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. * Spraw, abyśmy posileni Ciałem i Krwią Twojego Syna * i napełnieni Duchem Świętym, * stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.

 

Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, * abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, * przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, * ze świętymi Apostołami i Męczennikami, * (ze świętym N.) i wszystkimi Świętymi, * którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.

 

Prosimy Cię, Boże, * aby ta Ofiara naszego pojednania z Tobą * sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. * Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół * pielgrzymujący na ziemi; * a więc Twojego sługę, naszego Papieża N., * naszego Biskupa N., wszystkich biskupów świata, duchowieństwo * i cały lud odkupiony.

 

Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, * którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. * W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, * zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci * rozproszone po całym świecie.

Przyjmij do swojego Królestwa naszych zmarłych braci i siostry * oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. * Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, * przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

 

 

Pamiętaj o Twoim słudze N., * którego (Twojej służebnicy N., którą) (dzisiaj) z tego świata wezwałeś do siebie. * Spraw, aby ten, który (ta, która) przez chrzest * został(a) włączony(a) w śmierć Twojego Syna, * miał(a) również udział w Jego zmartwychwstaniu, * gdy wskrzesi ciała zmarłych z prochu ziemi * i upodobni nasze ciało, podległe zniszczeniu, * do swojego ciała uwielbionego. * Przyjmij również do swojego Królestwa * naszych zmarłych braci i siostry * oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. * Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, * gdy otrzesz z naszych oczu wszelką łzę, * bo widząc Ciebie, Boże, jaki jesteś, * przez wszystkie wieki będziemy do Ciebie podobni * i chwalić Cię będziemy bez końca przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, * przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

 

alebo:
Pamiętaj o Twoim słudze N., * którego (Twojej służebnicy N., którą) (dzisiaj) z tego świata wezwałeś do siebie. * Spraw, aby ten, który (ta, która) przez chrzest * został(a) włączony(a) w śmierć Twojego Syna, * miał(a) również udział w Jego zmartwychwstaniu, * gdy wskrzesi ciała zmarłych z prochu ziemi * i upodobni nasze ciało, podległe zniszczeniu, * do swojego ciała uwielbionego. * Przyjmij również do swojego Królestwa * naszych zmarłych braci i siostry * oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. * Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, * gdy otrzesz z naszych oczu wszelką łzę, * bo widząc Ciebie, Boże, jaki jesteś, * przez wszystkie wieki będziemy do Ciebie podobni * i chwalić Cię będziemy bez końca przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, * przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

 

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, * Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, * wszelka cześć i chwała, * przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

 

OBBRAD PRIJÍMANIA

 

PIATA EUCHARISTICKÁ MODLITBA A

 

Pan z wami.

I z duchem twoim

W górę serca

Wznosimy je do Pana.

Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu

Godne to i sprawiedliwe

Zaprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie, * Ojcze święty, Stwórco świata i Źródło życia. Ty nie zostawiasz nas samych na drodze życia, * ale pośród nas żyjesz i działasz. * Twoją potężną mocą prowadziłeś lud błądzący na pustyni, * a dziś przenikasz swój Kościół, pielgrzymujący na świecie, * światłem i mocą swojego Ducha. * Przez Chrystusa, Twojego Syna i naszego Pana, * prowadzisz nas na drogach czasu * ku doskonałej radości swojego Królestwa.
Wdzięczni za te dary, * zjednoczeni z Aniołami i Świętymi * śpiewamy nieustannie hymn Twojej chwały.

 

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. * Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. * Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. * Hosanna na wysokości.

 

Wysławiamy Cię, Ojcze święty: * Ty nas zawsze podtrzymujesz w doczesnym pielgrzymowaniu, * a zwłaszcza w tej godzinie, * w której Jezus Chrystus, Twój Syn, gromadzi nas na świętej wieczerzy. * On, podobnie jak uczniom w Emaus, * wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb.

Prosimy Cię, Ojcze wszechmogący, * ześlij swego Ducha na ten chleb i wino, aby Twój Syn stał się obecny wśród nas * w swoim Ciele + i w swojej Krwi.

 

On to, w noc przed swoją męką, podczas wieczerzy, * wziął chleb i dzięki Tobie składając, * łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:

 

BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE,
KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE.

 

Podobnie wziął kielich z winem, * dzięki składając błogosławił * i podał swoim uczniom, mówiąc:

 

BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ
NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA
KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA
NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.
TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.

 

A

Oto wielka tajemnica wiary.

Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, * wyznajemy Twoje zmartwychwstanie * i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

B

Wielka jest tajemnica naszej wiary.

Ile razy ten chleb spożywamy * i pijemy z tego kielicha * głosimy śmierć Twoją, Panie, * oczekując Twego przyjścia w chwale

C

Uwielbiajmy tajemnicę wiary.

Panie, Ty nas wybawiłeś * przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, * Ty jesteś Zbawicielem świata.

D

Tajemnica wiary.

Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.

 

Obchodząc pamiątkę naszego pojednania * głosimy, Ojcze, dzieło Twojej miłości. * Ty sprawiłeś, że Jezus Chrystus, Twój Syn, * przez mękę i krzyż wszedł do chwały zmartwychwstania. * Ty Go wezwałeś, aby zasiadł po Twojej prawicy, * jako nieśmiertelny Król wieków i Pan całego wszechświata.

Wejrzyj, Ojcze święty, na tę Ofiarę: * jest nią Chrystus, * który w swoim Ciele i w swojej Krwi wydaje się za nas * i swoją Ofiarą otwiera nam drogę do Ciebie. Boże, Ojcze miłosierdzia, daj nam Ducha Świętego, * Ducha miłości, * Ducha Twojego Syna.

Umacniaj w jedności wszystkich wezwanych do Twojego stołu: * a więc naszego Papieża N., naszego Biskupa N., * kapłanów, diakonów i cały lud chrześcijański. * Niech promieniują w świecie radością i ufnością, * niech postępują w wierze i w nadziei.

Pamiętaj także o naszych braciach i siostrach, * którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem, * i o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś: *

Dopuść ich do oglądania Twojej światłości * i pełni życia w zmartwychwstaniu. *

Daj także nam, na końcu ziemskiego pielgrzymowania, * dojść do wiecznego życia, * gdzie nas oczekujesz. *

Zjednoczeni z Najświętszą Dziewicą Maryją, * z Apostołami i Męczennikami, * (ze świętym N.) i wszystkimi Świętymi, * wychwalamy Ciebie w Chrystusie, Twoim Synu i naszym Panu.

 

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, * Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, * wszelka cześć i chwała, * przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

 

 

OBBRAD PRIJÍMANIA

 

PIATA EUCHARISTICKÁ MODLITBA B

 

Pan z wami.

I z duchem twoim

W górę serca

Wznosimy je do Pana.

Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu

Godne to i sprawiedliwe

Zaprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie, * Boże wielki i miłosierny, * który świat stworzyłeś i strzeżesz go z nieskończoną miłością.

Ty, jak Ojciec, czuwasz nad wszelkim stworzeniem * i gromadzisz w jedną rodzinę ludzi stworzonych dla chwały Twojego Imienia, * odkupionych przez Krzyż twojego Syna * naznaczonych Znamieniem Ducha Świętego. * Chrystus Twoje żywe Słowo, * jest Drogą, która prowadzi nas do Ciebie, * Prawdą, która nas wyzwala, * Życiem, które napełnia nas radością.

Przez Niego wznosimy ku Tobie hymn dziękczynienia za wszelkie dary Twojej dobroci * i zjednoczeni z Aniołami i Świętymi * głosimy Twoją chwałę wołając:

 

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. * Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. * Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. * Hosanna na wysokości.

 

Wysławiamy Cię, Ojcze święty: *

Ty nas zawsze podtrzymujesz w doczesnym pielgrzymowaniu, * a zwłaszcza w tej godzinie, * w której Jezus Chrystus, Twój Syn, gromadzi nas na świętej wieczerzy. *

On, podobnie jak uczniom w Emaus, * wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb.

Prosimy Cię, Ojcze wszechmogący, * ześlij swego Ducha na ten chleb i wino, aby Twój Syn stał się obecny wśród nas * w swoim Ciele + i w swojej Krwi.

 

On to, w noc przed swoją męką, podczas wieczerzy, * wziął chleb i dzięki Tobie składając, * łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:

 

BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE,
KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE.

 

Podobnie wziął kielich z winem, * dzięki składając błogosławił * i podał swoim uczniom, mówiąc:

 

BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ
NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA
KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA
NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.
TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.

A

Oto wielka tajemnica wiary.

Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, * wyznajemy Twoje zmartwychwstanie * i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

B

Wielka jest tajemnica naszej wiary.

Ile razy ten chleb spożywamy * i pijemy z tego kielicha * głosimy śmierć Twoją, Panie, * oczekując Twego przyjścia w chwale

C

Uwielbiajmy tajemnicę wiary.

Panie, Ty nas wybawiłeś * przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, * Ty jesteś Zbawicielem świata.

D

Tajemnica wiary.

Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.

.

Obchodząc pamiątkę naszego pojednania * głosimy, Ojcze, dzieło Twojej miłości. *

Ty sprawiłeś, że Jezus Chrystus, Twój Syn, * przez mękę i krzyż wszedł do chwały zmartwychwstania. *

Ty Go wezwałeś, aby zasiadł po Twojej prawicy, * jako nieśmiertelny Król wieków i Pan całego wszechświata.

 

Wejrzyj, Ojcze święty, na tę Ofiarę: * jest nią Chrystus, * który w swoim Ciele i w swojej Krwi wydaje się za nas * i swoją Ofiarą otwiera nam drogę do Ciebie.

Boże, Ojcze miłosierdzia, daj nam Ducha Świętego, * Ducha miłości, * Ducha Twojego Syna.

 

Umocnij swój Kościół Ciałem i Krwią swego Syna * i odnów w nas swoje podobieństwo. * Błogosław naszego papieża N., * naszego Biskupa N. * i nasz lud. * Niech wszystkie dzieci Kościoła * umieją rozpoznawać znaki czasu * i niech ofiarnie oddają się służbie Ewangelii. *

Uczyń nas otwartymi i pełnymi gotowości wobec braci, * których spotkamy na naszej drodze, * abyśmy mogli dzielić ich bóle i strapienia, * radości i nadzieje, * oraz postępować razem na drodze zbawienia.

 

Pamiętaj także o naszych braciach i siostrach, * którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem, * i o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś: * Dopuść ich do oglądania Twojej światłości * i pełni życia w zmartwychwstaniu. *

Daj także nam, na końcu ziemskiego pielgrzymowania, * dojść do wiecznego życia, * gdzie nas oczekujesz. * Zjednoczeni z Najświętszą Dziewicą Maryją, * z Apostołami i Męczennikami, * (ze świętym N.) i wszystkimi Świętymi, * wychwalamy Ciebie w Chrystusie, Twoim Synu i naszym Panu.

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, * Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, * wszelka cześć i chwała, * przez wszystkie wieki wieków.

 

Amen.

 

OBBRAD PRIJÍMANIA

 

PIATA EUCHARISTICKÁ MODLITBA C

 

Pan z wami.

I z duchem twoim

W górę serca

Wznosimy je do Pana.

Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu

Godne to i sprawiedliwe

Zaprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze miłosierny, składali dziękczynienie: * Tyś nam dał swego Syna, Jezusa Chrystusa, * naszego Brata i Odkupiciela.

W Nim objawiłeś swoją miłość wobec maluczkich i ubogich * wobec chorych i odrzuconych przez ludzi. * Chrystus nie zamyka się nigdy na potrzeby i cierpienia braci. * On życiem i słowem ogłosił światu, * że Ty jesteś Ojcem i troszczysz się o wszystkie swoje dzieci.

Za te znaki Twojej dobroci wychwalamy Cię i błogosławimy * i zjednoczeni z Aniołami i Świętymi * śpiewamy hymn Twojej chwały wołając:

 

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. * Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. * Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. * Hosanna na wysokości.

 

Wysławiamy Cię, Ojcze święty: * Ty nas zawsze podtrzymujesz w doczesnym pielgrzymowaniu, * a zwłaszcza w tej godzinie, * w której Jezus Chrystus, Twój Syn, gromadzi nas na świętej wieczerzy. *

On, podobnie jak uczniom w Emaus, * wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb.

 

Prosimy Cię, Ojcze wszechmogący, * ześlij swego Ducha na ten chleb i wino, aby Twój Syn stał się obecny wśród nas * w swoim Ciele + i w swojej Krwi.

 

On to, w noc przed swoją męką, podczas wieczerzy, * wziął chleb i dzięki Tobie składając, * łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:

 

BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE,
KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE.

 

Podobnie wziął kielich z winem, * dzięki składając błogosławił * i podał swoim uczniom, mówiąc:

 

BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ
NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA
KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA
NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.
TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.

 

A

Oto wielka tajemnica wiary.

Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, * wyznajemy Twoje zmartwychwstanie * i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

B

Wielka jest tajemnica naszej wiary.

Ile razy ten chleb spożywamy * i pijemy z tego kielicha * głosimy śmierć Twoją, Panie, * oczekując Twego przyjścia w chwale

C

Uwielbiajmy tajemnicę wiary.

Panie, Ty nas wybawiłeś * przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, * Ty jesteś Zbawicielem świata.

D

Tajemnica wiary.

Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.

 

Obchodząc pamiątkę naszego pojednania * głosimy, Ojcze, dzieło Twojej miłości. *

Ty sprawiłeś, że Jezus Chrystus, Twój Syn, * przez mękę i krzyż wszedł do chwały zmartwychwstania. *

Ty Go wezwałeś, aby zasiadł po Twojej prawicy, * jako nieśmiertelny Król wieków i Pan całego wszechświata.

 

Wejrzyj, Ojcze święty, na tę Ofiarę: * jest nią Chrystus, * który w swoim Ciele i w swojej Krwi wydaje się za nas * i swoją Ofiarą otwiera nam drogę do Ciebie.

Boże, Ojcze miłosierdzia, daj nam Ducha Świętego, * Ducha miłości, * Ducha Twojego Syna.

 

Umocnij swój Lud Chlebem życia i Kielichem zbawienia; * uczyń nas doskonałymi w wierze i miłości * w jedności z naszym papieżem N., * i z naszym Biskupem N. *

Otwórz nasze oczy na potrzeby i cierpienia braci; * oświeć nas światłem Twego słowa, * abyśmy pocieszali utrudzonych i uciśnionych, * spraw, abyśmy z miłością podejmowali posługę wobec ubogich i cierpiących. *

Niech Twój Kościół będzie żywym świadectwem prawdy i wolności, * sprawiedliwości i pokoju, * aby wszyscy ludzie otworzyli się na nadzieję nowego świata.

Pamiętaj także o naszych braciach i siostrach, * którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem, * i o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś: *

Dopuść ich do oglądania Twojej światłości * i pełni życia w zmartwychwstaniu. *

Daj także nam, na końcu ziemskiego pielgrzymowania, * dojść do wiecznego życia, * gdzie nas oczekujesz. * Zjednoczeni z Najświętszą Dziewicą Maryją, * z Apostołami i Męczennikami, * (ze świętym N.) i wszystkimi Świętymi, * wychwalamy Ciebie w Chrystusie, Twoim Synu i naszym Panu.

 

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, * Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, * wszelka cześć i chwała, * przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

 

OBBRAD PRIJÍMANIA

 

PIATA EUCHARISTICKÁ MODLITBA

 

Pan z wami.

 I z duchem twoim
W górę serca

Wznosimy je do Pana.

Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu

Godne to i sprawiedliwe

Zaprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze miłosierny, składali dziękczynienie: * i zanosili do Ciebie, Panie, dobry Ojcze, * radosny hymn uwielbienia

Przez swojego Syna, który jest blaskiem wiecznej chwały * i który dla nas stał się człowiekiem, * zgromadziłeś wszystkie narody w jedności Kościoła. * Mocą swojego Ducha zbierasz nadal w jedną rodzinę ludy ziemi * i dajesz wszystkim ludziom błogosławioną nadzieję sojego Królestwa. * Przeto Kościół jaśnieje jako znak Twojej wierności wobec zapowiedzianego przymierza * wypełnionego w naszym Panu Jezusie Chrystusie.

Za tę tajemnicę zbawienia * wychwalają Cię niebiosa i wysławia ziemia, * a Kościół jednogłośnie śpiewa Twoją chwałę:

 

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. * Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. * Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. * Hosanna na wysokości.

 

Wysławiamy Cię, Ojcze święty: * Ty nas zawsze podtrzymujesz w doczesnym pielgrzymowaniu, * a zwłaszcza w tej godzinie, * w której Jezus Chrystus, Twój Syn, gromadzi nas na świętej wieczerzy. *

On, podobnie jak uczniom w Emaus, * wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb.

 

Prosimy Cię, Ojcze wszechmogący, * ześlij swego Ducha na ten chleb i wino, aby Twój Syn stał się obecny wśród nas * w swoim Ciele + i w swojej Krwi.

 

On to, w noc przed swoją męką, podczas wieczerzy, * wziął chleb i dzięki Tobie składając, * łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:

 

BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE,
KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE.

 

Podobnie wziął kielich z winem, * dzięki składając błogosławił * i podał swoim uczniom, mówiąc:

 

BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ
NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA
KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA
NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.
TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.

 

A

Oto wielka tajemnica wiary.

Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, * wyznajemy Twoje zmartwychwstanie * i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

B

Wielka jest tajemnica naszej wiary.

Ile razy ten chleb spożywamy * i pijemy z tego kielicha * głosimy śmierć Twoją, Panie, * oczekując Twego przyjścia w chwale

C

Uwielbiajmy tajemnicę wiary.

Panie, Ty nas wybawiłeś * przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, * Ty jesteś Zbawicielem świata.

D

Tajemnica wiary.

Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.

 

Obchodząc pamiątkę naszego pojednania * głosimy, Ojcze, dzieło Twojej miłości. *

Ty sprawiłeś, że Jezus Chrystus, Twój Syn, * przez mękę i krzyż wszedł do chwały zmartwychwstania. *

Ty Go wezwałeś, aby zasiadł po Twojej prawicy, * jako nieśmiertelny Król wieków i Pan całego wszechświata.

 

Wejrzyj, Ojcze święty, na tę Ofiarę: * jest nią Chrystus, * który w swoim Ciele i w swojej Krwi wydaje się za nas * i swoją Ofiarą otwiera nam drogę do Ciebie.

Boże, Ojcze miłosierdzia, daj nam Ducha Świętego, * Ducha miłości, * Ducha Twojego Syna.

 

Spraw, by nasz Kościół odnowił się w świetle Ewangelii.

Umocnij więź jedności między wiernymi i kapłanami, * między kapłanami i naszym Biskupem N., * między biskupami i naszym Papieżem N. *

W świecie rozdartym niezgodą * niech Twój Kościół jaśnieje jako znak przyszłej jedności i pokoju

 

Pamiętaj także o naszych braciach i siostrach, * którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem, * i o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś: *

Dopuść ich do oglądania Twojej światłości * i pełni życia w zmartwychwstaniu. *

Daj także nam, na końcu ziemskiego pielgrzymowania, * dojść do wiecznego życia, * gdzie nas oczekujesz. *

Zjednoczeni z Najświętszą Dziewicą Maryją, * z Apostołami i Męczennikami, * (ze świętym N.) i wszystkimi Świętymi, * wychwalamy Ciebie w Chrystusie, Twoim Synu i naszym Panu.

 

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, * Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, * wszelka cześć i chwała, * przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

 

OBBRAD PRIJÍMANIA

 

DETSKÝ KÁNON

 

Pan z wami.

I z duchem twoim

W górę serca

Wznosimy je do Pana.

Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu

Godne to i sprawiedliwe

Najlepszy nasz Ojcze, * bardzo się cieszymy z tego, * że możemy Tobie dziękować * i razem z Panem Jezusem śpiewać ku Twojej chwale. * Wiemy, że bardzo nas kochasz, * bo dla nas stworzyłeś wielki, piękny świat, * i dałeś nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, * aby nas prowadził do Ciebie. * Boże, nasz Ojcze, * Ty tak nas kochasz, * że jednoczysz nas z Jezusem, * abyśmy jako Twoje dzieci byli jedną rodziną. * Dziękujemy Ci za tę wielką miłość * i razem z Aniołami i Świętymi, którzy Ciebie uwielbiają, * śpiewamy:

 

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. * Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. * Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. * Hosanna na wysokości.

 

Najlepszy nasz Ojcze, * Ty posłałeś nam Jezusa, * przyjaciela dzieci i ubogich. *

Jezus nauczył nas kochać Ciebie i bliźnich * uwolnił serca ludzi od zła, które niszczy przyjaźń, * i usunął z nich nienawiść, * która odbiera nam szczęście. *

Jezus przyobiecał nam, * że Duch Święty będzie zawsze z nami, * i będzie nam pomagał żyć z Tobą. *

Za to wszystko niech Jezus będzie błogosławiony.

 

Boże, nasz Ojcze, * prosimy Ciebie, * ześlij i teraz Twojego Ducha Świętego, * aby dary chleba i wina stały się Ciałem + i Krwią * naszego Pana * Jezusa Chrystusa.

 

On to w dzień przed męką * objawił nam Twoją nieskończoną miłość. * Podczas wieczerzy, którą spożywał ze swoimi uczniami, wziął chleb * i dzięki Tobie składając łamał * i rozdawał im mówiąc:

 

BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE,
KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE.

 

Podobnie wziął kielich napełniony winem, * odmówił modlitwę dziękczynną * i podał kielich swoim uczniom, mówiąc:

 

BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ
NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA
KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA
NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.
TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.

 

Oto wielka tajemnica wiary.

Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, * wyznajemy Twoje zmartwychwstanie * i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

 

Najlepszy Ojcze, * wspominamy śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, * Zbawiciela świata. *

On jest teraz z nami * ofiarujemy Go Tobie * a z Nim i nas samych.

Wysłuchaj nas, Panie Boże, * i udziel Ducha Twojej miłości wszystkim, * którzy biorą udział w tej Ofierze, aby w Twoim Kościele coraz bardziej byli zjednoczeni z Tobą, * z naszym Papieżem N., z naszym biskupem N., * z innymi biskupami * i z tymi wszystkimi, którzy pracują dla Twojego ludu.

Nie zapomnij o tych, których bardzo kochamy (N. i N.), * i o tych, których kochamy jeszcze za mało. *

Pamiętaj o tych, którzy umarli (N. i N.), * i przyjmij ich z miłością do Twojego domu.

Doprowadź nas wszystkich do siebie, * abyśmy razem z Dziewicą Maryją, * Matką Twojego Syna i naszą, * i z wszystkimi którzy kochają naszego Pana Jezusa Chrystusa, * na wieki śpiewali Tobie pieśń chwały.

 

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, * Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, * wszelka cześć i chwała, * przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

 

 OBRAD PRIJÍMANIA

 

Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić:

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: * święć się imię Twoje, * przyjdź Królestwo Twoje, * bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. * Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. * I odpuść nam nasze winy, * jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. * I nie wódź nas na pokuszenie, * ale nas zbaw ode złego.

 

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego * i obdarz nasze czasy pokojem. * +

Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, * abyśmy zawsze wolni od grzechu * i bezpieczni od wszelkiego zamętu, * pełni nadziei oczekiwali * przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

 

Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.

 

Panie Jezu Chryste, * Ty powiedziałeś swoim Apostołom: * Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję.

Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, * lecz na wiarę swojego Kościoła * i zgodnie z Twoją wolą * napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Amen.

Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.

I z duchem twoim.

Przekażcie sobie znak pokoju.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.

 

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. * Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę

Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, * ale powiedz tylko słowo, * a będzie uzdrowiona dusza moja.

 

ZÁVER

Pan z wami.

I z duchem twoim

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty.

Amen.

Idźcie w pokoju Chrystusa.

Bogu niech będą dzięki.