EUCHARIASTIACKÉ MODLITBY 

 

PREFÁCIE:

 

            Nedeľná I

Nedeľná II

            Nedeľná III

Nedeľná IV

            Nedeľná V

Nedeľná VI

            Nedeľná VII

Nedeľná VIII

            O Eucharistii I

O Eucharistii II

            Spoločná I

Spoločná II

            Spoločná III

Spoločná IV

            Spoločná V

Spoločná VI

 

 

EUCHARISTICKÉ MODLITBY:

 

PRVÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA

 

DRUHÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA

 

TRETIA EUCHARISTICKÁ MODLITBA

 

ŠTVRTÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA

 

 

Nedeľná I

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Lebo on nás veľkonočným tajomstvom zázračne vyslobodil z jarma hriechu a smrti a povolal nás k sláve, aby sme sa už teraz menovali vyvoleným pokolením, kráľovským kňazstvom, svätým náro­dom a jeho získaným ľudom. A preto všade ohlasu­jeme tvoju moc a silu, ktorou si nás vyviedol z temnôt do svojho predivného svetla.

Preto s anjelmi, archanjelmi a so zástupmi všet­kých svätých spievame chválospev na tvoju slávu a neprestajne voláme:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA 

 

Nedeľná II

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,

svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Lebo on sa zľutoval nad hriešnym ľudstvom, ponížil sa a narodil sa z Panny. Trpel na kríži a oslobodil nás od večnej smrti, vstal z mŕtvych a daroval nám večný život.

Preto s anjelmi, archanjelmi a so zástupmi všet­kých svätých spievame chválospev na tvoju slávu a neprestajne voláme:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA 

 

Nedeľná III

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože.

Lebo tvoja nesmierna veľkosť sa prejavila v tom, že si svojou božskou mocou prišiel spasiť ľudstvo skrze svojho Syna, ktorý sa stal človekom, oslobodil si človeka od večnej smrti, a tak všet­kým, ktorých zahubil hriech, vrátil si život smrťou nášho Pána Ježiša Krista.

Skrze neho klaňajú sa ti zástupy anjelov a večne sa radujú v tvojej prítomnosti. Prosíme ťa, pripoj k nim aj naše hlasy, keď spoločne voláme na tvoju slávu:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA 

 

Nedeľná IV

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Lebo on svojím narodením priniesol ľudstvu nový život, svojím utrpením zničil naše hriechy, svojím zmŕtvychvstaním pripravil nám cestu do večného života a svojím nanebovstúpením otvoril nám brány neba.

Preto so zástupmi anjelov a svätých z celej duše spievame chválospev na tvoju slávu:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA 

 

Nedeľná V

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože.

Lebo od teba pochádzajú všetky živly sveta a pravidelné premeny času. Človeka si stvoril na svoj obraz, podriadil si mu vesmír a všetky jeho divy, aby v tvojom mene vládol nad všetkým tvorstvom a nadchnutý krásou tvojho diela usta­vične ťa chválil skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Preto ťa oslavujeme a so všetkými anjelmi chválime a radostne voláme:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA 

 

Nedeľná VI

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože.

Lebo v tebe žijeme, hýbeme sa a sme a už v tomto pozemskom putovaní neprestajne pociťuje­me prejavy tvojej lásky a nosíme v sebe záloh večného života. Dostali sme totiž prvotiny Ducha Svätého, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, a preto dúfame, že vo večnosti budeme mať plnú účasť na jeho veľkonočnom tajomstve.

Preto ťa oslavujeme a so všetkými anjelmi chválime a radostne voláme:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA 

 

Nedeľná VII

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane; svätý Otče, všemohúci a večný Bože.

Lebo si tak súcitne miloval svet, že si nám dal svojho Syna za Spasiteľa, ktorý nám bol podobný vo všetkom okrem hriechu, aby si aj v nás mohol milo­vať, čo si si obľúbil vo svojom Synovi. Veď pre jeho poslušnosť navrátil si nám svoje dary, ktoré sme stratili neposlušnosťou voči tebe.

Preto sa pripájame k zástupom anjelov a svätých a radostne spievame na tvoju chválu:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA 

 

Nedeľná VIII

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože.

Lebo krvou svojho Syna a mocou Ducha Svä­tého znovu si zjednotil okolo seba svoje deti, ktoré hriech od teba odlúčil. A tak tvoj ľud, zjednotený podľa vzoru Najsvätejšej Trojice, tvorí Cirkev, Kristovo tajomné telo, a je chrámom Ducha Svätého na slávu tvojej múdrosti a lásky.

Preto ťa spolu s anjelmi chválime a radostne vyznávame:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA 

 

O Eucharistii I

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Lebo on, pravý a večný kňaz, ustanovil spôsob ustavičnej obety a prvý seba samého priniesol tebe za obetu spásy. Aj nám prikázal sláviť túto obetu na jeho pamiatku. Jeho telo, obetované za nás, je duchovný pokrm, ktorý nás posilňuje, a jeho krv, vyliata za nás, je duchovný nápoj, ktorý nás očisťuje. Preto s anjelmi, archanjelmi a so zástupmi všet­kých svätých spievame chválospev na tvoju slávu a neprestajne voláme:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA 

 

O Eucharistii II

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Lebo pri Poslednej večeri v kruhu svojich apoš­tolov obetoval sa ti ako Baránok bez poškvrny a priniesol ti dokonalú obetu chvály, aby ľudstvo po všetky veky mohlo sláviť pamiatku jeho spásonosnej obety na kríži. Týmto eucharistickým tajomstvom živíš a posväcuješ svojich veriacich, aby celú ľudskú rodinu, žijúcu na tej istej zemi, osvecovala tá istá viera a spájala tá istá láska. Pristupujeme teda k tejto sviatostnej hostine, aby, preniknutí tvojou milosťou, pripravovali sme sa na nebeskú hostinu a vždy viac sa pripodobňovali oslávenému Kristovi.

Preto nebo i zem sa ti klania a spieva novú pieseň, preto so všetkými anjelskými chórmi aj my bez prestania voláme:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA 

 

 

Spoločná I

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Lebo v ňom si obnovil celé stvorenie a z jeho plnosti dal si podiel nám všetkým.

On, hoci mal božskú prirodzenosť, uponížil sa a krvou vyliatou na kríži zaslúžil svetu zmierenie a pokoj.

Preto bol povýšený nad každé stvorenie a stal sa žriedlom večnej spásy pre všetkých, ktorí zachovávajú jeho slová.

Preto s anjelmi, archanjelmi a so zástupmi všetkých svätých spievame chválospev na tvoju slávu a neprestajne voláme:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA 

 

Spoločná II

Je naozaj dôstojné a správne vzdávať ti vďaky, tebe stále dobrorečiť a teba chváliť, všemohúci a večný Bože.

Lebo vo svojej dobrote si stvoril človeka a keď na seba pritiahol tvoj spravodlivý trest, vo svojom milosrdenstve si ho vykúpil skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Skrze neho tvoju velebu chvália anjeli, klaňajú sa ti všetky nebeské zástupy, i blažení serafíni ťa oslavujú spoločným plesaním.

Prosíme, dovoľ i nám, aby sme ťa s nimi v pokornej úcte chválili:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA 

 

Spoločná III

Je naozaj dôstojné a správne, aby sme vždy vzdávali vďaky tebe, milosrdný Otče, všemohúci Bože, Kráľ večnej slávy, skrze nášho Pána Ježiša Krista.

On je tvoje Slovo, skrze ktoré si stvoril človeka; on je tvoj milovaný Syn, skrze ktorého si nás vykúpil.

Teda právom ti slúži všetko stvorenie, chvália ťa všetci vykúpení a tvoji svätí ti dobrorečia.

Preto aj my ťa spolu s anjelmi oslavujeme a radostne vyznávame:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA 

 

Spoločná IV

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože.

Lebo hoci ty nepotrebuješ našu oslavu, predsa prijímaš naše vďaky, pretože nás nesmierne miluješ.

Naše chvály nepridávajú nič k tvojej veľkosti, ale nám prispievajú k spáse skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Preto ťa spolu s anjelmi chválime a radostne vyznávame:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA 

 

Spoločná V

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Lebo s vďačnou láskou slávime jeho umučenie, so živou vierou vyznávame jeho zmŕtvychvstanie a s pevnou nádejou očakávame jeho slávny príchod. Preto ťa so všetkými anjelmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA 

 

Spoločná VI

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, svätý Otče, skrze tvojho milovaného Syna Ježiša Krista.

On je tvoje Slovo, skrze ktoré si všetko stvoril, jeho si nám poslal za Spasiteľa a Vykupiteľa.

Mocou Ducha Svätého stal sa človekom a narodil sa z Márie Panny.

Aby splnil tvoju vôľu a získal ti ľud svätý, rozpäl ruky na kríži, zomrel za nás, a tak zlomil moc smrti a zjavil vzkriesenie.

Preto s anjelmi a so všetkými svätými hlásame tvoju slávu a jedným hlasom voláme:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA 

 

 

PRVÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA

Rímsky kánon

Teba teda, najláskavejší Otče, pokorne vzývame a prosíme skrze Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána: láskavo prijmi a + požehnaj tieto dary túto svätú a nepoškvrnenú obetu.

Prinášame ti ju najmä za tvoju svätú všeobecnú Cirkev v jednote s tvojím služobníkom, naším pápežom M., s naším biskupom M. a so všetkými, ktorým je zverená starosť o pravú, katolícku a apoštolskú vieru. Daruj svojej Cirkvi pokoj, chráň ju, zjednocuj a spravuj po celom svete.

 

SPOMIENKA NA ŽIVÝCH

Pamätaj, Otče, na svojich služobníkov a služob­nice M. a M. Pamätaj i na všetkých tu prítomných. Ty poznáš ich vieru a vieš, že sú ti oddaní. Za nich ti prinášame túto obetu chvály. Aj oni sami ti ju obetujú za seba i za všetkých svojich drahých, za svoje vykúpenie, za nádej na večnú spásu i za časné blaho a predkladajú svoje prosby tebe, Bohu več­nému, živému a pravému.

 

SPOMIENKA NA SVÄTÝCH

V spoločenstve s celou Cirkvou s úctou si spo­míname najmä na preblahoslavenú Máriu, vždy Pan­nu, Rodičku Ježiša Krista, Boha a nášho Pána,

X i na svätého Jozefa, jej ženícha, a na tvojich svätých apoštolov a mučeníkov Petra a Pavla, Ondreja,

(Jakuba, Jána, Tomáša, Jakuba, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Šimona a Tadeáša, Lína, Kléta, Klimenta, Sixta, Kornélia, Cypriána, Vavrinca, Chryzogóna, Jána a Pavla, Kozmu a Damiána)

i na všetkých tvojich svätých. Pre ich zásluhy a na ich prosby poskytni nám vždy a všade svoju pomoc a ochranu.

(Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.)

 

Bože, milostivo prijmi túto obetu, ktorú ti pred­kladáme my, tvoji služobníci, i celá tvoja rodina. Spravuj naše dni vo svojom pokoji, zachráň nás od večného zatratenia a pripočítaj k zástupu svojich vy­volených.

(Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.)

 

PROSBA O PREMENENIE

Prosíme ťa, Bože, mocou svojho požehnania posväť tieto dary a urob ich dokonalou, duchovnou a tebe milou obetou, aby sa nám stali telom a krvou tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista.

 

PREMENENIE

On večer pred svojím umučením vzal chlieb do svojich svätých a ctihodných rúk, pozdvihol oči k nebu, k tebe, Bohu, svojmu všemohúcemu Otcovi, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal chlieb a dával svojim učeníkom, hovoriac:

Vezmite a jedzte z neho všetci: Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Kňaz ukáže konsekrovanú hostiu ľudu, znova ju po­loží na paténu a pokľaknutím adoruje.

Podobne po večeri vzal do svojich svätých a cti­hodných rúk tento preslávny kalich, znova ti vzdával vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učení­kom, hovoriac:

Vezmite a pite z neho všetci: Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Kňaz ukáže kalich ľudu, znova ho položí na korporál a pokľaknutím adoruje. Potom povie:

Hľa, tajomstvo viery.

Ľud odpovie zvolaním:

Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕt­vychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve.

Druhá formula:

Kňaz: 

Vyznajme tajomstvo viery.

Ľud odpovie zvolaním:

Pane, keď jeme tento chlieb a pijeme z tohto ka­licha, zvestujeme tvoju smrť, kým neprídeš v sláve.

Tretia formula:

Kňaz:

Veľké je tajomstvo viery.

Ľud odpovie zvolaním:

Spasiteľ sveta, zachráň nás, veď ty si nás vy­kúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.

 

PAMIATKA A OBETOVANIE

Preto, Otče, my, tvoji služobníci, aj tvoj svätý ľud, slávime pamiatku požehnaného umučenia i zmŕtvychvstania a slávneho nanebovstúpenia Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána, a prinášame tebe, vznešenému Bohu, dary z tvojich darov, svätý chlieb večného života a kalich večnej spásy ako obetu čistú, obetu svätú, obetu nepoškvrnenú.

Zhliadni na ne vľúdnym a láskavým okom a milostivo ich prijmi, ako si milo prijal obetné dary svojho spravodlivého služobníka Ábela, žertvu nášho praotca Abraháma i svätú a nepoškvrnenú obetu tvojho veľkňaza Melchizedecha.

Pokorne ťa prosíme, všemohúci Bože, prikáž svojmu svätému anjelovi preniesť tieto dary na tvoj nebeský oltár, pred tvár tvojej božskej velebnosti, aby nás všetkých, ktorí máme účasť na tejto ol­tárnej obete a prijmeme presväté telo a krv tvojho Syna, naplnilo hojné nebeské požehnanie a milosť.

(Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.)

 

SPOMIENKA NA zosnulých

Pamätaj, Otče, i na svojich služobníkov a slu­žobnice M. a M., ktorí nás predišli do večnosti so znakom viery a spia spánkom pokoja.

Prosíme ťa, Otče, daj im a všetkým v Kristu odpočívajúcim prebývať vo vlasti blaha, svetla a pokoja.

(Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.)

 

PROSBY

Kňaz sa pravou rukou udrie v prsia a hovorí:

Aj nás, svojich hriešnych služobníkov, ktorí dú­fame v tvoje prehojné milosrdenstvo, priveď do spoločenstva svojich svätých apoštolov a mučení­kov: Jána, Štefana, Mateja, Barnabáša,

(Ignáca, Alexandra, Marcelína, Petra, Felicity, Perpetuy, Agáty, Lucie, Agnesy, Cecílie, Anastázie)

a všetkých tvojich svätých. Prosíme ťa, prijmi nás do ich spoločenstva, nie pre naše zásluhy, ale pre tvoje veľké zľutovanie. Skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Skrze neho ty, Bože, všetky tieto dary stále tvoríš, posväcuješ, oživuješ, požehnávaš a nám dávaš.

 

CHVÁLA NA NAJSVÄTEJŠIU TROJICU

Kňaz vezme paténu s hostiou a kalich, pozdvihne ich a hovorí:

Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.

 

OBRAD PRIJÍMANIA

 

 

DRUHÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA

V.: Pán s vami.

O.: I s duchom tvojím.

V.: Hore srdcia.

O.: Máme ich u Pána.

V.: Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu.

O.: Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, svätý Otče, skrze tvojho milovaného Syna Ježiša Krista. On je tvoje Slovo, skrze ktoré si všetko stvoril, jeho si nám poslal za Spasiteľa a Vykupiteľa.

Mocou Ducha Svätého stal sa človekom a naro­dil sa z Márie Panny. Aby splnil tvoju vôľu a získal ti ľud svätý, rozpäl ruky na kríži, zomrel za nás, a tak zlomil moc smrti a zjavil vzkriesenie.

Preto s anjelmi a so všetkými svätými hlásame tvoju slávu a jedným hlasom voláme:

Kňaz i ľud recitujú alebo spievajú:

Svätý, svätý, svätý, Pán Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia i zem tvojej slávy. Hosanna na vý­sostiach! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pá­novom. Hosanna na výsostiach!

Kňaz pokračuje:

Naozaj si svätý, Otče, ty prameň všetkej svä­tosti.

 

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO PRED PREMENENÍM

Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho Ducha, aby sa nám stali telom + a krvou nášho Pána Ježiša Krista.

 

PREMENENIE

On, prv než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac:

Vezmite a jedzte z neho všetci: Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Kňaz ukáže konsekrovanú hostiu ľudu, znova ju položí na patinu a pokľaknutím adoruje.

Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac:

Vezmite a pite z neho všetci: Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Kňaz ukáže kalich ľudu, znova ho položí na korporál a pokľaknutím adoruje. Potom povie:

Hľa, tajomstvo viery;

Ľud odpovie zvolaním:

Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕt­vychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve.

Potom kňaz s rozopätými rukami hovorí:

 

PAMIATKA A OBETOVANIE

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvych­vstania tvojho Syna, obetujeme ti, Otče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hod­ných stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť.

 

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO ZA JEDNOTU CIRKVI

Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.

 

PROSBY

Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev, rozšírenú po celom svete, a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom M. a s naším biskupom M. i so všetkými kňazmi a diakonmi.

 

V omšiach za zosnulých možno pridať:

Pamätaj na svojho služobníka (svoju služobnicu) M., ktorého  (ktorú)  si z tohto sveta  (dnes)  povolal k sebe. Keďže krstom sa stal (stala) podobným (podobnou) tvojmu Synovi v smrti, daj mu(jej) účasť aj na jeho zmŕtvychvstaní.

 

Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta, a dovoľ im uvidieť svetlo tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom ži­vote v spoločenstve so svätou Bohorodičkou Pan­nou Máriou, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, žeby sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze tvojho Syna Ježiša Krista.

 

CHVÁLA NA NAJSVÄTEJŠIU TROJICU

Kňaz vezme paténu s hostiou a kalich, pozdvihne ich a hovorí:

Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.

 

OBRAD PRIJÍMANIA

 

TRETIA EUCHARISTICKÁ MODLITBA

Naozaj si svätý, Otče, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posväcuješ všetko a ustavične si zhromaž­ďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal tvojmu menu obetu čistú.

 

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO PRED PREMENENÍM

Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskavo posväť svojím Duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom + a krvou Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá.

 

PREMENENIE

On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svo­jim učeníkom, hovoriac:

Vezmite a jedzte z neho všetci: Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Kňaz ukáže konsekrovanú hostiu ľudu, znova ju polo­ží na paténu a pokľaknutím adoruje. Potom pokračuje:

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil  a  dal  ho  svojim  učeníkom,  hovoriac:

Vezmite a pite z neho všetci: Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Kňaz ukáže kalich ľudu, znova ho položí na korporäl a pokľaknutím adoruje. Potom povie:

Hľa, tajomstvo viery.

Ľud zvolá:

Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕt­vychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve.

 

PAMIATKA A OBETOVANIE

Potom kňaz s rozopätými rukami hovorí:

Preto, Otče, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia tvojho Syna i jeho slávneho zmŕtvych­vstania a nanebovstúpenia a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu.

 

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO ZA JEDNOTU CIRKVI

Zhliadni, prosíme, na dar svojej Cirkvi a spo­znaj v ňom obetovaného Baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou; a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho Syna, naplň Duchom Svä­tým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.

 

PROSBY

Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba, aby sme dostali dedičstvo s tvojimi vy­volenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Má­riou, Božou Rodičkou, s tvojimi svätými apoštol­mi a slávnymi mučeníkmi (so svätým M., svätcom dňa alebo patrónom) a so všetkými svätými, ktorí nám, ako úfame, ustavične pomáhajú svojím oro­dovaním u teba.

Prosíme ťa, Otče, nech táto obeta nášho zmie­renia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju Cirkev, putujúcu na zemi: tvojho služobníka, nášho pápeža M., nášho bisku­pa M., celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diako­nov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti.

 

X Dobrotivo prijmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z tvojej slávy v Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

V omšiach za zosnulých namiesto posledného odseku X Dobrotivo... možno pridať:

Pamätaj na svojho služobníka (svoju služobnicu) M., ktorého (ktorú) si z tohto sveta (dnes) povolal k sebe. Keďže krstom sa stal (stala) podobným (podobnou) tvojmu Synovi v smrti, daj mu (jej) účasť aj na jeho zmŕtvych­vstaní, keď Kristus vzkriesi mŕtvych a naše smrteľné telo pripodobní svojmu oslávenému telu.

Dobrotivo prijmi do svojho kráľovstva aj ostatných našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z tvojej slávy. Tam zotrieš každú slzu z našich očí a uvidíme teba, svojho Boha, z tváre do tváre; budeme ti podobní po všetky veky a bude­me ťa bez prestania chváliť v Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

 

CHVÁLA NA NAJSVÄTEJŠIU TROJICU

Kňaz vezme paténu s hostiou a kalich, pozdvihne ich a hovorí:

Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.

 

OBRAD PRIJÍMANIA

 

ŠTVRTÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA

V.: Pán s vami.

O.: I s duchom tvojím.

V.: Hore srdcia.

O.: Máme ich u Pána.

V.: Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu.

O.: Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné vzdávať vďaky tebe, svätý Otče, a je správne oslavovať teba, lebo ty jediný si Boh živý a pravý; ty si pred vekmi a zostávaš naveky a bývaš v neprístupnom svetle. Ty jediný si dobrý, ty, prameň života, stvoril si všetko, aby si svoje stvorenia bohato obdaril požehnaním a mnohé z nich oblažil jasom svojho svetla.

Preto stoja pred tebou nespočetné zástupy anjelov, ktorí ti slúžia vo dne v noci, hľadia na velebu tvojej tváre a neprestajne ťa oslavujú.

S nimi aj my, a našimi ústami všetko tvorstvo pod nebom, velebíme tvoje meno a spievame:

Kňaz i ľud recitujú alebo spievajú:

Svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia i zem tvojej slávy. Hosanna na vý­sostiach! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Páno­vom. Hosanna na výsostiach!

 

VĎAKA ZA DIELO STVORENIA A VYKÚPENIA

Kňaz rozopne ruky a hovorí:

Velebíme ťa, svätý Otče, lebo si veľký a všetko si stvoril s múdrosťou a s láskou. Človeka si stvoril na svoj obraz a dal si mu na starosť celý svet, aby vládol nad všetkým tvorstvom a slúžil iba tebe, svojmu Stvoriteľovi. A keď pre svoju neposlušnosť stratil tvoje priateľstvo, neponechal si ho v moci smrti, ale milosrdne si pomáhal všetkým, aby ťa hľadali a našli. Viac ráz si ľuďom ponúkol zmluvu a ústami prorokov si ich povzbudzoval, aby očaká­vali spásu.

Svätý Otče, až tak si svet miloval, že v plnosti času poslal si nám za Spasiteľa svojho jednorodeného Syna, ktorý sa mocou Ducha Svätého stal člo­vekom, narodil sa z Márie Panny a žil podobný nám ľuďom vo všetkom okrem hriechu.

Chudobným zvestoval spásu, zajatým vykúpenie, zroneným potešenie. Aby uskutočnil tvoj večný plán spásy, sám seba vydal na smrť a svojím zmŕtvychvstaním premohol smrť a obnovil život.

A aby sme už nežili len sebe samým, ale jemu, ktorý za nás umrel a vstal z mŕtvych, od teba, Otče, poslal ako prvý dar veriacim Ducha Svätého, ktorý završuje jeho dielo vo svete a všetko posväcuje.

 

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO PRED PREMENENÍM

Preto ťa, Otče, prosíme, nech Duch Svätý posvätí tieto dary, aby sa stali telom + a krvou nášho Pána Ježiša Krista a mohli sme sláviť toto veľké tajomstvo, ktoré nám on sám zanechal ako večnú zmluvu.

 

PREMENENIE

Keď nadišla chvíľa, aby si ho oslávil, svätý Otče, pretože miloval svojich, čo boli na svete, a miloval ich do krajnosti, pri večeri vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac:

Vezmite a jedzte z neho všetci: Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Kňaz ukáže konsekrovanú hostiu ľudu, znova ju položí na paténu a pokľaknutím adoruje. Potom pokračuje:

Podobne vzal kalich s vínom, vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac:

Vezmite a pite z neho všetci: Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Kňaz ukáže kalich ľudu, znova ho položí na korporál a pokľaknutím adoruje. Potom povie:

Hľa, tajomstvo viery;

Ľud odpovie zvolaním:

Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕt­vychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve.

 

PAMIATKA A OBETOVANIE

Potom kňaz s rozopätými  rukami hovorí:

Preto, Otče, keď teraz slávime pamiatku nášho vykúpenia, zvestujeme Kristovu smrť a jeho zostúpenie k zosnulým, vyznávame jeho zmŕtvych­vstanie a vstúpenie do neba, kde sedí po tvojej pravici, a kým očakávame jeho príchod v sláve, obetujeme ti jeho telo a krv, obetu, v ktorej ty máš zaľúbenie a celý svet spásu.

 

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO ZA JEDNOTU CIRKVI

Zhliadni, Otče, na obetu, ktorú si sám svojej Cirkvi pripravil, a daj, nech všetkých, čo budú mať účasť na tomto jednom chlebe a jednom ka­lichu, Duch Svätý združí v jedno telo, aby sa v Kristovi stali živou obetou na tvoju chválu a slávu.

 

PROSBY

Pamätaj, Otče, na všetkých, za ktorých ti prinášame túto obetu: najmä na svojho služobníka, nášho pápeža M., na nášho biskupa M. a na celý zbor biskupov i na všetkých kňazov a diakonov, na  obetujúcich i  tu prítomných,  na  všetok  svoj ľud a na všetkých, čo ťa hľadajú s úprimným srdcom.

Pamätaj i na tých, čo zomreli v Kristovom poko­ji, a na všetkých zosnulých, ktorých vieru iba ty si poznal. Dobrotivý Otče, nám všetkým, tvojim deťom, pomôž dosiahnuť nebeské dedičstvo v tvojom kráľovstve s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou Rodičkou, s tvojimi apoštolmi a svä­tými, kde by sme ťa mohli so všetkým tvorstvom, oslobodeným od skazy hriechu a smrti, oslavovať skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

 

CHVÁLA NA NAJSVÄTEJŠIU TROJICU

Kňaz vezme paténu s hostiou a kalich, pozdvihne ich a hovorí:

Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svä­tým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.

 

OBRAD PRIJÍMANIA

Modlitba Pána

Kňaz so zopätými rukami vyzve ľud k modlitbe Pána:

Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho bož­ského učenia osmeľujeme sa povedať:

 

Iné výzvy k modlitbe Pána:

V období « cez rok »

A teraz spoločne prosme nebeského Otca a modlime sa, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus:

Alebo:

Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi; preto sa osmeľujeme povedať:

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

Ďalej pokračuje iba kňaz s rozopätými rukami:

Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.

Ľud zakľúči modlitbu zvolaním:

Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva naveky.

Obrad pokoja

Potom kňaz s rozopätými rukami nahlas hovorí:

Pane Ježišu Kriste, ty si povedal svojim apošto­lom: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dá­vam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej Cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Ľud odpovie:

Amen.

Kňaz, obrátený tvárou k ľudu, rozopne a znova zloží ruky, pričom hovorí:

Pokoj Pánov nech je vždy s vami.

Ľud odpovie:

I s duchom tvojím.

Diakon (kňaz) môže dodať:

Dajte si znak pokoja.

Časť veriacich zvolá:

Pokoj a bratská láska —

Všetci pokračujú:

— nech je medzi nami!

A podajú si ruky.

Lámanie Chleba

Potom kňaz vezme hostiu, rozlomí ju nad paténou a kúsok hostie vpustí do kalicha. Pritom potichu hovorí:

Telo a krv nášho Pána Ježiša Krista, spojené v tomto kalichu, nech nám prijímajúcim osožia pre život večný.

Kým kňaz láme Chlieb, ľud hovorí alebo spieva:

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta: zmiluj sa nad nami.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta: zmiluj sa nad nami.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta: daruj nám pokoj.

Ak lámanie Chleba trvá dlhšie, možno toto zvolanie opakovať viackrát. Len posledné zvolanie sa zakončí slo­vami daruj nám pokoj.

Potom kňaz so zopätými rukami potichu hovorí:

Pane Ježišu Kriste, Syn Boha živého, ty si z vôle Otca a za spoluúčinkovania Ducha Svätého svojou smrťou oživil svet. Týmto svojím presvätým telom a krvou zbav ma všetkých mojich hriechov a každého zla. Daj, aby som sa vždy pridržiaval tvojich prikázaní, a nikdy nedopusť, aby som sa odlúčil od teba.

Alebo:

Pane Ježišu Kriste, nech mi prijatie tvojho tela a krvi neslúži na odsúdenie a zatratenie, ale pre tvoju dobrotu nech mi ochraňuje a uzdravuje dušu i telo.

Prijímanie

Kňaz pokľakne, vezme hostiu, a držiac ju trocha po­zdvihnutú nad paténou, obrátený k ľudu nahlas hovorí:

Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu.

Potom spolu s veriacimi iba raz povie:

Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.

Kňaz, obrátený k oltáru, potichu hovorí:

Telo Kristovo nech ma zachová pre život večný.

Úctivo prijme Kristovo telo. Potom vezme kalich a potichu hovorí:

Krv Kristova nech ma zachová pre život večný.

Úctivo prijme Kristovu  krv.

Potom vezme paténu alebo pyxidu a ide k prijímajú­cim. Pozdvihne hostiu, ukáže ju prijímajúcemu a povie:

Telo Kristovo.

Prijímajúci odpovie:

Amen

a prijme Kristovo telo.

Ten istý obrad zachová aj diakon, akolyta alebo laik poverený rozdávať sv. prijímanie.

Keď sa prijímanie vysluhuje pod obojím spôsobom, treba zachovať obrad opísaný vo Všeobecných smerniciach Rímskeho misála, č. 240-252.

Keď podáva prijímajúcemu kalich, povie:

Krv Kristova.

Prijímajúci odpovie:

Amen.

Keď sa dáva prijímanie namáčaním hostie, kňaz povie:

Telo a krv Kristova.

Prijímajúci odpovie:

Amen.

Keď kňaz prijíma Kristovo telo, začne sa spev na prijímanie.

Po skončení prijímania kňaz, diakon alebo akolyta purifikuje paténu nad kalichom a potom aj kalich. Pri purifikovaní potichu hovorí:

Pane, čo sme prijali ústami, nech očistí a posvätí naše srdce, a čo sme prijali pod spôsobom časných darov, nech sa nám stane zárukou večného života.

Potom sa kňaz môže vrátiť k sedadlu. Možno zachovať chvíľu ticha alebo recitovať nejaký ďakovný žalm, prípadne spievať primeranú pieseň, podľa toho, to sa uzná za vhod­nejšie.

Potom kňaz, stojac pri sedadle alebo pri oltári, povie:

Modlime sa.

Kňaz a veriaci zotrvajú chvíľu v tichej modlitbe, ak tak neurobili po prijímaní. Nato kňaz s rozopätými rukami prednesie modlitbu po prijímaní. Na konci modlitby ľud zvolá:

Amen.

 

ZÁVEREČNÉ OBRADY

Ak treba veriacim niečo oznámiť, možno to urobiť teraz.

Nasleduje rozpustenie zhromaždenia. Kňaz sa obráti k ľudu a s rozopätými rukami povie:

Pán s vami.

Ľud odpovie:

I s duchom tvojím.

Kňaz požehná ľud slovami:

Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn + i Duch Svätý.

Ľud odpovie:

Amen.