DRUHÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA V OMŠIACH ZA ZMIERENIE

V.: Pán s vami.

O.: I s duchom tvojím.

V.: Hore srdcia.

O.: Máme ich u Pána.

V.: Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu.

O.: Je to dôstojné a správne.

 

Bože, všemohúci Otče, vzdávame ti vďaky a oslavujeme ťa skrze nášho Pána, Ježiša Krista, za všetko, čo konáš vo svete.

Lebo vo veľkej rodine ľudstva rozdelenej nesvornosťou skusujeme, že ty pohýnaš ľudí, aby boli ochotní zmieriť sa.

Tvoj Duch pôsobí v ľudských srdciach, aby nepriatelia obnovili priateľské vzťahy, aby si protivníci podali ruky a národy hľadali cestu svornosti a spolupráce. Vďaka tvojmu mocnému účinkovaniu vo svete úprimné úsilie o pokoj rieši spory, láska víťazí nad nenávisťou a túžba po pomste sa mení na odpustenie.

Preto sme povinní neprestajne ti vzdávať vďaky a chváliť ťa s nebeskými chórmi, ktoré ťa ustavične oslavujú:

Kňaz i ľud recitujú alebo spievajú:

Svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia i zem tvojej slávy. Hosanna na vý­sostiach! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Páno­vom. Hosanna na výsostiach!

 

Kňaz rozopne ruky a hovorí:

Naozaj si svätý, Otče, Pán neba i zeme.

Dobrorečíme ti skrze tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý prišiel k nám v tvojom mene.

On je tvoje slovo, ktoré zachraňuje ľudí, on je ruka, ktorú podávaš hriešnikom, on je cesta, ktorou k nám prichádza tvoj pokoj.

Bože, dobrotivý Otec nás všetkých, hoci sme sa od teba vzdialili, priviedol si nás späť skrze svojho Syna.

Jeho si vydal na smrť, aby sme sa my vrátili k tebe a navzájom sa milovali.

Preto slávime veľké dielo nášho zmierenia, ktoré vykonal Ježiš Kristus, a vrúcne ťa prosíme.

Zopne ruky, vystrie ich nad obetné dary a hovorí:

posväť tieto dary rosou svojho Ducha, keď konáme, čo nám prikázal + tvoj Syn.

 

On, prv než obetoval za nás život, aby nás vyslobodil, pri večeri vzal do rúk chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac:

 

VEZMITE A JEDZTE Z NEHO VŠETCI:

TOTO JE MOJE TELO, KTORÉ SA OBETUJE ZA VÁS.

 

Podobne v ten istý večer vzal do rúk kalich, zveleboval tvoju milosrdnú lásku a dal ho svojim učeníkom, hovoriac:

trocha sa skloní

vezmite A PITE Z NEHO VŠETCI: TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI, KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS I ZA VŠETKÝCH NA ODPUSTENIE HRIECHOV. JE TO KRV NOVEJ A VEČNEJ ZMLUVY. TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU.

 

Hľa, tajomstvo viery.

Ľud odpovie zvolaním:

Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕt­vychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve.

Druhá formula:

Kňaz: 

Vyznajme tajomstvo viery.

Ľud odpovie zvolaním:

Pane, keď jeme tento chlieb a pijeme z tohto ka­licha, zvestujeme tvoju smrť, kým neprídeš v sláve.

Tretia formula:

Kňaz:

Veľké je tajomstvo viery.

Ľud odpovie zvolaním:

Spasiteľ sveta, zachráň nás, veď ty si nás vy­kúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.

 

Pane a Bože náš, tvoj Syn nám zanechal tento dôkaz svojej lásky.

Preto keď slávime pamiatku jeho smrti a zmŕtvychvstania, prinášame ti obetu dokonalého zmierenia, ktorú si ty sám vložil do našich rúk.

Prosíme ťa, svätý Otče, láskavo prijmi so svojím Synom aj nás, kajúcich hriešnikov, a pri tejto eucharistickej hostine zošli na nás jeho Ducha, aby nás oslobodil od všetkého, čo rozdeľuje.

Nech nás Duch Svätý zachová v jednote s naším pápežom M., s naším biskupom M., so všetkými biskupmi a s celým tvojím ľudom.

Daj, aby tvoja Cirkev bola znakom jednoty a nástrojom pokoja medzi všetkými ľuďmi.

Zhromaždil si nás pri stole svojho Syna v spoločenstve so svätou Bohorodičkou Pannou Máriou a so všetkými svätými.

Podobne zhromaždi aj ostatných ľudí zo všetkých krajín a národov, jazykov a kultúr na večnej hostine v novom svete, kde vládne dokonalá jednota a pravý pokoj.

Zopne ruky.

Skrze nášho Pána, Ježiša Krista.

CHVÁLA NA NAJSVÄTEJŠIU TROJICU

Kňaz vezme paténu s hostiou a kalich, pozdvihne ich a hovorí:

Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.

 

OBRAD PRIJÍMANIA