DRUHÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA

V.: Pán s vami.

O.: I s duchom tvojím.

V.: Hore srdcia.

O.: Máme ich u Pána.

V.: Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu.

O.: Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, svätý Otče, skrze tvojho milovaného Syna Ježiša Krista. On je tvoje Slovo, skrze ktoré si všetko stvoril, jeho si nám poslal za Spasiteľa a Vykupiteľa.

Mocou Ducha Svätého stal sa človekom a naro­dil sa z Márie Panny. Aby splnil tvoju vôľu a získal ti ľud svätý, rozpäl ruky na kríži, zomrel za nás, a tak zlomil moc smrti a zjavil vzkriesenie.

Preto s anjelmi a so všetkými svätými hlásame tvoju slávu a jedným hlasom voláme:

Kňaz i ľud recitujú alebo spievajú:

Svätý, svätý, svätý, Pán Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia i zem tvojej slávy. Hosanna na vý­sostiach! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pá­novom. Hosanna na výsostiach!

Kňaz pokračuje:

Naozaj si svätý, Otče, ty prameň všetkej svä­tosti.

 

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO PRED PREMENENÍM

Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho Ducha, aby sa nám stali telom + a krvou nášho Pána Ježiša Krista.

 

PREMENENIE

On, prv než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac:

Vezmite a jedzte z neho všetci: Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Kňaz ukáže konsekrovanú hostiu ľudu, znova ju položí na patinu a pokľaknutím adoruje.

Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac:

Vezmite a pite z neho všetci: Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Kňaz ukáže kalich ľudu, znova ho položí na korporál a pokľaknutím adoruje. Potom povie:

Hľa, tajomstvo viery;

Ľud odpovie zvolaním:

Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕt­vychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve.

Potom kňaz s rozopätými rukami hovorí:

 

PAMIATKA A OBETOVANIE

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvych­vstania tvojho Syna, obetujeme ti, Otče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hod­ných stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť.

 

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO ZA JEDNOTU CIRKVI

Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.

 

PROSBY

Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev, rozšírenú po celom svete, a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom M. a s naším biskupom M. i so všetkými kňazmi a diakonmi.

 

V omšiach za zosnulých možno pridať:

Pamätaj na svojho služobníka (svoju služobnicu) M., ktorého  (ktorú)  si z tohto sveta  (dnes)  povolal k sebe. Keďže krstom sa stal (stala) podobným (podobnou) tvojmu Synovi v smrti, daj mu(jej) účasť aj na jeho zmŕtvychvstaní.

 

Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta, a dovoľ im uvidieť svetlo tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom ži­vote v spoločenstve so svätou Bohorodičkou Pan­nou Máriou, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, žeby sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze tvojho Syna Ježiša Krista.

 

CHVÁLA NA NAJSVÄTEJŠIU TROJICU

Kňaz vezme paténu s hostiou a kalich, pozdvihne ich a hovorí:

Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.

 

OBRAD PRIJÍMANIA