EUCHARISTICKÁ MODLITBA

V OMŠIACH ZA ROZLIČNÉ POTREBY

 

I. Cirkev kráčajúca po ceste jednoty

II. Boh vedie svoju Cirkev po ceste spásy

III. Ježiš - cesta k Otcovi

IV. Ježiš, kade chodil dobre robil

 

I. Cirkev kráčajúca po ceste jednoty

V.: Pán s vami.

O.: I s duchom tvojím.

V.: Hore srdcia.

O.: Máme ich u Pána.

V.: Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu.

O.: Je to dôstojné a správne.

 

Je naozaj dôstojné a správne vzdávať vďaky tebe, Pane, Otče nekonečnej dobrotivosti, a spievať ti pieseň chvály a veleby.

Lebo slovom evanjelia tvojho Syna zhromaždil si jednu Cirkev zo všetkých kmeňov, jazykov a národov.

Ustavične ju oživuješ mocou svojho Ducha a skrze ňu neprestávaš zhromažďovať všetkých ľudí.

Ona zjavuje zmluvu tvojej lásky, neprestajne darúva blaženú nádej kráľovstva a žiari ako znamenie tvojej vernosti, ktorú si naveky prisľúbil v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.

A preto so všetkými nebeskými zástupmi ustavične ťa oslavujeme na zemi a s celou Cirkvou jedným hlasom voláme:

Kňaz i ľud recitujú alebo spievajú:

Svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia i zem tvojej slávy. Hosanna na vý­sostiach! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Páno­vom. Hosanna na výsostiach!

 

POKRAČUJ

II. Boh vedie svoju Cirkev po ceste spásy

V.: Pán s vami.

O.: I s duchom tvojím.

V.: Hore srdcia.

O.: Máme ich u Pána.

V.: Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu.

O.: Je to dôstojné a správne.

 

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, stvoriteľ sveta a prameň každého života.

Ty nikdy neopúšťaš diela svojej múdrosti, ale uprostred nás starostlivo pôsobíš. Mocnou rukou a vystretým ramenom si viedol po púšti svoj ľud, Izrael;

teraz však svoju putujúcu Cirkev vo svete sprevádzaš mocou Ducha Svätého a vedieš ju po časných cestách do večnej radosti svojho kráľovstva skrze nášho Pána, Ježiša Krista.

Preto aj my s anjelmi a svätými spievame pieseň na tvoju slávu a neprestajne voláme: -

Kňaz i ľud recitujú alebo spievajú:

Svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia i zem tvojej slávy. Hosanna na vý­sostiach! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Páno­vom. Hosanna na výsostiach!

 

POKRAČUJ

III. Ježiš - cesta k Otcovi

V.: Pán s vami.

O.: I s duchom tvojím.

V.: Hore srdcia.

O.: Máme ich u Pána.

V.: Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu.

O.: Je to dôstojné a správne.

 

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, svätý Otče, Pán neba i zeme, skrze nášho Pána, Ježiša Krista.

Lebo svojím Slovom si stvoril svet a všetko múdro usporadúvaš a riadiš.

Slovo, ktoré sa stalo telom, dal si nám za prostredníka;

on nám ohlasoval tvoje slová a povolal nás, aby sme ho nasledovali;

on je cesta, ktorá nás vedie k tebe, pravda, ktorá nás oslobodzuje, život, ktorý nás napĺňa radosťou.

Skrze svojho Syna zhromažďuješ do jednej rodiny ľudí, ktorých si stvoril na slávu svojho mena,  vykúpil jeho krvou vyliatou na kríži a poznačil znakom Ducha Svätého.

Preto teraz i po celú večnosť so všetkými anjelmi ohlasujeme tvoju slávu a radostne voláme:

Kňaz i ľud recitujú alebo spievajú:

Svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia i zem tvojej slávy. Hosanna na vý­sostiach! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Páno­vom. Hosanna na výsostiach!

 

POKRAČUJ

IV. Ježiš, kade chodil dobre robil

V.: Pán s vami.

O.: I s duchom tvojím.

V.: Hore srdcia.

O.: Máme ich u Pána.

V.: Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu.

O.: Je to dôstojné a správne.

 

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, milosrdný Otče a verný Bože.

Lebo ty si nám daroval Ježiša Krista, svojho Syna, za Pána a Vykupiteľa. On sa vždy prejavoval ako milosrdný voči malým a chudobným,  slabým a hriešnym, stal sa blížny utláčaným a zarmúteným. Slovom a príkladom zvestoval svetu, že si Otec a staráš sa o všetky svoje deti.

A preto ťa s anjelmi a so všetkými svätými oslavujeme a chválime, spievame pieseň na tvoju slávu a bez prestania voláme:

Kňaz i ľud recitujú alebo spievajú:

Svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia i zem tvojej slávy. Hosanna na vý­sostiach! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Páno­vom. Hosanna na výsostiach!

 

Kňaz rozopne ruky a hovorí:

Naozaj si svätý a hoden chvály, Bože, ty miluješ všetkých ľudí a vždy si s nimi na ceste života. Naozaj zvelebený je tvoj Syn prítomný uprostred nás, keď nás jeho láska zhromažďuje, a ako kedysi učeníkom otvára nám Písma a láme chlieb.

Zopne ruky, vystrie ich nad obetné dary a hovorí:

Prosíme ťa teda, najláskavejší Otče, zošli svojho Svätého Ducha, nech posvätí tieto dary chleba a vína, 

aby sa nám stali telom a + krvou nášho Pána, Ježiša Krista.

 

On pred svojím umučením  pri Poslednej večeri  vzal chlieb, dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac:

 

VEZMITE A JEDZTE Z NEHO VŠETCI:

TOTO JE MOJE TELO, KTORÉ SA OBETUJE ZA VÁS.

 

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac:

 

VEZMITE A PITE Z NEHO VŠETCI:

TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI, KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS I ZA VŠETKÝCH NA ODPUSTENIE HRIECHOV.

JE TO KRV NOVEJ A VEČNEJ ZMLUVY.

TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU.

 

Hľa, tajomstvo viery.

Ľud odpovie zvolaním:

Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕt­vychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve.

Druhá formula:

Kňaz: 

Vyznajme tajomstvo viery.

Ľud odpovie zvolaním:

Pane, keď jeme tento chlieb a pijeme z tohto ka­licha, zvestujeme tvoju smrť, kým neprídeš v sláve.

Tretia formula:

Kňaz:

Veľké je tajomstvo viery.

Ľud odpovie zvolaním:

Spasiteľ sveta, zachráň nás, veď ty si nás vy­kúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.

 

Preto aj my, svätý Otče,  slávime pamiatku Krista,  tvojho Syna, nášho Spasiteľa, ktorého si skrze umučenie a smrť na kríži priviedol k sláve vzkriesenia a posadil si ho po svojej pravici.

 

Ohlasujeme dielo tvojej lásky, kým sám nepríde, a obetujeme ti chlieb života a kalich dobrorečenia.

Láskavo zhliadni na dar svojej Cirkvi; v ňom prinášame veľkonočnú Kristovu obetu, ktorú nám on odovzdal, a udeľ, aby sme mocou Ducha tvojej lásky boli pripočítaní teraz i v deň večnosti k údom tvojho Syna, ktorého telo a krv prijímame.

Tu sa vkladá príhovor zodpovedajúci prefácii:

 

Prihovor I. Cirkev kráčajúca po ceste jednoty

Príhovor II. Boh vedie svoju Cirkev po ceste spásy

Príhovor III. Ježiš - cesta k Otcovi

Príhovor IV. Ježiš, kade chodil dobre robil

Prihovor I.

Pane, obnov svetlom evanjelia svoju Cirkev.

Posilni puto jednoty medzi veriacimi a pastiermi svojho ľudu v jednote s naším pápežom M a s naším biskupom M. i so všetkými biskupmi, aby tvoj ľud v tomto svete rozdelenom nesvornosťou zažiaril ako prorocké znamenie jednoty a svornosti.

POKRAČUJ

Príhovor II.

Pane, pozval si nás k svojmu stolu; posilňuj nás v jednote, aby sme v spoločenstve s naším pápežom M. a s naším biskupom M., so všetkými biskupmi, presbytermi a diakonmi i s celým tvojím ľudom, kráčajúcim po tvojich cestách, vo viere a nádeji mohli v hojnosti prinášať svetu radosť a dôveru.

POKRAČUJ

Príhovor III.

Všemohúci Otče, pre našu účasť na tomto tajomstve oživuj nás Duchom a udeľ, aby sme sa stávali podobnými obrazu tvojho Syna, upevňuj nás vo zväzku spoločenstva s naším pápežom M. a naším biskupom M., i s ostatnými biskupmi, presbytermi a diakonmi i s celým tvojím ľudom.

Daj, aby všetci veriaci Cirkvi, ktorí svetlom viery skúmajú znamenia čias, mohli sa dôsledne venovať službe evanjelia.

Urob nás vnímavými na potreby všetkých ľudí, aby sme im účasťou na ich žiaľoch a úzkostiach,   na radosti a nádeji verne prinášali posolstvo spásy a spolu s nimi kráčali na ceste k tvojmu kráľovstvu.

POKRAČUJ

Príhovor IV.

Pane, milostivo zdokonaľuj svoju Cirkev vo viere a láske v jednote s naším pápežom M., s naším biskupom M., so všetkými biskupmi, presbytermi a diakonmi a so všetkým tvojím získaným ľudom.

Otvor naše oči, aby sme poznali potreby bratov a sestier, vnukni nám slová a skutky, aby sme posilnili tých, ktorí sa namáhajú a sú preťažení, a daj, aby sme im nezištne slúžili podľa Kristovho príkladu a jeho príkazu.

Nech je tvoja Cirkev živým svedectvom pravdy a slobody, pokoja a spravodlivosti, aby všetci ľudia povstali k novej nádeji.

 

POKRAČOVANIE

Pamätaj na našich bratov a sestry (M. a M.), ktorí odpočívajú v Kristovom pokoji, a na všetkých zosnulých, ktorých vieru iba ty si poznal:

dovoľ im tešiť sa zo svetla tvojej tváre a daruj im vo vzkriesení plnosť života.

Aj nám dožič, aby sme po skončení pozemského putovania prišli do večného príbytku, kde budeme navždy žiť s tebou a v spoločenstve s preblahoslavenou Pannou, Bohorodičkou Máriou, s apoštolmi a mučeníkmi (so svätým M., svätcom dňa alebo patrónom) a so všetkými svätými ťa budeme chváliť a oslavovať

skrze Ježiša Krista, tvojho Syna.

CHVÁLA NA NAJSVÄTEJŠIU TROJICU

Kňaz vezme paténu s hostiou a kalich, pozdvihne ich a hovorí:

Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.

 

OBRAD PRIJÍMANIA