PRVÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA V OMŠIACH ZA ZMIERENIE

V.: Pán s vami.

O.: I s duchom tvojím.

V.: Hore srdcia.

O.: Máme ich u Pána.

V.: Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu.

O.: Je to dôstojné a správne.

 

Je naozaj dôstojné a správne vzdávať vďaky tebe, Pane, svätý Otče.

Lebo ty nás neprestajne pozývaš k stále plnšiemu životu.

A pretože si Boh dobrý a milosrdný, všetkým ponúkaš odpustenie a hriešnikov vyzývaš, aby sa s dôverou odovzdali tvojej milosrdnej láske.

Neodvrátil si sa od ľudí, keď veľa ráz porušili tvoju zmluvu, ale skrze Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána, spojil si so sebou veľkú rodinu ľudstva novým putom, ktoré nijaká moc nemôže rozlomiť.

Keď teraz tvoj ľud prežíva tento čas milosti i zmierenia a obracia sa k tebe, ty mu umožňuješ žiť v Kristovi novým životom a pomáhaš mu, aby slúžil všetkým ľuďom a ochotnejšie sa zveril vedeniu Ducha Svätého.

Preto ti s obdivom vzdávame vďaky a spolu s nespočetnými zástupmi anjelov a svätých ohlasujeme tvoju nesmiernu lásku, tešíme sa z veľkého daru spásy a radostne voláme na tvoju slávu:

Kňaz i ľud recitujú alebo spievajú:

Svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia i zem tvojej slávy. Hosanna na vý­sostiach! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Páno­vom. Hosanna na výsostiach!

Kňaz rozopne ruky a hovorí:

Naozaj si svätý, Otče, a od začiatku sveta sa o človeka staráš, aby sa stal svätým, ako ty si svätý.

Zopne ruky, vystrie ich nad obetné dary a hovorí:

Zhliadni, prosíme, na svoj ľud, zhromaždený pri tvojom oltári, a zošli moc svojho Ducha, aby sa nám tieto dary stali telom a krvou

zopne ruky,  urobí znak kríža nad chlebom a kalichom a hovorí:

tvojho milovaného Syna + Ježiša Krista, v ktorom sme aj my tvojimi deťmi.

 

Keď sme boli ako mŕtvi a nevládali sme prísť k tebe, dal si nám vrcholný dôkaz svojej lásky tým, že tvoj Syn, ktorý jediný je spravodlivý, odovzdal sa do našich rúk a nechal sa pribiť na drevo kríža.

Zopne ruky.

V nasledujúcich formulách treba predniesť Pánove slová jasne a zrozumiteľne, ako to ich povaha vyžaduje:

Prv než rozopäl svoje ruky na znak večnej zmluvy medzi nebom a zemou, chcel so svojimi učeníkmi sláviť Veľkú noc.

Vezme chlieb, drží ho trocha pozdvihnutý nad oltárom a pokračuje:

Pri večeri vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac:

trocha sa skloní

VEZMITE A JEDZTE Z NEHO VŠETCI: TOTO JE MOJE TELO KTORÉ SA OBETUJE ZA VÁS.

Ukáže konsekrovanú hostiu ľudu, znova ju položí na paténu  a pokľaknutím adoruje.

 

Potom pokračuje:

Podobne po večeri, vediac, že svojou krvou vyliatou na kríži má v sebe zmieriť celý svet,

vezme kalich, drží ho trocha pozdvihnutý nad oltárom a pokračuje:

vzal kalich s vínom, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac:

trocha sa skloní

VEZMITE A PITE Z NEHO VŠETCI: TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI, KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS I ZA VŠETKÝCH NA ODPUSTENIE HRIECHOV.

JE TO KRV NOVEJ A VEČNEJ ZMLUVY.

TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU.

Ukáže kalich ľudu, znova ho položí na korporál a pokľaknutím adoruje.  Potom povie:

Hľa, tajomstvo viery.

Ľud odpovie zvolaním:

Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕt­vychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve.

Druhá formula:

Kňaz: 

Vyznajme tajomstvo viery.

Ľud odpovie zvolaním:

Pane, keď jeme tento chlieb a pijeme z tohto ka­licha, zvestujeme tvoju smrť, kým neprídeš v sláve.

Tretia formula:

Kňaz:

Veľké je tajomstvo viery.

Ľud odpovie zvolaním:

Spasiteľ sveta, zachráň nás, veď ty si nás vy­kúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.

 

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista, ktorý je náš veľkonočný Baránok a náš bezpečný pokoj, a kým očakávame deň jeho príchodu v sláve, prinášame tebe, Bohu vernému a pravému, túto obetu,

ktorá zmieruje ľudstvo s tebou

Dobrotivý Otče, láskavo zhliadni na tých, ktorým dávaš účasť na tejto jedinej Kristovej obete, a tak ich spájaš so sebou.

Daj, aby sa pôsobením Ducha Svätého stali jedným telom, v ktorom niet rozdelenia ani nesvornosti.

 

Zachovaj nás vo vzájomnej jednote ducha a srdca s naším pápežom M. a s naším biskupom M.

Pomáhaj nám pripravovať príchod tvojho kráľovstva až do dňa, keď prídeme k tebe a budeme večne žiť v tvojej prítomnosti, svätí medzi svätými, v spoločenstve s Pannou Máriou a apoštolmi i s našimi zosnulými bratmi a sestrami, ktorých odporúčame do tvojej milosrdnej lásky.

Vtedy budeme novými stvoreniami, konečne oslobodenými od skazy hriechu, a budeme s Kristom večne živým

zopne ruky

spievať chválospev vďaky.

CHVÁLA NA NAJSVÄTEJŠIU TROJICU

Kňaz vezme paténu s hostiou a kalich, pozdvihne ich a hovorí:

Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.

 

OBRAD PRIJÍMANIA