PRVÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA

Rímsky kánon

Teba teda, najláskavejší Otče, pokorne vzývame a prosíme skrze Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána: láskavo prijmi a + požehnaj tieto dary túto svätú a nepoškvrnenú obetu.

Prinášame ti ju najmä za tvoju svätú všeobecnú Cirkev v jednote s tvojím služobníkom, naším pápežom M., s naším biskupom M. a so všetkými, ktorým je zverená starosť o pravú, katolícku a apoštolskú vieru. Daruj svojej Cirkvi pokoj, chráň ju, zjednocuj a spravuj po celom svete.

 

SPOMIENKA NA ŽIVÝCH

Pamätaj, Otče, na svojich služobníkov a služob­nice M. a M. Pamätaj i na všetkých tu prítomných. Ty poznáš ich vieru a vieš, že sú ti oddaní. Za nich ti prinášame túto obetu chvály. Aj oni sami ti ju obetujú za seba i za všetkých svojich drahých, za svoje vykúpenie, za nádej na večnú spásu i za časné blaho a predkladajú svoje prosby tebe, Bohu več­nému, živému a pravému.

 

SPOMIENKA NA SVÄTÝCH

 

Na Narodenie Pána a cez oktávu

Na Zjavenie Pána

Od omše Veľkonočnej vigílie až po Druhú veľkonočnú nedeľu

Na Nanebovstúpenie Pána

Na Turice

Inokedy

Na Narodenie Pána a cez oktávu

V spoločenstve s celou Cirkvou (v presvätú noc) v pre­svätý deň, keď preblahoslavená Mária v neporušenom pa­nenstve porodila svetu Spasiteľa, s úctou si spomíname na túto preblahoslavenú vždy Pannu, Rodičku Ježiša Krista, Boha a nášho Pána, X

Na Zjavenie Pána

V  spoločenstve s celou Cirkvou v presvätý deň, keď tvoj jednorodený Syn, rovnako večný s tebou v tvojej sláve, viditeľne sa zjavil v našom ľudskom tele, s úctou si spo­míname   najmä  na   preblahoslavenú   Máriu,  vždy  Pannu, Rodičku Ježiša Krista, Boha a nášho Pána, X

Od omše Veľkonočnej vigílie až po Druhú veľkonočnú nedeľu

V  spoločenstve s celou Cirkvou (v presvätú noc) v presvätý deň, keď náš Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, s úctou si  spomíname najmä  na preblahoslavenú Máriu, vždy Pannu, Rodičku Ježiša Krista, Boha a nášho Pána, X

Na Nanebovstúpenie Pána

V  spoločenstve s celou Cirkvou v presvätý deň, keď náš Pán,  tvoj jednorodený Syn, v našej  krehkej  ľudskej prirodzenosti,   spojenej   so   svojím   božstvom,   zasadol   po pravici   tvojej   slávy,   s   úctou   si   spomíname   najmä   na preblahoslavenú Máriu, vždy Pannu, Rodičku Ježiša Krista, Boha a nášho Pána, X

Na Turice

V  spoločenstve s celou Cirkvou v presvätý deň Turíc, keď sa Duch Svätý v ohnivých jazykoch zjavil apoštolom, s úctou si spomíname najmä na  preblahoslavenú Máriu, vždy Pannu, Rodičku Ježiša Krista, Boha a nášho Pána, X

Inokedy

V spoločenstve s celou Cirkvou s úctou si spo­míname najmä na preblahoslavenú Máriu, vždy Pan­nu, Rodičku Ježiša Krista, Boha a nášho Pána,

X i na svätého Jozefa, jej ženícha, a na tvojich svätých apoštolov a mučeníkov Petra a Pavla, Ondreja,

(Jakuba, Jána, Tomáša, Jakuba, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Šimona a Tadeáša, Lína, Kléta, Klimenta, Sixta, Kornélia, Cypriána, Vavrinca, Chryzogóna, Jána a Pavla, Kozmu a Damiána)

i na všetkých tvojich svätých. Pre ich zásluhy a na ich prosby poskytni nám vždy a všade svoju pomoc a ochranu.

(Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.)

 

Bože, milostivo prijmi túto obetu, ktorú ti pred­kladáme my, tvoji služobníci, i celá tvoja rodina. Spravuj naše dni vo svojom pokoji, zachráň nás od večného zatratenia a pripočítaj k zástupu svojich vy­volených.

(Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.)

 

Od omše Veľkonočnej vigílie až po Druhú veľkonočnú nedeľu

Bože, milostivo prijmi túto obetu, ktorú ti predkladáme my, tvoji služobníci, i celá tvoja rodina. Prinášame ti ju aj za tých, ktorých si znovuzrodil z vody a z Ducha Svätého a udelil si im odpustenie všetkých hriechov. Spravuj naše dni vo svojom pokoji, zachráň nás od večného zatratenia a pripočítaj  k  zástupu  svojich vyvolených.

(Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.)

 

PROSBA O PREMENENIE

Prosíme ťa, Bože, mocou svojho požehnania posväť tieto dary a urob ich dokonalou, duchovnou a tebe milou obetou, aby sa nám stali telom a krvou tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista.

 

PREMENENIE

On večer pred svojím umučením vzal chlieb do svojich svätých a ctihodných rúk, pozdvihol oči k nebu, k tebe, Bohu, svojmu všemohúcemu Otcovi, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal chlieb a dával svojim učeníkom, hovoriac:

Vezmite a jedzte z neho všetci: Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Kňaz ukáže konsekrovanú hostiu ľudu, znova ju po­loží na paténu a pokľaknutím adoruje.

Podobne po večeri vzal do svojich svätých a cti­hodných rúk tento preslávny kalich, znova ti vzdával vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učení­kom, hovoriac:

Vezmite a pite z neho všetci: Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Kňaz ukáže kalich ľudu, znova ho položí na korporál a pokľaknutím adoruje. Potom povie:

Hľa, tajomstvo viery.

Ľud odpovie zvolaním:

Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕt­vychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve.

Druhá formula:

Kňaz: 

Vyznajme tajomstvo viery.

Ľud odpovie zvolaním:

Pane, keď jeme tento chlieb a pijeme z tohto ka­licha, zvestujeme tvoju smrť, kým neprídeš v sláve.

Tretia formula:

Kňaz:

Veľké je tajomstvo viery.

Ľud odpovie zvolaním:

Spasiteľ sveta, zachráň nás, veď ty si nás vy­kúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.

 

PAMIATKA A OBETOVANIE

Preto, Otče, my, tvoji služobníci, aj tvoj svätý ľud, slávime pamiatku požehnaného umučenia i zmŕtvychvstania a slávneho nanebovstúpenia Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána, a prinášame tebe, vznešenému Bohu, dary z tvojich darov, svätý chlieb večného života a kalich večnej spásy ako obetu čistú, obetu svätú, obetu nepoškvrnenú.

Zhliadni na ne vľúdnym a láskavým okom a milostivo ich prijmi, ako si milo prijal obetné dary svojho spravodlivého služobníka Ábela, žertvu nášho praotca Abraháma i svätú a nepoškvrnenú obetu tvojho veľkňaza Melchizedecha.

Pokorne ťa prosíme, všemohúci Bože, prikáž svojmu svätému anjelovi preniesť tieto dary na tvoj nebeský oltár, pred tvár tvojej božskej velebnosti, aby nás všetkých, ktorí máme účasť na tejto ol­tárnej obete a prijmeme presväté telo a krv tvojho Syna, naplnilo hojné nebeské požehnanie a milosť.

(Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.)

 

SPOMIENKA NA zosnulých

Pamätaj, Otče, i na svojich služobníkov a slu­žobnice M. a M., ktorí nás predišli do večnosti so znakom viery a spia spánkom pokoja.

Prosíme ťa, Otče, daj im a všetkým v Kristu odpočívajúcim prebývať vo vlasti blaha, svetla a pokoja.

(Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.)

 

PROSBY

Kňaz sa pravou rukou udrie v prsia a hovorí:

Aj nás, svojich hriešnych služobníkov, ktorí dú­fame v tvoje prehojné milosrdenstvo, priveď do spoločenstva svojich svätých apoštolov a mučení­kov: Jána, Štefana, Mateja, Barnabáša,

(Ignáca, Alexandra, Marcelína, Petra, Felicity, Perpetuy, Agáty, Lucie, Agnesy, Cecílie, Anastázie)

a všetkých tvojich svätých. Prosíme ťa, prijmi nás do ich spoločenstva, nie pre naše zásluhy, ale pre tvoje veľké zľutovanie. Skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Skrze neho ty, Bože, všetky tieto dary stále tvoríš, posväcuješ, oživuješ, požehnávaš a nám dávaš.

 

CHVÁLA NA NAJSVÄTEJŠIU TROJICU

Kňaz vezme paténu s hostiou a kalich, pozdvihne ich a hovorí:

Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.

 

OBRAD PRIJÍMANIA