ŠTVRTÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA

V.: Pán s vami.

O.: I s duchom tvojím.

V.: Hore srdcia.

O.: Máme ich u Pána.

V.: Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu.

O.: Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné vzdávať vďaky tebe, svätý Otče, a je správne oslavovať teba, lebo ty jediný si Boh živý a pravý; ty si pred vekmi a zostávaš naveky a bývaš v neprístupnom svetle. Ty jediný si dobrý, ty, prameň života, stvoril si všetko, aby si svoje stvorenia bohato obdaril požehnaním a mnohé z nich oblažil jasom svojho svetla.

Preto stoja pred tebou nespočetné zástupy anjelov, ktorí ti slúžia vo dne v noci, hľadia na velebu tvojej tváre a neprestajne ťa oslavujú.

S nimi aj my, a našimi ústami všetko tvorstvo pod nebom, velebíme tvoje meno a spievame:

Kňaz i ľud recitujú alebo spievajú:

Svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia i zem tvojej slávy. Hosanna na vý­sostiach! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Páno­vom. Hosanna na výsostiach!

 

VĎAKA ZA DIELO STVORENIA A VYKÚPENIA

Kňaz rozopne ruky a hovorí:

Velebíme ťa, svätý Otče, lebo si veľký a všetko si stvoril s múdrosťou a s láskou. Človeka si stvoril na svoj obraz a dal si mu na starosť celý svet, aby vládol nad všetkým tvorstvom a slúžil iba tebe, svojmu Stvoriteľovi. A keď pre svoju neposlušnosť stratil tvoje priateľstvo, neponechal si ho v moci smrti, ale milosrdne si pomáhal všetkým, aby ťa hľadali a našli. Viac ráz si ľuďom ponúkol zmluvu a ústami prorokov si ich povzbudzoval, aby očaká­vali spásu.

Svätý Otče, až tak si svet miloval, že v plnosti času poslal si nám za Spasiteľa svojho jednorodeného Syna, ktorý sa mocou Ducha Svätého stal člo­vekom, narodil sa z Márie Panny a žil podobný nám ľuďom vo všetkom okrem hriechu.

Chudobným zvestoval spásu, zajatým vykúpenie, zroneným potešenie. Aby uskutočnil tvoj večný plán spásy, sám seba vydal na smrť a svojím zmŕtvychvstaním premohol smrť a obnovil život.

A aby sme už nežili len sebe samým, ale jemu, ktorý za nás umrel a vstal z mŕtvych, od teba, Otče, poslal ako prvý dar veriacim Ducha Svätého, ktorý završuje jeho dielo vo svete a všetko posväcuje.

 

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO PRED PREMENENÍM

Preto ťa, Otče, prosíme, nech Duch Svätý posvätí tieto dary, aby sa stali telom + a krvou nášho Pána Ježiša Krista a mohli sme sláviť toto veľké tajomstvo, ktoré nám on sám zanechal ako večnú zmluvu.

 

PREMENENIE

Keď nadišla chvíľa, aby si ho oslávil, svätý Otče, pretože miloval svojich, čo boli na svete, a miloval ich do krajnosti, pri večeri vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac:

Vezmite a jedzte z neho všetci: Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Kňaz ukáže konsekrovanú hostiu ľudu, znova ju položí na paténu a pokľaknutím adoruje. Potom pokračuje:

Podobne vzal kalich s vínom, vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac:

Vezmite a pite z neho všetci: Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Kňaz ukáže kalich ľudu, znova ho položí na korporál a pokľaknutím adoruje. Potom povie:

Hľa, tajomstvo viery;

Ľud odpovie zvolaním:

Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕt­vychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve.

 

PAMIATKA A OBETOVANIE

Potom kňaz s rozopätými  rukami hovorí:

Preto, Otče, keď teraz slávime pamiatku nášho vykúpenia, zvestujeme Kristovu smrť a jeho zostúpenie k zosnulým, vyznávame jeho zmŕtvych­vstanie a vstúpenie do neba, kde sedí po tvojej pravici, a kým očakávame jeho príchod v sláve, obetujeme ti jeho telo a krv, obetu, v ktorej ty máš zaľúbenie a celý svet spásu.

 

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO ZA JEDNOTU CIRKVI

Zhliadni, Otče, na obetu, ktorú si sám svojej Cirkvi pripravil, a daj, nech všetkých, čo budú mať účasť na tomto jednom chlebe a jednom ka­lichu, Duch Svätý združí v jedno telo, aby sa v Kristovi stali živou obetou na tvoju chválu a slávu.

 

PROSBY

Pamätaj, Otče, na všetkých, za ktorých ti prinášame túto obetu: najmä na svojho služobníka, nášho pápeža M., na nášho biskupa M. a na celý zbor biskupov i na všetkých kňazov a diakonov, na  obetujúcich i  tu prítomných,  na  všetok  svoj ľud a na všetkých, čo ťa hľadajú s úprimným srdcom.

Pamätaj i na tých, čo zomreli v Kristovom poko­ji, a na všetkých zosnulých, ktorých vieru iba ty si poznal. Dobrotivý Otče, nám všetkým, tvojim deťom, pomôž dosiahnuť nebeské dedičstvo v tvojom kráľovstve s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou Rodičkou, s tvojimi apoštolmi a svä­tými, kde by sme ťa mohli so všetkým tvorstvom, oslobodeným od skazy hriechu a smrti, oslavovať skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

 

CHVÁLA NA NAJSVÄTEJŠIU TROJICU

Kňaz vezme paténu s hostiou a kalich, pozdvihne ich a hovorí:

Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.

 

OBRAD PRIJÍMANIA