TRETIA EUCHARISTICKÁ MODLITBA

Naozaj si svätý, Otče, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posväcuješ všetko a ustavične si zhromaž­ďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal tvojmu menu obetu čistú.

 

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO PRED PREMENENÍM

Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskavo posväť svojím Duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom + a krvou Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá.

 

PREMENENIE

On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svo­jim učeníkom, hovoriac:

Vezmite a jedzte z neho všetci: Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Kňaz ukáže konsekrovanú hostiu ľudu, znova ju polo­ží na paténu a pokľaknutím adoruje. Potom pokračuje:

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil  a  dal  ho  svojim  učeníkom,  hovoriac:

Vezmite a pite z neho všetci: Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Kňaz ukáže kalich ľudu, znova ho položí na korporäl a pokľaknutím adoruje. Potom povie:

Hľa, tajomstvo viery.

Ľud zvolá:

Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕt­vychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve.

 

PAMIATKA A OBETOVANIE

Potom kňaz s rozopätými rukami hovorí:

Preto, Otče, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia tvojho Syna i jeho slávneho zmŕtvych­vstania a nanebovstúpenia a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu.

 

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO ZA JEDNOTU CIRKVI

Zhliadni, prosíme, na dar svojej Cirkvi a spo­znaj v ňom obetovaného Baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou; a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho Syna, naplň Duchom Svä­tým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.

 

PROSBY

Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba, aby sme dostali dedičstvo s tvojimi vy­volenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Má­riou, Božou Rodičkou, s tvojimi svätými apoštol­mi a slávnymi mučeníkmi (so svätým M., svätcom dňa alebo patrónom) a so všetkými svätými, ktorí nám, ako úfame, ustavične pomáhajú svojím oro­dovaním u teba.

Prosíme ťa, Otče, nech táto obeta nášho zmie­renia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju Cirkev, putujúcu na zemi: tvojho služobníka, nášho pápeža M., nášho bisku­pa M., celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diako­nov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti.

 

X Dobrotivo prijmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z tvojej slávy v Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

V omšiach za zosnulých namiesto posledného odseku X Dobrotivo... možno pridať:

Pamätaj na svojho služobníka (svoju služobnicu) M., ktorého (ktorú) si z tohto sveta (dnes) povolal k sebe. Keďže krstom sa stal (stala) podobným (podobnou) tvojmu Synovi v smrti, daj mu (jej) účasť aj na jeho zmŕtvych­vstaní, keď Kristus vzkriesi mŕtvych a naše smrteľné telo pripodobní svojmu oslávenému telu.

Dobrotivo prijmi do svojho kráľovstva aj ostatných našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z tvojej slávy. Tam zotrieš každú slzu z našich očí a uvidíme teba, svojho Boha, z tváre do tváre; budeme ti podobní po všetky veky a bude­me ťa bez prestania chváliť v Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

 

CHVÁLA NA NAJSVÄTEJŠIU TROJICU

Kňaz vezme paténu s hostiou a kalich, pozdvihne ich a hovorí:

Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.

 

OBRAD PRIJÍMANIA