Adventná

I - do 16. decembra

II - od 17. decembra

 

I

Je naozaj dôstojné  a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky  vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci  a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Lebo pri svojom prvom príchode sa uponížil, vzal na seba telo, splnil pradávne prisľúbenia a otvoril nám cestu do večnej spásy, aby sme pri jeho slávnom a velebnom druhom príchode dostali prisľúbený dar spásy, ktorý teraz tak bedlivo a tú­žobne očakávame.

Preto s anjelmi, archanjelmi a so zástupmi všet­kých svätých spievame chválospev na tvoju slávu a neprestajne voláme:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

 

II

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Jeho predpovedali všetci proroci, panenská mat­ka ho v nevýslovnej láske nosila pod srdcom, Ján ohlasoval jeho príchod a ukázal na neho: Hľa, už je tu! On nám dáva milosť, aby sme sa s radosťou pripravovali na slávnosť jeho narodenia, aby nás na­šiel i bedliť v modlitbách i jasať na jeho slávu.

Preto s anjelmi, archanjelmi a so zástupmi všet­kých svätých spievame chválospev na tvoju slávu a neprestajne voláme:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.