Nedeľná

I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII

 

I

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Lebo on nás veľkonočným tajomstvom zázračne vyslobodil z jarma hriechu a smrti a povolal nás k sláve, aby sme sa už teraz menovali vyvoleným pokolením, kráľovským kňazstvom, svätým náro­dom a jeho získaným ľudom. A preto všade ohlasu­jeme tvoju moc a silu, ktorou si nás vyviedol z temnôt do svojho predivného svetla.

Preto s anjelmi, archanjelmi a so zástupmi všet­kých svätých spievame chválospev na tvoju slávu a neprestajne voláme:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

 

II

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,

svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Lebo on sa zľutoval nad hriešnym ľudstvom, ponížil sa a narodil sa z Panny. Trpel na kríži a oslobodil nás od večnej smrti, vstal z mŕtvych a daroval nám večný život.

Preto s anjelmi, archanjelmi a so zástupmi všet­kých svätých spievame chválospev na tvoju slávu a neprestajne voláme:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

 

III

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože.

Lebo tvoja nesmierna veľkosť sa prejavila v tom, že si svojou božskou mocou prišiel spasiť ľudstvo skrze svojho Syna, ktorý sa stal človekom, oslobodil si človeka od večnej smrti, a tak všet­kým, ktorých zahubil hriech, vrátil si život smrťou nášho Pána Ježiša Krista.

Skrze neho klaňajú sa ti zástupy anjelov a večne sa radujú v tvojej prítomnosti. Prosíme ťa, pripoj k nim aj naše hlasy, keď spoločne voláme na tvoju slávu:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

 

IV

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Lebo on svojím narodením priniesol ľudstvu nový život, svojím utrpením zničil naše hriechy, svojím zmŕtvychvstaním pripravil nám cestu do večného života a svojím nanebovstúpením otvoril nám brány neba.

Preto so zástupmi anjelov a svätých z celej duše spievame chválospev na tvoju slávu:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

 

V

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože.

Lebo od teba pochádzajú všetky živly sveta a pravidelné premeny času. Človeka si stvoril na svoj obraz, podriadil si mu vesmír a všetky jeho divy, aby v tvojom mene vládol nad všetkým tvorstvom a nadchnutý krásou tvojho diela usta­vične ťa chválil skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Preto ťa oslavujeme a so všetkými anjelmi chválime a radostne voláme:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

 

VI

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože.

Lebo v tebe žijeme, hýbeme sa a sme a už v tomto pozemskom putovaní neprestajne pociťuje­me prejavy tvojej lásky a nosíme v sebe záloh večného života. Dostali sme totiž prvotiny Ducha Svätého, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, a preto dúfame, že vo večnosti budeme mať plnú účasť na jeho veľkonočnom tajomstve.

Preto ťa oslavujeme a so všetkými anjelmi chválime a radostne voláme:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

 

VII

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane; svätý Otče, všemohúci a večný Bože.

Lebo si tak súcitne miloval svet, že si nám dal svojho Syna za Spasiteľa, ktorý nám bol podobný vo všetkom okrem hriechu, aby si aj v nás mohol milo­vať, čo si si obľúbil vo svojom Synovi. Veď pre jeho poslušnosť navrátil si nám svoje dary, ktoré sme stratili neposlušnosťou voči tebe.

Preto sa pripájame k zástupom anjelov a svätých a radostne spievame na tvoju chválu:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

 

VIII

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože.

Lebo krvou svojho Syna a mocou Ducha Svä­tého znovu si zjednotil okolo seba svoje deti, ktoré hriech od teba odlúčil. A tak tvoj ľud, zjednotený podľa vzoru Najsvätejšej Trojice, tvorí Cirkev, Kristovo tajomné telo, a je chrámom Ducha Svätého na slávu tvojej múdrosti a lásky.

Preto ťa spolu s anjelmi chválime a radostne vyznávame:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.