O Eucharistii

I     II

I

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Lebo on, pravý a večný kňaz, ustanovil spôsob ustavičnej obety a prvý seba samého priniesol tebe za obetu spásy. Aj nám prikázal sláviť túto obetu na jeho pamiatku. Jeho telo, obetované za nás, je duchovný pokrm, ktorý nás posilňuje, a jeho krv, vyliata za nás, je duchovný nápoj, ktorý nás očisťuje. Preto s anjelmi, archanjelmi a so zástupmi všet­kých svätých spievame chválospev na tvoju slávu a neprestajne voláme:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

 

 

II

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Lebo pri Poslednej večeri v kruhu svojich apoš­tolov obetoval sa ti ako Baránok bez poškvrny a priniesol ti dokonalú obetu chvály, aby ľudstvo po všetky veky mohlo sláviť pamiatku jeho spásonosnej obety na kríži. Týmto eucharistickým tajomstvom živíš a posväcuješ svojich veriacich, aby celú ľudskú rodinu, žijúcu na tej istej zemi, osvecovala tá istá viera a spájala tá istá láska. Pristupujeme teda k tejto sviatostnej hostine, aby, preniknutí tvojou milosťou, pripravovali sme sa na nebeskú hostinu a vždy viac sa pripodobňovali oslávenému Kristovi.

Preto nebo i zem sa ti klania a spieva novú pieseň, preto so všetkými anjelskými chórmi aj my bez prestania voláme:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.