O preblahoslavenej Panne Márii

I      II

I

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, a teba (pri uctievaní...) preblahoslavenej Márie, vždy Panny, spoločne chváliť, velebiť a oslavovať.

Veď ona počala tvojho jednorodeného Syna, Duchom Svätým zatônená, a v ustavičnej sláve pa­nenstva porodila svetu večné svetlo, Ježiša Krista, nášho Pána.

Skrze neho tvoju velebu chvália anjeli, klaňajú sa ti všetky nebeské zástupy, i blažení serafíni ťa oslavujú spoločným plesaním. Prosíme, dovoľ i nám, aby sme ťa s nimi v pokornej úcte chválili:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

 

 

II

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné ohlasovať, Otče, tvoju slávu, ktorá žiari zo všetkých tvojich svätých, a zvelebovať tvoju lásku k nám najmä pri spomienke na preblahoslavenú Pannu Máriu slovami jej chválospevu.

Lebo na celom tvorstve si prejavil svoju obdi­vuhodnú moc a všetky pokolenia si zahrnul svojou milosrdnou láskou, keď si zhliadol na svoju skrom­nú služobnicu a skrze ňu si nám dal Spasiteľa sveta, Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána.

Skrze neho klaňajú sa ti zástupy anjelov a večne sa radujú v tvojej prítomnosti. Prosíme ťa, pripoj k nim aj naše hlasy, keď spoločne voláme na tvoju slávu:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.