O apoštoloch

I     II

I

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože.

Lebo ty, večný Pastier, neopúšťaš svoj ľud, ale prostredníctvom svojich svätých apoštolov stále ho chrániš. Aj naďalej ho opatruješ pod sta­rostlivým vedením tých, ktorých si ako zástupcov svojho Syna ustanovil za duchovných pastierov.

Preto s anjelmi, archanjelmi a so zástupmi všet­kých svätých spievame chválospev na tvoju slávu a neprestajne voláme:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

 

II

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane* svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Lebo ty si postavil svoju Cirkev na základoch, ktorými sú apoštoli, aby ustavične žiarila na zemi ako odlesk tvojej svätosti a celému svetu vydávala svedectvo o nebeskom kráľovstve.

Preto teraz i po celú večnosť chceme ti so zá­stupmi anjelov vrúcne spievať a nadšene ťa osla­vovať:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.