O svätom Jozefovi

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svä­tý Otče, všemohúci a večný Bože, a teba na sláv­nosť (pri spomienke, pri uctievaní) svätého Jozefa náležitými chválospevmi chváliť, velebiť a osla­vovať.

Lebo tohto spravodlivého muža dal si panenskej Bohorodičke za ženícha, a jeho, ako verného a múd­reho služobníka, ustanovil si za hlavu Svätej rodiny, aby sa otcovsky staral o tvojho jednorodeného, Duchom Svätým počatého Syna, Ježiša Krista, nášho Pána.

Skrze neho tvoju velebu chvália anjeli, klaňajú sa ti všetky nebeské zástupy, i blažení serafíni ťa oslavujú spoločným plesaním. Prosíme, dovoľ i nám, aby sme ťa s nimi v pokornej úcte chválili:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.