O svätých

I      II

O svätých mučeníkoch

O pastieroch Cirkvi

O svätých pannách a rehoľníkoch

 

I

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože.

Lebo teba oslavujú zástupy svätých a keď korunuješ ich zásluhy, korunuješ dielo svojej milosti.

Ich život nám dávaš za príklad, na ich orodovanie nám pomáhaš a v spoločenstve s nimi utváraš z nás jednu rodinu.

Ich hrdinské svedectvo nám dáva silu, aby sme víťazne obstáli v duchovnom zápase a spolu s nimi dosiahli nevädnúci veniec slávy skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Preto ti s anjelmi aj archanjelmi spolu so všetkými svätými spievame pieseň chvály a radostne voláme:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

 

II

Je naozaj dôstojné a správne, všemohúci a večný Bože, tebe za všetko ustavične vzdávať vďaky a ohlasovať tvoje veľké skutky skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Lebo obdivuhodným svedectvom viery svätých ustavične obnovuješ životnú silu svojej Cirkvi a dávaš nám presvedčivé dôkazy svojej lásky.

Ich vynikajúci príklad nás oduševňuje a ich láskavé orodovanie nám pomáha,

aby sme horlivo pracovali na diele našej spásy.

Preto sa pripájame k zástupom anjelov a svätých a radostne spievame na tvoju chválu:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

 

O svätých mučeníkoch

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože.

Lebo svätý(á) mučeník M. (mučenica) podľa Kristovho príkladu oslavil (la) tvoje meno, keď položil (la) život za vieru. Veď tvoja sila sa preja­vuje v slabých ľuďoch, keď ich v krehkosti posil­ňuješ a dodávaš im odvahy k mučeníctvu skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Preto so zástupmi anjelov a svätých aj my pútni­ci do nebeskej vlasti ustavične ťa oslavujeme a ra­dostne voláme:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

 

O pastieroch Cirkvi

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Lebo si dal svojej Cirkvi svätého M., ktorého dnes s radosťou oslavujeme. Príkladom jeho svätého života nás posilňuješ, jeho náukou nás poučuješ a na jeho príhovor nás ochraňuješ.

Preto so zástupmi anjelov a svätých z celej duše spievame chválospev na tvoju slávu:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

 

O svätých pannách a rehoľníkoch

Je naozaj dôstojné a správne, aby sme ti, všemohúci Otče, spievali pieseň chvály a veleby.

Lebo si obdivuhodný vo svojich svätých, ktorí pre nebeské kráľovstvo opustili všetko a celkom sa zasvätili Kristovi.

Ty krehkého človeka privádzaš k prvotnej  svätosti a už tu na zemi mu dávaš okúsiť dobrá, ktoré si mu pripravil v nebi.

Preto ťa so všetkými anjelmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.