O zosnulých

I     II     III     IV     V

I

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Lebo v ňom nám zažiarila nádej na slávne vzkriesenie a hoci nás zarmucuje neodvratný údel smrti, potešuje nás prísľub budúcej nesmrteľnosti.

Veď tým, čo veria v teba, Bože,  život sa neodníma, iba mení; a keď skončíme život v smrteľnom tele, máme pripravený večný príbytok v nebesiach. Preto s anjelmi, archanjelmi a so zástupmi všetkých svätých spievame chválospev na tvoju slávu a neprestajne voláme:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

 

II

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Lebo on sa podrobil smrti, jeden za všetkých, aby nik z nás v smrti nezahynul; obetoval za nás svoj život, aby sme všetci večne žili s tebou.

Preto ťa spolu s anjelmi chválime a radostne vyznávame:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

 

III

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Lebo on prináša svetu spásu, dáva ľuďom nový život a mŕtvych kriesi k večnému životu.

Skrze neho klaňajú sa ti zástupy anjelov a večne sa radujú v tvojej prítomnosti.

Prosíme ťa, pripoj k nim aj naše hlasy, keď spoločne voláme na tvoju slávu:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

 

IV

Je naozaj dôstojné a správne, aby sme vždy vzdávali vďaky tebe, milosrdný Otče, všemohúci Bože, Krá! večnej slávy.

Lebo z tvojej vôle prichádzame na svet, v tvojich rukách je náš život a z tvojho rozhodnutia musíme sa následkom hriechu vrátiť do zeme, z ktorej sme vzatí.

Ale na tvoj mocný pokyn    všetci vykúpení smrťou tvojho Syna budeme vzkriesení, aby sme mali účasť na sláve jeho zmŕtvychvstania.

Preto so zástupmi anjelov a svätých z celej duše spievame na tvoju slávu:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

 

V

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože.

Lebo aj keď pre svoje skutky podliehame zákonu smrti, tvoja otcovská láska sa zmilúva nad nami.

A hoci pre hriech musíme umrieť, tvoj Syn Ježiš Kristus nás zachránil svojím veľkonočným víťazstvom a vedie nás k novému životu.

Preto so zástupmi anjelov a svätých aj my, pútnici do nebeskej vlasti, ustavične ťa oslavujeme a radostne voláme:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.