Pôstna

I    II    III    IV

O umučení Pána

 I         II

I

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a  spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe,  Pane,

svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze  nášho Pána Ježiša Krista.

Lebo ty milostivo umožňuješ svojim veriacim, aby každoročne s očisteným srdcom a s radosťou očakávali veľkonočné sviatky, horlivejšie konali ná­božné úkony a skutky dobročinnej lásky, hlbšie prežívali tajomstvo svojho znovuzrodenia, a tak dosiahli plnosť milosti Božích detí.

Preto s anjelmi, archanjelmi a so zástupmi všet­kých svätých spievame chválospev na tvoju slávu a neprestajne voláme:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

 

II

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože.

Lebo ty si nám určil tento posvätný čas na duchovnú obnovu, aby sme si očistili srdce od ne­zriadených žiadostí, a uprostred pozemských starostí mali vždy na zreteli večné hodnoty.

Preto ťa so všetkými anjelmi a svätými oslavu­jeme a bez prestania voláme:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

 

III

Je naozaj dôstojné a správne spievať pieseň chvály a veleby tebe, všemohúci Otče, a pôstnym sebazapieraním uznávať tvoju dobrotu a vzdávať ti vďaky.

Lebo ty chceš, aby sme premáhaním seba krotili svoju pýchu a otvárali srdcia pre chudobných. Keď sa nimi delíme o chlieb, napodobňujeme tvoju dobrotu i lásku tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista.

Skrze neho klaňajú sa ti zástupy anjelov a večne sa radujú v tvojej prítomnosti. Prosíme ťa, pripoj k nim aj naše hlasy, keď spoločne voláme na tvoju slávu:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

 

IV

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože.

Lebo ty v nás telesným pôstom krotíš zlé sklony, dvíhaš myseľ, udeľuješ silu čnosti a dávaš odmenu skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Skrze neho tvoju velebu chvália anjeli, klaňajú sa ti všetky nebeské zástupy, i blažení serafíni ťa oslavujú spoločným plesaním. Prosíme, dovoľ i nám, aby sme ťa s nimi v pokornej úcte chválili:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

 

O umučení Pána I

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože.

Lebo umučenie tvojho Syna nám prinieslo spásu a jeho vykupiteľská láska nás pohýna oslavovať tvoju velebu. Veď na kríži sa odohral súd nad zlo­bou sveta a prejavila sa moc ukrižovaného Krista.

Preto sa pripájame k zástupom anjelov a svä­tých a radostne spievame na tvoju chválu:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

 

O umučení Pána II

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Lebo sa približujú dni jeho spásonosného umu­čenia a slávneho zmŕtvychvstania, keď sa oslavuje víťazstvo nad odvekým nepriateľom a obnovuje sa tajomstvo nášho vykúpenia.

Skrze neho klaňajú sa ti zástupy anjelov a večne sa radujú v tvojej prítomnosti. Prosíme ťa, pripoj k nim aj naše hlasy, keď spoločne voláme na tvoju slávu:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.