Spoločná

I    II    III    IV    V    VI

I

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Lebo v ňom si obnovil celé stvorenie a z jeho plnosti dal si podiel nám všetkým.

On, hoci mal božskú prirodzenosť, uponížil sa a krvou vyliatou na kríži zaslúžil svetu zmierenie a pokoj.

Preto bol povýšený nad každé stvorenie a stal sa žriedlom večnej spásy pre všetkých, ktorí zachovávajú jeho slová.

Preto s anjelmi, archanjelmi a so zástupmi všetkých svätých spievame chválospev na tvoju slávu a neprestajne voláme:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

 

II

Je naozaj dôstojné a správne vzdávať ti vďaky, tebe stále dobrorečiť a teba chváliť, všemohúci a večný Bože.

Lebo vo svojej dobrote si stvoril človeka a keď na seba pritiahol tvoj spravodlivý trest, vo svojom milosrdenstve si ho vykúpil skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Skrze neho tvoju velebu chvália anjeli, klaňajú sa ti všetky nebeské zástupy, i blažení serafíni ťa oslavujú spoločným plesaním.

Prosíme, dovoľ i nám, aby sme ťa s nimi v pokornej úcte chválili:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

 

III

Je naozaj dôstojné a správne, aby sme vždy vzdávali vďaky tebe, milosrdný Otče, všemohúci Bože, Kráľ večnej slávy, skrze nášho Pána Ježiša Krista.

On je tvoje Slovo, skrze ktoré si stvoril človeka; on je tvoj milovaný Syn, skrze ktorého si nás vykúpil.

Teda právom ti slúži všetko stvorenie, chvália ťa všetci vykúpení a tvoji svätí ti dobrorečia.

Preto aj my ťa spolu s anjelmi oslavujeme a radostne vyznávame:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

 

IV

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože.

Lebo hoci ty nepotrebuješ našu oslavu, predsa prijímaš naše vďaky, pretože nás nesmierne miluješ.

Naše chvály nepridávajú nič k tvojej veľkosti, ale nám prispievajú k spáse skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Preto ťa spolu s anjelmi chválime a radostne vyznávame:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

V

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Lebo s vďačnou láskou slávime jeho umučenie, so živou vierou vyznávame jeho zmŕtvychvstanie a s pevnou nádejou očakávame jeho slávny príchod. Preto ťa so všetkými anjelmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

 

VI

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, svätý Otče, skrze tvojho milovaného Syna Ježiša Krista.

On je tvoje Slovo, skrze ktoré si všetko stvoril, jeho si nám poslal za Spasiteľa a Vykupiteľa.

Mocou Ducha Svätého stal sa človekom a narodil sa z Márie Panny.

Aby splnil tvoju vôľu a získal ti ľud svätý, rozpäl ruky na kríži, zomrel za nás, a tak zlomil moc smrti a zjavil vzkriesenie.

Preto s anjelmi a so všetkými svätými hlásame tvoju slávu a jedným hlasom voláme:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.