Veľkonočná

I    II    III    IV    V

O nanebovstúpení Pána:

I        II

I

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné teba, Pane, velebiť v každom čase, ale sláv­nostnejšie v túto noc, (v tento deň, v tento čas,) keď sa Kristus obetoval ako náš veľkonočný Ba­ránok.

Veď on je opravdivý Baránok, ktorý sňal hriechy sveta. On svojou smrťou našu smrť pre­mohol a svojím zmŕtvychvstaním obnovil nám život.

Preto vykúpené ľudstvo po celom svete raduje sa z Kristovho vzkriesenia a v nebi anjeli so zástupmi svätých neprestajne spievajú na tvoju slávu:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

 

II

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné teba, Pane, velebiť v každom čase, ale slávnostnejšie v tento čas, keď sa Kristus obetoval ako náš veľkonočný Baránok.

Skrze neho sa rodia pre večný život noví syno­via svetla a veriacim sa otvárajú brány nebeského kráľovstva. On svojou smrťou zvíťazil nad našou smrťou a svojím zmŕtvychvstaním priniesol všet­kým nový život.

Preto vykúpené ľudstvo po celom svete raduje sa z Kristovho vzkriesenia a v nebi anjeli so zástupmi svätých neprestajne spievajú na tvoju slávu:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

 

III

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné teba, Pane, velebiť v každom čase, ale sláv­nostnejšie v tento čas, keď sa Kristus obetoval ako náš veľkonočný Baránok.

Lebo on sa za nás neprestajne obetuje a u teba sa prihovára za nás ako náš večný zástanca; obe­toval sa raz na kríži a viacej neumiera, ale večne žije s oslávenými ranami svojho umučenia.

Preto vykúpené ľudstvo po celom svete raduje sa z Kristovho vzkriesenia a v nebi anjeli so zástupmi svätých neprestajne spievajú na tvoju slávu:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

 

IV

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné teba, Pane, velebiť v každom čase, ale slávnostnejšie v tento čas, keď sa Kristus obetoval ako náš veľkonočný Baránok.

Lebo on zvíťazil nad hriechom a smrťou, ob­novuje celý vesmír a v ňom znovu nadobúdame plnosť života.

Preto vykúpené ľudstvo po celom svete raduje sa z Kristovho vzkriesenia a v nebi anjeli so zá­stupmi svätých neprestajne spievajú na tvoju slávu:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

 

V

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné teba, Pane, velebiť v každom čase, ale slávnostnejšie v tento čas, keď sa Kristus obetoval ako náš veľkonočný Baránok.

Lebo keď na kríži obetoval svoje telo, zavŕšil obety Starého zákona. A keď vydal sám seba za našu spásu, bol zároveň kňazom, oltárom i obet­ným Baránkom.

Preto vykúpené ľudstvo po celom svete raduje sa z Kristovho vzkriesenia a v nebi anjeli so zástup­mi svätých neprestajne spievajú na tvoju slávu:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

 

O Nanebovstúpení Pána I

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože.

Lebo náš slávny Kráľ Ježiš Kristus, víťaz nad hriechom a smrťou, vystúpil (dnes) na nebesia za obdivu anjelov ako prostredník medzi Bohom a ľuďmi, ako sudca sveta a pán celého vesmíru. Vrá­til sa k tebe, nie aby nás nechal v našom biednom položení, lež aby sme mali pevnú nádej, že sa ako údy jeho tela dostaneme do nebeskej vlasti, kam nás on predišiel ako naša Hlava a pôvodca našej spásy.

Preto vykúpené ľudstvo po celom svete raduje sa z Kristovho vzkriesenia a v nebi anjeli so zástupmi svätých neprestajne spievajú na tvoju slávu:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

 

O Nanebovstúpení Pána II

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Lebo on sa po svojom zmŕtvychvstaní viditeľne zjavil všetkým svojim učeníkom a pred ich očami vzniesol sa do neba, aby nám dal účasť na svojom božskom živote.

Preto vykúpené ľudstvo po celom svete raduje sa z Kristovho vzkriesenia a v nebi anjeli so zástupmi svätých neprestajne spievajú na tvoju slávu:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.