LITÁNIE:

·       LORETÁNSKE

·       K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU

·       K SVÄTÉMU JOZEFOVI

·       K SVÄTÝM

·       K NAJSVÄTEJŠIEMU MENU JEŽIŠ

·       K PREDRAHEJ KRISTOVEJ KRVI

·       LITÁNIE K MÁRII KRÁLOVNEJ

MODLITBY

Pod tvoju ochranu

Spomeň si, svätá Panna Mária

Ó, Mária, Matka milosrdenstva

Ó, Mária, ranná hviezda nového sveta

Modlitba v mariánskych svätyniach

Modlitba pripisovaná svätej Brigite

 

 

 

 

 

Pod tvoju ochranu

Pod tvoju ochranu sa utiekame,

svätá Božia Rodička.

Neodvracaj zrak od našich prosieb,

pomôž nám v núdzi

a z každého nebezpečenstva nás vysloboď,

ty, Panna slávna a požehnaná.

(Najstaršia mariánska modlitba z 3. storočia)

 

Spomeň si, svätá Panna Mária

Spomeň si, svätá Panna Mária,

že nikdy nebolo počuť,

žeby bol niekto opustený,

kto sa utiekal pod tvoju ochranu,

teba prosil o pomoc

a žiadal o tvoje orodovanie.

Povzbudený touto dôverou

aj ja sa utiekam k tebe, Matka, Panna panien;

k tebe prichádzam,

pred tebou stojím ako úbohý a kajúci hriešnik.

Matka večného Slova,

neodmietni moje slová,

ale ma milostivo vypočuj a vyslyš.

R. Amen.

 (Modlitba svätého Bernarda)

 

Ó, Mária, Matka milosrdenstva

Ó, Mária,

Matka milosrdenstva,

opatruj nás všetkých,

aby Kristov kríž nebol zbytočný,

aby človek nezišiel z cesty dobra

a aby nestratil vedomie hriechu,

ale aby vzrastala jeho nádej v Boha,

ktorý je bohatý na milosrdenstvo

aby z vlastnej vôle konal dobré skutky,

ktoré Boh vopred pripravil,

a aby takto konal po celý život

na chválu jeho slávy.

(Ján Pavol II.)

 

 

Ó, Mária, ranná hviezda nového sveta

Ó, Mária,

ranná hviezda nového sveta,

Matka žijúcich,

tebe zverujeme problém života;

zhliadni, Matka, na nespočetné zástupy

detí, ktorým nie je dovolené prísť na svet,

chudobných, ktorí zápasia s ťažkosťami života,

mužov a žien - obetí neľudského násilia,

starých a chorých zabitých z ľahostajnosti

alebo z nepravého súcitu.

Daj, aby všetci, čo veria v tvojho Syna,

dokázali otvorene a s láskou ohlasovať

ľuďom našich čias

Evanjelium života.

Vypros im milosť, aby ho prijímali

ako stále nový dar,

aby pociťovali radosť a vďačnosť z jeho slávenia

po celý život,

vypros im odvahu, činné a vytrvalé

svedectvo o ňom,

aby mohli budovať

so všetkými ľuďmi dobrej vôle

civilizáciu pravdy a lásky

na chválu a slávu Boha,

ktorý stvoril život a miluje ho.

(Ján Pavol II., enc. Evangelium vitae)

 

Modlitba v mariánskych svätyniach

Modlitba v mariánskych svätyniach

Mária, požehnaná od Najvyššieho,

matka milosti,

skrze teba vystupuje k Bohu chvála Cirkvi.

Dcéra, ktorú Otec veľmi miloval,

ty si prijala anjelovo posolstvo,

a tak si spolupracovala na spáse človeka;

v tebe stvorenie znova poslúcha Stvoriteľa.

Matka Ježiša Krista, Božieho Syna,

ty si zachovávala v srdci Božie slovo,

a tak si ukázala cestu múdrosti;

v tebe sa človek otvára dobrej zvesti.

 

Milovaná nevesta Ducha Svätého,

ty si prijala do svojho lona Božie Slovo,

a tak si darovala svetu život;

v tebe sa človek stáva príbytkom Večného.

 

Tento obraz (táto socha) od vekov pripomína

tvoju jedinečnú dôstojnosť a tvoje materské orodovanie.

 

Súcitná Matka, modliaca sa Panna, obraciame sa k tebe;

nech tvoj príhovor podopiera naše prosby.

Pomocou tvojho milosrdenstva dosiahneme pokoj a spásu

pre seba,

pre naše rodiny,

pre naše spoločenstva,

pre všetkých bratov a sestry vo viere,

pre každého človeka.

Vypros nám od Otca

plné poznanie Krista,

dary Ducha Svätého,

ochranu pred nástrahami

a oslobodenie od zla.

Pomôž nám s tebou budovať kráľovstvo Pána,

kráľovstvo večnej chvály,

kráľovstvo spravodlivosti a pokoja

pre všetkých a navždy.

 R. Amen.

 

Modlitba pripisovaná svätej Brigite

Buď zvelebený, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si svojou predrahou krvou a presvätou smrťou vykúpil duše a že si ich milosrdne z vyhnanstva priviedol do večného života.

Buď zvelebený, môj Pane Ježišu Kriste, za to, že si predpovedal svoju smrť a pri Poslednej večeri obdivuhodne premenil hmotný chlieb na svoje drahocenné telo. Aj za to, že si ho s láskou podal apoštolom na pamiatku svojho záslužného umučenia a svojimi vzácnymi svätými rukami si im umyl nohy, čím si najpokornejšie ukázal svoju veľkú poníženosť.

Buď uctený, môj Pane Ježišu Kriste, za to, že si z úzkosti pred umučením a smrťou potil krv zo svojho nevinného tela, a predsa si dokonal naše vykúpenie, ako si sa ho rozhodol uskutočniť, a tak si najjasnejšie ukázal svoju lásku voči ľudskému pokoleniu.

Buď naveky uctený, môj Pane Ježišu Kriste, za to, že si tretieho dna vstal z mŕtvych a zjavil si sa živý tým, ktorým si sa chcel zjaviť; že si po štyridsiatich dňoch pred ocami mnohých vystúpil do neba a cestne si tam umiestnil svojich priateľov, ktorých si vyslobodil z podsvetia.

Jasot a večná chvála ti, Pane Ježišu Kriste, za to, že si zoslal do sŕdc učeníkov Svätého Ducha a ich ducha obohatil nesmiernou božskou láskou.

Buď zvelebený, pochválený a oslávený naveky, môj Pane Ježišu, za to, že sedíš vo svojej božskej sláve na tróne vo svojom nebeskom kráľovstve a žiješ v tele so všetkými svojimi svätými údmi, ktoré si si vzal z tela Panny. A takto prídeš v deň súdu súdiť duše všetkých živých i mŕtvych, lebo ty žiješ a kraľuješ s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.

R. Amen.